GR 17december 2018: einde van de rit of extra time?

Voor de laatste(?) gemeenteraad in de huidige samenstelling waren ook heel wat supporters opgekomen. Uit sympathie voor de afscheidnemenden, uit nieuwsgierigheid door de nieuwe raadsleden... iedereen had zijn reden om er te zijn.

De raad startte zonder de burgemeester die had laten weten later te komen.

Het halfuurtje van de burger startte met vragen van een buurtbewoner bij de woonuitbreiding en de realisatie van extra parking in de brazekestraat.

Schepen van  ruimtelijke ordening Maenhout (VLDsd) reageerde korzelig. Ze stelde dat de inwoners de politiekers niet positief hadden benaderd en dat ze wettige voorstellen proberen tegen te houden. De bewoners vragen aandacht voor de leefbaarheid in hun straat.

Voorzitter Acke (NVA) opende dan de zitting met een verklaring. De voorziene installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 kan niet plaatsgrijpen omdat uiterlijk 11 december 2018 de informatienota voor de politieraad door de burgemeester had moeten ondertekend zijn geweest. Dat is niet gebeurd. Ook 8 januari zal om dezelfde reden niet haalbaar zijn. Ik heb klacht ingediend bij de waarnemend gouverneur tegen de burgemeester wegens de bewuste tegenwerking van de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

De algemeen directeur bevestigde dat bij de diensten van Vlaams binnenlands Bestuur de discussie loopt over hoe dit voor alle gemeenten qua wetgeving juist moet verlopen.

 

Op een drafje werden dan de punten goedgekeurd over schrappen brugdag 24december aangezien het personeel vanaf 12u vrij van dienst is, de verkoop van een perceel hoek veldbrugstraat/tunnellaan, de benaming Kattenhoek voor de nieuwe verkaveling Assenedesteenweg-Kasteelstraat en een aanpassing van het toewijzingsreglement voor woningen betreffende rolstoelgebruikers65+.

 

In punt6 vroegen NV Jan De Nul, Dredging international, NV Envisan en NV Deme de procedure op te starten om twee buurtwegen op Callemansputte af te schaffen. Er is een verkoopsprocedure lopende waarbij Vlaamse gemeenschap hun deze terreinen verkoopt die dan zullen gesaneerd worden. Karl Segers (PVDA+) wou daar het fijne van weten: waarom moeten twee buurtwegen afgeschaft worden die blijkbaar nu niet in de weg liggen voor het slibstort? Wat is de huidige toestand van het terrein en van de vervuiling in de ondergrond? Wat gebeurt er met baggerslib uit het Kanaal in de toekomst?
Milieuschepen Maenhout (VLDsd) kwam dan met een echte primeur: Het terrein wordt omgevormd tot een nat milieugebied van 30Ha. Het stort is nog steeds instabiel. Het moet verder ontwaterd worden vooraleer het kan afgedicht worden met een laag klei en bentoniet. Dit vergt het verwijderen en verwerken van 500.000m³vervuild water uit het slibstort.

Wat het baggerslib uit het Kanaal betreft, daarvoor zijn alternatieve stortplaatsen aangeduid, verduidelijkte de schepen nog.

Segers (PVDA+) vroeg zich dan luidop af dat 'voor wat hoort wat' geldt in de zakenwereld. Wat zijn de baten voor de initiatiefnemers aangezien dit toch een stevig prijskaartje zal hebben. Schepen Maenhout reageerde boos gepiekeerd. Wij zitten tientallen jaren opgescheept met dit stort en nu er een oplossing komt met bijkomende natuur durft men zich daar vragen bij stellen; het afdekken van de gipsberg is toch ook een mooi voorbeeld wat ze hebben gedaan. Geert Asman (PVDA+) replikeerde dat het afdekken van het gipsstort een zeer goede zaak is maar dat de gevaarlijke puinhoop die Nilefos had achtergelaten op de gipsberg in de eerste plaats door Vlaanderen is opgeruimd met belastinggeld  en dat de burgers met hun energierekening betalen voor de 20jaar durende groene stroomcertficaten die jaarlijks 4 miljoen euro opleveren voor Terranova.
Dit verhaal wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

 

De rust keerde dan terug; het jaarverslag van de scholengemeenschap Meetjesland werd goedgekeurd en  de agenda en vertegenwoordiging in de  buitengewone algemene vergaderingen van TMVS en TMVW.

 

In punt 11 was de heropstart van een hondenschool aan de Keyserstraat geagendeerd. Dit houdt echter een duidelijk financieel engagement in van de gemeente, zo'n 15000 euro aan herstelling en verfraaiing. Brent Meuleman (SPa) stelde voor dit agendapunt uit te stellen. De hondenschool is pas opgericht november dit jaar, dus het is best met deze mensen rond de tafel te zitten. Geert Asman(PVDA+) stelde dat er voor 2019 nog geen budget is, dus men kan zich daar met een aflopende legislatuur niet voor engageren. Ook het aanhoren van de buurt is belangrijk want zo'n hondenschool geeft toch meer overlast dan een losloopweide vlakbij.

Voorzitter Acke (NVA) formuleerde het diplomatisch: uitgesteld naar een volgende gemeenteraad, want niemand weet wegens de klacht van Frank Bruggeman (VLDsd) tegen de kiesuitslag, wie er de volgende raadszitting zal bij zijn.

 

De overeenkomst met Batoka over de aanleg van een fietspad en engagementen van GBS 'De Krekel' met 'Huis van  het kind' en brugfigurenproject van  het Rode Kruis werden goedgekeurd.

De burgemeester was dan net de zaal binnengekomen.

 

In punt14 kwam de begroting van de politiezone aan bod. Zelzate zal 1,619326euro betalen.

Dirk Goemaere (PVDA+), lid van de politieraad, hekelde nogmaals dat federaal taken en lasten afwentelt op de lokale politie. De uitgaven stijgen sneller dan de bijdragen van de staat zodat die last alsmaar vergroot. Ook pensioenlasten worden naar de gemeente geschoven. Om hiertegen een signaal te geven, onthouden we ons gewoonlijk bij deze stemming. Nu echter gaan wij goedkeuren. Dit veroorzaakte hoongelach op de huidige meerderheidsbanken, maar dat had Goemaere duidelijk verwacht. Wij keuren dit goed omdat het een technische begroting is waar geen geld is voorzien voor nieuwe engagementen, aangezien die door de nieuwe bewindsploegen moeten bepaald worden. Wij willen meer middelen voor wijkpolitie en veiligheid in Zelzate, we zullen zien. Daarop werd het budget goedgekeurd met 22voor en 1onthouding: van Luc Verstraeten (VLDsd). Die had graag het woord gehad voor een afrondende tussenkomst/causerie na 12jaar mandaat in de gemeenteraad. Voorzitter Acke (NVA) liet alleen interventie toe betreffende het agendapunt en zo hield Luc Verstraeten het voor bekeken.

 

Na de huldiging van verdienstelijke personeelsleden en een afscheidswoord met een kleine attentie voor de definitief ontslagnemende gemeenteraadsleden, werd de zitting om 20,20u gesloten en kon men in processie naar 't Klooster voor een receptie.

 

Het wordt dus wachten op de uitspraak van de Raad voor VerkiezingsBetwistingen om te weten wanneer de nieuwe ploeg kan aantreden. Dat kan pas gebeuren als alle procedures zijn afgerond (hertelling?) en alle rechtsmogelijkheden zijn uitgeput;

wordt ook vervolgd.