Programma PVDA Zelzate

Programma PVDA voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Inleiding

Het programma van PVDA Zelzate voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is opgemaakt op basis van een grote enquete waarbij 1089 inwoners werden bevraagd. De uitslag van deze bevraging vindt u ook op deze site.

Dit programma is een strijdprogramma, waarrond we de gemeente in beweging willen brengen onafgezien of PVDA al dan niet meebestuurt. Want dat is het bijzondere aan onze partij : zonder bewuste actie van vele mensen, verandert er niets. Ons programma is de toetssteen of we ‘onze ziel niet verkopen’ . We gaan niet  voor de postjes omdat we absoluut niet méér van hetzelfde willen. We willen een beter ,proper en gezond  Zelzate zonder privatiseringen, met een goede openbare dienstverlening.  Een bestuur moet er ook zijn voor iedere bewoner en personeelslid zonder willekeur of discriminatie.

We merken dat alle partijen in min of meerdere mate punten lanceren zoals investering in voetpaden, veiliger fietsverkeer, een propere gemeente enz. . ’t Lijkt erop dat ze ook zeer goed de uitslag van onze enquete hebben gelezen en dat uit die bevraging een aantal pijnpunten naar voor komen, waar niemand omheen kan.   Investeren en lasten verlichten voor de modale Zelzatenaar vereist echter extra ‘financiële zuurstof’.   ‘Europa’, de federale en de Vlaamse Regering houden de gemeenten in een echte financiële wurggreep. En onze bestuurders werkten daar goed aan mee. De huidige meerderheidspartijen die vandaag ook nieuwe investeringen in voetpaden op hun programma hebben staan , schrapten driekwart van de investeringen. Ook alles  wat  te maken heeft met publieke dienstverlening moest op de schop, zoals het rusthuis dat werd geprivatiseerd wat de dagprijs met 400€ per maand de hoogte injoeg . De gemeente ligt er steeds meer verloederd bij met grote leegstand en woekerend onkruid. Meer dan 100 gezinnen doen beroep op de voedselbank van ‘Lichtpunt.

Om tegemoet te komen aan  de bekommernissen van de inwoners is er absolute nood aan extra financiële zuurstof.  Dit is voor onze partij een sleutelkwestie. De vraag is : waar halen we die ? Niet bij de werkende bevolking of bij de kleine zelfstandigen. Het zijn de breedste schouders die een beetje meer gewicht kunnen en moeten dragen. Daarom hebben we een plan uitgewerkt om de vijf multinationale ondernemingen die werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente een beetje meer te laten betalen  en de zelfstandigen en de gezinnen minder. Een beetje meer lasten (afgemeten aan hun winsten of de subsidies die ze ontvangen) voor de vijf grootbedrijven werkzaam op ons grondgebied  betekent een flinke injectie voor de gemeentekas. Het gaat over Arcelor Mittal, Jan De Nul, Deme,  Fluxys en Rain Carbon.

Kan er ook bespaard worden? Zeker bij de politiek. Zelzate kan het zeker doen met één schepen minder dan wettelijk toegelaten. Bovendien kunnen burgemeester en schepenen de vergoedingen die zij oprapen als bestuurders van intercommunales gerust terugstorten in de gemeentekas. Zij krijgen immers een behoorlijk loon en beheerstaken die ze opnemen in intercommunales en dergelijk behoren tot hun normale takenpakket. Ook daarin is de PVDA anders.

Onze inwoners willen terug fier kunnen zijn op hun gemeente. Terecht, maar dan moet Zelzate wel blijven bestaan als zelfstandige gemeente. Een vuist maken voor het behoud van de wijk Klein Rusland is daarvoor een testcase. Als deze wijk verdwijnt reikt het Gentse havengebied weer een stuk verder en wordt de druk voor een fusie met Gent groot. Ook daarom komt de PVDA op voor het behoud van deze wijk.

Ons programma is geen boodschappenlijst van honderd en één verlangens. Het vertrekt van de bekommernissen die tot uiting kwamen tijdens onze grote bevraging. Ons programma is een leidraad voor toekomstige actie op de eerste plaats, en voor beleid als we de kans krijgen. We leggen daarbij volgende accenten : groter gewicht op de sterkste schouders, geen postjesjagerij, wel besparingen op de politiek, geen verdere privatisering en deze terugdringen waar het kan, armoede bestrijden en een sociaal woonbeleid met het behoud van Klein Rusland als sluitstuk.

Dit programma zet de grote lijnen uit maar de verfijning blijft een ‘work in progress’ omdat onze campagne de verderzetting is van onze constante dialoog met de bevolking.

 

 

 

Vlot bewegen op straten en pleinen.

Met dikke rode stip scoorde mobiliteit het hoogst in onze bevraging. De PVDA wil er dan ook extra aandacht aan besteden. Niet verwonderlijk na jaren verwaarlozing van het openbaar domein, in het bijzonder van de voetpaden.   PVDA kiest op de eerste plaats voor investeringen in basisinfrastructuur en –voorzieningen, die ten goede komt van alle inwoners. Verwacht van onze partij geen frivoliteiten. In onze gemeente is ‘het gewone’ en het ‘noodzakelijke’ al ‘bijzonder’.  Met een bevolking die gemiddeld ouder is dan andere gemeenten in de provincie is het niet verwonderlijk dat voetpaden zo’n pijnpunt zijn. Maar ook voor rolstoelgebruikers en jonge ouders die een kinderwagen voortduwen lijken sommige voetpaden op een parcours met hindernissen.

Ook de fietsers verdienen beter zowel binnen Zelzate als op de invalswegen. Honderden scholieren en arbeiders fietsen naar school en naar hun werk. PVDA is geen zeurpartij. Als het goed is zeggen wij het ook. De laatste vijf à tien jaar zijn de fietsmogelijkheden vanuit Zelzate naar omliggende gemeenten en Gent sterk uitgebreid. Voor de veilige fietsverbinding naar de Staak via de Poelstraat gaf de PVDA de eerste aanzet in de gemeenteraad.  Maar het kan nog (veel) beter  Enkele voorbeelden : de fietsverbinding naar Gent aan de oostkant blijft moeilijk. De fietssnelweg naar Moerbeke stopt aan brugske over Langelede in Wachtebeke. Kan zeker verder doorgetrokken worden om aan te sluiten op het fietspad naar Kloosterbos. De Oudeburgse sluis is een marteling voor fietsers. De weg naar het fietstunneltje aan het einde van de Kasteellaan is over een korte strook meer putten dan weg; hetzelfde voor de alternatieve route voor de Assenedesteenweg naar de Triest).  De rode aandachtstroken langs het traject van de R4 door de gemeente zijn quasi verdwenen. Op het kruispunt Assenedesteenweg met R4 is de oversteekmarkering ook uitgewist. We dringen al enkele jaren aan op een rustiger en veiliger fietsverbinding via de Warande naar Sint Jan Baptist en Arcelor Mittal.  Zeker oudere fietsers voelen zich onzeker op de Markt en op het Groenplein.

 Het zeekanaal snijdt onze gemeente in twee. Dit betekent een voortdurende uitdaging om de éénheid van de gemeente te bewaren. De invoering van een gratis shuttleverbinding met een kleine autobus kan hieraan tegemoet komen. Bij omvorming van de R4 tot lokale weg moeten  ook de fietsstroken op de brug verbreed worden en aangepast aan het zeer drukke fietsverkeer. In de verdere toekomst kan een fiets- en voetgangerstunnel een oplossing bieden.

De plannen voor de totale omvorming van het wegennet rond Zelzate in de nabije toekomst vereisen openheid en transparantie zodat de bevolking kan reageren. Deze  plannen moeten maximale aandacht besteden aan lokaal bestemmingsverkeer en tegelijk zorgen dat doorgaand en sluipverkeer uit de gemeente wordt gehouden, op de eerste plaats het vrachtvervoer. Vermits Zelzate een Europees verkeersknooppunt wordt voor vrachtverkeer moet voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid buiten de dorpskom met sanitaire voorzieningen.

Wat wil de PVDA  ?

 • Een investeringsprogramma voor herstel van wegen, op de eerste plaats de voetpaden. Hiervoor wil de PVDA een jaarlijks bedrag van 250 000€ per jaar in de begroting inschrijven.
 • Binnen het herstelprogramma van de voetpaden zorgen voor verlaging van de drempels voor de minder mobiele inwoners
 • Binnen de wijken waar geen afgescheiden fietspad is, veralgemeende invoering van zone 30.
 • Van Markt en Groenplein fietsstraten maken met absolute voorrang voor de fietsers. Bij heraanleg ven deze twee pleinen in toekomst afgescheiden fietsstroken overwegen.
 • Treinverbinding naar Gent met station in Zelzate.
 • Verbouwing busstation met fietsparking en toilet.
 • Gratis shuttlebusje tussen Klein Rusland (west) en polykliniek (oost) met de nodige tussenstops.
 • Verbod doorgaand vrachtvervoer op R4 tussen Leegstraat en Assenedesteenweg.
 • Parkeerproblemen aanpakken in samenspraak met buurt
 • Volledige transparantie over alle plannen voor de omvorming van het wegennet in de directe omgeving. Dit moet directe reactie van de bevolking mogelijk maken.
 • Bij deze werken moet de gemeente opkomen voor efficiënte

 geluidswerende maatregelen.

 • Parkeerproblemen van vrachtwagens oplossen.
 • Een parallelweg om de noordelijke kant van de Assenedesteenweg te ontlasten van het doorgaand verkeer.

 

 

Een veilige buurt

Veilig wonen, kunnen buiten spelen, veilig naar de winkel kunnen gaan, een praatje kunnen slaan met de buren dat is een basisrecht zoals het recht op werk, wonen en onderwijs. Het recht op fysieke integriteit staat bij de PVDA voorop. Optreden tegen geweld en criminaliteit betekent effectief bestraffen maar tegelijk inzetten op een voorkomingsbeleid. Armoede en werkloosheid zijn bronnen van criminaliteit, zonder dat ze een excuus ervoor zijn.

Wat wil de PVDA ?

 • Preventie te beginnen bij het bestrijden van de (kinder)armoede.
 • Bekampen van schooluitval, begint bij het lager onderwijs.
 • Aandacht voor volwaardig werk.
 • Respect voor elkaar, sociale samenhang en diversiteit bevorderen
 • Een voltijdse Jeugdopbouwwerker moet een belangrijke ondersteunende rol vervullen.
 • Tegen jeugdcriminaliteit (cfr de Colruytbende) uitvoeren van geïntegreerd sanctie- en herstelproject in samenwerking met politie en ouders. (eenparig gestemd tijdens legislatuur 2006-12 – uitgewerkt door Karl Segers – maar daarna door college onder de mat geschoven.)
 • Efficiënte strijd tegen drugs, gefocust op dealers en netwerken. Focus moet liggen op de stimulerende drugs (cocaïne, amfetamines en hun afgeleiden), die agressiviteit opwekken.
 • Voor echte lokale veiligheid zet PVDA in de eerste plaats in op wijkagenten.

Dirk Goemaere heeft op de politieraad van april 2018 bepleit dat de wijkagenten vanaf nu te voet of met de fiets zullen patrouilleren. Een extra vijfde wijkagent werd ondertussen aangeworven. De bevolking moet zijn wijkagent kennen en regelmatig kunnen ontmoeten. De wijkinspecteurs zullen zo beter op de hoogte zijn van wrevel en vragen die bij de bevolking leven. Vele van die vragen en kleine geschillen zullen ze onmiddellijk kunnen oplossen of op zijn minst advies geven. Bovendien zijn ze de eerste antenne om zwaardere criminaliteit op te sporen. Zij kennen hun wijk en kunnen de informatie van inwoners op haar waarde schatten.

 • Camera’s kunnen een beperkte aanvullende rol spelen in lokaal veiligheidsbeleid onder andere in de strijd tegen vandalisme. Bijvoorbeeld gerichte camerabewaking op plekken waar herhaaldelijk vandalisme zou voorkomen. Camera’s helpen niet om geweldmisdrijven te voorkomen. (70% van de geweldmisdrijven gebeuren door bekenden of huisgenoten). In een cctv-land als Groot-Britannië is er geen effect op de criminaliteit. Kortom camera’s geven dikwijls  een vals veiligheidsgevoel.  Camera’s zijn bovendien duur. De aankoopprijs is immers één ding maar camerabewaking heeft geen zin als er ook geen politie-agenten meekijken, wat een personeelskost betekent voor agenten die hoe dan ook beter inzetbaar moeten zijn als wijkagent.

 

Gezonde gemeentekas , met minder lasten voor gezinnen maar wel met een sterke-schoudertaks.

Zie ook de inleiding op ons programma  Dit is een sleutelpunt in ons programma.

Geresumeerd : - minder lasten voor burgers en zelfstandigen; meer lasten voor de vijf multinationale ondernemingen actief op grondgebied van gemeente (zie in bijlage het gedetailleerde plan)

 

Wat wil de PVDA ?

 • De asociale huisvuilbelasting (vermomd als ‘milieubelasting’) van 55 € afschaffen.
 • De oppervlaktebelasting voor de bedrijven aanpassen : méér voor de vijf multinationals werkzaam in de gemeente, minder voor de zelfstandigen.
 • Eén schepen minder. Streng beperken van aanvullende onkosten. Geen hotelkosten voor teambuildingbijeenkomsten enz.
 • Inkomsten van burgemeester en schepenen uit mandaten bij intercommunales en andere instellingen worden teruggestort in gemeentekas
 • Een zuinig beleid. Bij elk project : eerst nadenken en dan doen.
 • Zorgen voor een bekwaam financieel beleid : tijdens vorige legislatuur gingen honderdduizenden euro’s aan inkomsten verloren door niet aangevraagde subsidies of onbetaalde rekeningen

 

Netter, groener, gezonder

 Bij ‘Zelzate’ denkt vrijwel niemand aan een propere, groene en gezonde gemeente.  Er is niet enkel het zwerfvuil maar sommige straten krijgen een verloederend  aspect door woekerend onkruid bovenop de toenemende leegstand.  Al sinds midden jaren ’80 voert PVDA een strijd voor zuivere lucht. Karl Segers is een specialist  inzake luchtvervuiling en fijn stof. In 1998 zorgde hij ervoor dat de toenmalige verantwoordelijk minister de oprichting oplegde van een gemeentelijk opvolgingscommissie om toe te zien op de vervuilende uitstoot van het ‘Teerkot’. Sindsdien daalde de uitstoot van giftige stoffen aanzienlijk. PVDA zorgde er ook voor dat de uitstoot van dioxines bij het bedrijf Arcelor drastisch verminderde. Ondanks de aanzienlijke verbetering ten opzichte van dertig jaar geleden,  noemt Greenpeace Zelzate de gemeente met’ bijna de ongezondste lucht’ als het om fijn stof gaat.  Dit werd vorig jaar nog eens bevestigd door de grootschalige meting uitgevoerd via Beweging.net en Geneeskunde voor het Volk. Een verpleegster van Kind en Gezin verklaarde enkele jaren geleden nog dat het gemideeld geboortegewicht in Zelzate een stuk lager lag dan in omliggende gemeenten. We weten vandaag dat fijn stof ook het ongeboren kind kan treffen. Op de eerste plaats is er de uitstoot van fijn stof door Arcelor Mittal maar ook het toenemend verkeer doet er nog een schepje bovenop. Regelmatige metingen zijn belangrijk omdat ze ons van de toestand bewust maken en omdat verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit zo kan worden opgevolgd.  Groen en bomen zijn belangrijk zeker in een gemeente, waarvan de woonoppervlakte sterk geconcentreerd is binnen een kleine kern. Ook tegen de opwarming van het klimaat : groen onttrekt niet enkel C02 aan de lucht maar één boom zorgt voor evenveel verkoeling als 10 airco-toestellen.

We willen nette straten en pleintjes en een gezonde leefomgeving. Dit vergt niet enkel een goed bestuur maar is ook ieders verantwoordelijkheid. Wijkraden moeten de motor worden van deze burgerverantwoordelijkheid.

Op sommige plekken verschijnen AED-toestellen om te reanimeren bij hartstilstand. Die toestellen zijn daar nuttig  waar op een beperkte oppervlakte veel mensen aanwezig zijn, vooral als ze daar aan sport doen (sporthal, voetbal..). Nog nuttiger is een algemene training van een zo groot mogelijk deel van de bevolking om te kunnen en durven reanimeren.

 

Wat wil de PVDA ?

 • Containerpark gratis tot 1000 kg.
 • Eénmaal per jaar gratis ophaling van grofvuil op afroep.
 • Beter onderhoud van straten en pleintjes. Extra aanwervingen bij gemeentelijke groendienst.
 • In plaats van onderhoud uit te besteden, initiatief nemen voor samenwerking met buurgemeenten.
 • Heraanplant van bomen in meerdere straten met aangepaste boomsoorten. Plaatsen van boomkorven in de herfst.
 • Minder fijn stof in de lucht : *blijvende metingen met ondersteuning van burgerinitiatieven voor het opzetten van fijnmazig netwerk als aanvulling op de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. *weren van doorgaand vrachtverkeer, minder verkeer aan schoolpoorten.

*handhaven van ‘motor stil voor de brug’ *handhaven snelheidsbeperkingen. *de R4 door Zelzate van Leegstraat tot Assenedesteenweg omvormen tot lokale weg.

      -    Handhaven van de gemeentelijke begeleidingscommissie voor Rain Carbon (het Teerkot)

 • Een gemeentelijk energiebedrijf. Samenwerking met een stedelijk energiebedrijf van stad Gent voor goedkope groene elektriciteit.
 • Promotie en deelname aan gezondheids- en preventiecampagnes.
 • Trainingsprogramma via het Rode Kruis om iedere inwoner hartmassage te leren toepassen.

 

 

 

 

 

Sociaal en Zorgzaam

Een sterk en zorgzaam OCMW is nodig. Het OCMW vormt de kern van het sociaal, zorgzaam en ondersteunend beleid en dat moet zo blijven. Ondersteunend omdat één op vijf kinderen in Zelzate in armoede wordt geboren en meer dan honderd gezinnen beroep doen op de voedselbank, georganiseerd door Lichtpunt. Armoede bestrijden betekent op de eerste plaats financiële ondersteuning. Ja er spelen verschillende factoren mee bij het bestrijden van armoede zoals werk, onderwijs,huisvesting, kunnen omgaan met geld. Belangrijkste element blijft echter geld. Ook mét werk kan een alleenstaande ouder met kinderen in het moeras van de armoede achterblijven. Extreme maatregelen zoals afsluiten van water of elektriciteit duwen arme gezinnen nog verder kopje onder. Het OCMW  moet zorgzaam zijn voor oud en jong. Centraal hierbij staan de verdere uitbreiding en optimalisering van de openbare kinderopvang en maatregelen die een verlichting kunnen bieden voor de bejaardenzorg. De verkoop van de kinderopvang hebben we kunnen tegenhouden na een langdurige strijd samen met ouders en personeel.  Nu komt het erop aan de kinderopvang verder uit te breiden en vooral de opvang te verbeteren oa door hem niet te sluiten tijdens de grote vakantie. Voor de bejaardenzorg  betekent dit dat het OCMW ervoor moet zorgen dat onder geen enkele omstandigheid kosten worden afgewenteld op de kinderen. Bovendien moet de gemeente zorgen voor meer bejaardenwoningen, die mits hulp kunnen dienen als echte assistentiewoningen. Bejaardenzorg is een keten : van hulp en zorg thuis  over aangepaste woningen met hulp tot Woon en zorgcentrum. De privatisering van de zorg heeft ook als gevolg gehad dat de assistentiewoningen, gebouwd op de terreinen van Bloemenbos onbetaalbaar zijn zelfs voor mensen met een goed pensioen. Ze worden aangeprezen als ‘belegging’ en kosten  tot 400 000 €.

 

Wat wil de PVDA ?

 • De armoede in onze gemeente halveren. In samenwerking met armoede-organisaties zoals het Lichtpunt
 • Het leefloon aanvullen tot de Europese armoedegrens (http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm)
 • Onder geen enkel omstandigheid afsluiten van water en elektriciteit
 • Het vroegere administratief centrum van OCMW in de Kleine Landeigendomlaan uitbouwen tot een echt Sociaal Huis met voldoende personeel voor woonbegeleiding, hulp bij energieproblemen, wegwijzer voor ouderenzorg en voor andersvaliden, budgetbegeleiding, psychologische hulpverlening enz.
 • Sociaal assistenten de helft van de tijd op ‘sociaal huisbezoek’ op het terrein. Samen met het hoger vermeld punt veronderstelt die een voldoende bezetting van de sociale dienst
 • Kastanje omvormen tot een volwaardige antenne van Sociaal Huis
 • Tekorten van bewoners van Zilverbos mogen niet verhaald worden op hun kinderen nu het rusthuis door privatisering 400€ per maand duurder is geworden.
 • Meer bejaardenwoningen en toewijzing zonder vriendjespolitiek, als alternatief voor dure commerciële serviceflats

 

 

Beter en betaalbaar wonen

Tot begin jaren tachtig kende Zelzate een echte sociale woonpolitiek met een hoog percentage sociale huurwoningen, de afwezigheid van bouwpromotoren en een stevige rem op de prijs van gemeentelijke bouwgronden. Toewijzing was echter niet vrij van willekeur en politiek dienstbetoon. Zelzate is een typische arbeiders gemeente met een verouderde bevolking. Sommige partijen streven naar een gemeente die we met enige overdrijving ‘het ‘Sint Martens Latem aan het Kanaal’ kunnen noemen, met een shift van modale arbeidersgemeente naar de begoede middenklasse. Uiteindelijk komt dit neer op verdringing van het gewone volk.  Onze gemeente heeft zijn eigen karakteristieken en noden die geen behoefte heeft aan elitaire lofts.

De Zelzaatse watertoren staat ondanks een aangekondigd project met luxueuze lofts nog altijd leeg en blijft een bouwvallig litteken. Zelzate heeft nood aan een frisse betaalbare woningpolitiek. Jonge gezinnen, zelfs tweeverdieners, hebben alle mogelijke moeite voor het aankopen of bouwen van een eigen huis. Bovendien staan tientallen Zelzatenaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Een sociale en betaalbare woonpolitiek steunt op drie pijlers  : betaalbare koopwoningen om jonge gezinnen aan te trekken ,  behoud van het patrimonium van sociale huurwoningen (16%),  privé-huren aan banden leggen. De leegstand moet bestreden worden op de eerste plaats bij de sociale huurwoningen.

Het behoud van de wijk Klein Rusland is een absolute noodzaak.  Het is een wijk met geschiedenis maar dat is niet de belangrijkste reden. De wijk is een rustige woonzone met groot potentieel. De mogelijke aanleg van een nieuwe tunnel hoeft het voortbestaan van de wijk niet in de weg te staan. Integendeel. De noodzakelijk langer aanloop en insleuving maakt overkapping mogelijk en creëert een verbinding met Debbautshoek.  Wij willen niet dat heel  Zelzate-West nog meer de ‘vergeten kant’ van de gemeente wordt.  De huisvesting van bejaarden vereist specifieke maatregelen (zie vorige hoofdstuk).

 

Wat wil de PVDA ?

 

 • Het aantal sociale huurwoningen op peil houden (16%) door renovatie en nieuwbouw
 • Behoud van de wijk Klein Rusland
 • Sociale mix organiseren in de wijken
 • Een groter aandeel van de gemeente in het bestuur van de cvba Wonen
 • Een werkelijke bewonersvertegenwoordiging in het bestuur van de cvba Wonen
 • De leegstand aanpakken
 • Binnen elk woonproject betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen voorzien
 • Gemeentelijke bouwgrond in erfpacht voor gezinswoningen
 • Controle op prijs/kwaliteit van huurwoningen

 

Jong, sportief en bruisend

Jongeren zijn onze toekomst.  Samenwerken, ontmoeting ontspanning en dialoog moeten de kern vormen van het beleid. Jongeren verdienen prominente plaats in onze gemeente te krijgen. Ze moeten een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich kunnen ontspannen, waar ze kunnen leren en waar ze hun mening kwijt kunnen, kortom een plek waar ze zich goed voelen. Zelzate dient een plaats te worden waar jongeren zich thuis voelen. Tegelijk met onze  grote bevraging  organiseerden PVDA-jongeren ‘De Big Ask’ , een korte speelse enquete aan de schoolpoorten. Hiermee hielden we de vinger aan de pols van de jongeren die vandaag nog niet hun stem in het kieshokje kunnen laten gelden. Wanneer deze scholieren  in beweging komen kunnen ze het gevoerde beleid onder druk zetten.  Toen het bestuur de jeugdopbouwwerker wou kortwieken, zorgden een grote mobilisatie ervoor dat hij fulltime kon blijven werken.

Niet enkel de jongeren maar alle inwoners en verenigen hebben ‘ruimte’ voor sport, ontspanning en cultuur nodig. Het is op de eerste plaats het verenigingsleven  dat Zelzate moet laten bruisen.

 

 

Wat wil de PVDA ?

 

 • De jeugddienst moet blijven laagdrempelige activiteiten organiseren voor jonge kinderen en de jeugdbewegingen bijstaan.
 • Het jeugopbouwwerk in samenwerking met Uit De Marge dient verder gezet met een full-time opbouwwerker en jeugdcoördinator.
 • Een positieve samenwerking met de jeugdraad, waarbij deze ook initiatiefrecht krijgt in de gemeenteraad om zelf punten op de agenda te zetten
 • Zelzaatse verenigingen zalen gratis laten gebruiken. (Op voorstel van PVDA reeds gestemd op de gemeenteraad van 28/5/2018.
 • Herwaarderen van de gemeentelijke uitleendienst. Ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle materialen aan een symbolisch bedrag met een voldoende waarborg.
 • Een volwaardige fuifruimte, rekening houdend met de buurten de bereikbaarheid (dit kwam als eerste punt uit de Big Ask).
 • In elke wijk kleine ontmoetingsplaatsen met overdekte bankjes voorzien. Jongerenstewards inzetten onder toezicht van de jeugdopbouwwerker om deze ontmoetingsplaatsen proper en buurtvriendelijk te houden
 • De bestaande speelpleintjes opwaarderen en onderhouden.
 • Verdere uitbouw van Zelzate Zuid voor het jeugdvoetbal. Meer dan 250 jonge spelers vinden er hun sportieve ontspanning. Dit project mag geen afbreuk doen van de ondersteuning van de andere sportverenigingen.
 • Een nieuw gebouw voor de gemeenteschool, indienen van een subsidiedossier

 

 

 

 

Elke Inwoner telt

Democratie is meer dan een bolletje kleuren bij verkiezingen. Het betekent zoveel meer. Inwoners moeten actief kunnen deelnemen aan het beleid en dat betekent méér dan het halfuurtje van de burger voor de gemeenteraad, hoewel dat zeker zijn plaats heeft. Democratie betekent ook dat er een eind moet komen aan de vriendjespolitiek zowel tegenover de inwoners als tegenover het personeel. Ontslagen waren politiek gekleurd. Burgemeester verzette zich tegen objectieve regels en eiste het recht op politieke willekeur. Beslissingen van de gemeenteraad legde hij naast zich neer. Veel gehoord is de klacht dat ‘Zelzate kapot is gemaakt’. Meer nog dan op het verwaarlozen van wegen en pleinen, slaat dit op de samenhang die in onze gemeente is verloren gegaan.  Een democratisch beleid maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, godsdienst, sexuele voorkeur en politieke kleur : elke inwoner is (even) belangrijk. Zelzate telt veel inwoners van buitenlandse afkomst. Deze Zelzatenaren komen uit 62 verschillende landen uit de hele wereld. De allergrootste groep komt uit Nederland, daarna volgen de burgers met roots in de overige landen van de Europese Unie en tenslotte een belangrijke groep inwijkelingen uit de andere continenten. Verschillen mogen een samenleving niet ondermijnen. Alles moet in ’t werk gesteld worden om van diversiteit een rijkdom te maken. Dat dit mogelijk is bewijzen de Rode Duivels. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in onze lijst met kandidaten afkomstig uit verschillende windstreken die een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving.

Wat wil de PVDA ?

 • Actieve deelname aan beleid door verkozen wijkraden met eigen budget voor uitgekozen wijkprojecten. Bewoners doen samen voorstellen voor de prioriteiten in hun wijk.
 • Meer inspraak voor adviesraden zoals milieuraad, jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad, sportraad… Hun adviezen zeer ernstig nemen. De adviesraden krijgen initiatiefrecht op de gemeenteraad.
 • Burgers, verenigingen en gemeentepersoneel krijgen een gelijke behandeling op basis van duidelijke en objectieve regels .
 • Personeel verdient een respectvolle behandeling.
 • Het bestuur moet positieve initiatieven nemen die het samenleven en de samenhang in de gemeente stimuleren. Ondersteunen van dergelijke initiatieven die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten.

 

Privatisering terugdringen

De geschiedenis van de laatste zes jaar is er één geweest van strijd tegen uitverkoop en privatisering. Waarom is wat openbaar en gemeenschappelijk is zo belangrijk ? Omdat openbaar betekent : gelijk toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Het is belangrijk dit naar voor te brengen in een tijd dat alles wat openbaar is onder vuur ligt. Openbaar betekent niet dat er geen verbetering mogelijk is, maar privé is geen alternatief. Dit kunnen we vaststellen bij de privatisering van het bejaardenhuis. Prijs is met 400€ per maand gestegen maar de zorgkwaliteit en de werkvoorwaarden zijn verslechterd.  Daarom wil de PVDA elke privatisering stopzetten en waar mogelijk terugdringen.

Wat wil de PVDA ?

 • Kinderopvang uitbreiden en optimaliseren.
 • Meer bejaardenhuisjes als tegengewicht voor de private en commerciële assistentiewoningen.
 • Stopzetten samenwerking met kuisbedrijven. Poetsvrouwen van school terug in dienst van de gemeente
 • Groenonderhoud in handen van de gemeente in samenwerking met andere buurgemeente(n)