GR 20 sep 2017 Komt er nog schot in de zaak?

Hopelijk hadden de 22 raadsleden (Marleen Van Maerke PVDA+ was er nog aan bezig) een deugddoende vakantie achter de rug want hun wachtten 36 agendapunten...

In het halfuurtje van de burger sprak Patrick, een bewoner van de Assenedesteenweg over de problemen met het snel verkeer in 'zijn' stukje assenedesteenweg, de gevaren van het moeilijk kruisen met een mix van fietsers, autobussen, wagens.
Aansluitend vroeg Geert Asmen (PVDA+) om zijn agendapunt te behandelen: zone 30 in het deel Assenedesteenweg tussen kruispunt De Bruyckerstraat en Tweede Gidsenlaan. Hij probeerde in een uitgebreid pleidooi alle tegenwerpingen te weerleggen. Zowel de Tweede Gidsenlaan aan de ene kant als de Assenedesteenweg aan de scholen zijn al zone 30, waarom dan de 'missing link' niet invullen? De Vlaamse overheid streeft trouwens ook naar meer zones 30, ook op lokale verbindingswegen en zeker daar waar voetgangers, fietsers en motorvoetuigen samen de openbare weg gebruiken. Er gebeurden vorig jaar drie ongevallen in dit gedeelte waarvan 1 met lichamelijke schade. 85% van de bewoners die we hebben aangesproken vinden dat er te snel wordt gereden. Moet er dan gewacht worden op een ernstig ongeval vooraleer er wordt ingegrepen?

Schepen van verkeer Acke (NVA) kwam dan op de proppen met een sneltoets verkeer die voor einde van dit jaar zou moeten rond zijn en waarin de knelpunten van het Zelzaats verkeer zouden moeten onderzocht worden. Ex-commissievoorzitter Luc Verstraeten (VLD-sd) haastte zich om er aan toe te voegen dat er toch een commissie verkeer was gepland rond al die kwesties tegen eind september, maar dat daar niets van te bespeuren viel. Burgemeester Bruggeman beloofde een dynamisch bord om de snelheid te meten en dat ook het aantal overtredingen kan registreren. Waar hij dat bord dan wel zou ontlenen -want het Zelzaats bord kan geen aantal overtredingen registreren- of desnoods aankopen was hem en het college al minder duidelijk, maar ze gingen hun best doen om te meten. Hadden we dat enkele maanden ook niet gehoord? Indien alle punten zoveel tijd zouden in beslag nemen, kon men de duur van de gemeenteraad inschatten op 27uur dus moest er wel wat opgeschoten worden.

Punt3 regelde de jaarlijkse organisatie van een interne controle van alle gemeente- en OCMWdiensten. Voor 8200 euro zal het bureau AuditO alle gemeenteprocessen doorlichten. Uiteraard moeten ook de gemeenteraadsleden van de resultaten worden ingelicht.

Nadat de maaltijdcheques voor het personeel met 1 euro waren verhoogd, volgde de stemming over het nieuwe arbeidsreglement. Dirk Goemaere (PVDA+) had liever 2 statutaire dan 2 contractuele aanwervingen gezien. Hij had kritiek op het GPS systeem in de gemeentelijke voertuigen waarmee ten allen tijde kan worden opgevolgd wanneer die zich waar bevinden; 2 voertuigen, waaronder het dienstvoertuig van de burgemeester, hebben geen tracking systeem zodat er naar hartelust kan gereden worden. Goemaere vond dat het GPS beter zou verdwijnen of dat alle voertuigen van de gemeente er een moeten hebben. De burgemeester suste dat het nagaan van de GPS-gegevens alleen gebeurt als er klachten zijn of vermoedens van misbruik. Maar tegelijkertijd verzette hij zich met hand en tand om dergelijk systeem in zijn dienstwagen te plaatsen. Is er dan toch een probleem met de privacy? Of heeft de burgemeester bepaalde misbruiken te verbergen?   De PVDA vroeg een aparte stemming over de reglementering omtrent GPS. SPa onthield zich, de meerderheid stemde voor het behoud van de bestaande regeling.

De openverklaring van de functie van voltijds afdelingshoofd Welzijn door aanwerving (niv A1-A3; dat is een masterdiploma) leverde ook debat op. Dirk Goemaere (PVDA+) stelde vast dat op het gemeentehuis en dan vooral wat betreft OCMW de boel vierkant draait. Nooit waren er zoveel langdurig zieken, competente mensen verlaten de dienst, het is een komen en gaan van medewerkers. Die moeten dan allemaal opeen geperst worden in de lokalen van het gemeentehuis wat het werk als sociaal assistent bemoeilijkt. Een diensthoofd van èn welzijn èn burgerzaken moet een echte octopus zijn. Die twee diensten goed opvolgen is onmogelijk, zeker als men ze terug zou scheiden door het Sociaal Administratief Centrum (SAC) aan de kleine-landeigendomlaan te behouden en daar de sociale dienst te huisvesten in behoorlijke lokalen. Het aan te werven diensthoofd moet daarenboven 3 jaar ervaring hebben en een exacte kennis hebben van de wetgeving. Het wordt dus een octopus met witte ravenpluimen; waar ga je die vinden? En die persoon treft dan een sociale dienst aan die totaal niet draait en die niet meer in staat is iedereen te helpen die komt aankloppen. Ik wens hem/haar veel succes. De OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V-vz) kon niet veel inbrengen. Men had geprobeerd de job aantrekkelijker te maken door hier wel een statutaire aanwerving aan te bieden (een echte toegeving voor een rechts bestuur). Laureys stelde dat men zijn best deed, dat er meerdere jonge krachten in de sociale dienst werken die echt nood hebben aan begeleiding en ondersteuning. Dat verwachten we van het diensthoofd. Het schot voor de boeg kon de meerderheid niet deren en zo werd deze functie openverklaard voor sollicitanten.

Het Vlaams activeringsbeleid verandert het PWA-systeem in 'wijk-werken' en de gemeente dient daarvoor een organisator aan te duiden. Dirk Goemaere (PVDA+) had er grondige twijfels over dat dit systeem een verbetering zou zijn . In PWA konden mensen jarenlang actief blijven in nuttige taken voor de gemeenschap en ze waren hiermee ook vrijgesteld van 'activering'. Nu zijn er slechts contracten voor 12 maanden en wat moet er daarna gebeuren? Heel wat PWA-ers zijn mensen die op de gewone arbeidsmarkt niet terecht kunnen wegens hun beperkingen. Wat baat het om hen daar naartoe te schoppen? Wat gebeurt er met de expertise van de 344 PWA-ambtenaren die opgaan in de VDAB? Er werd met algemene stem gekozen voor Welzijnsband Meetjesland, een intergemeentelijke samenwerking die voldoende omkadering kan bieden.

 In punt 8 werd beslist de drie grootste onverkochte loten aan de zonnebloemstraat op te delen in 4 kleinere percelen in de hoop dat die dan wel verkocht raken. De tijd van een mooie grote tuin is blijkbaar voorbij. Geert Asman (PVDA+) stelde voor om de gronden niet aan 185-190euro/m² te verkopen maar aan 175m², de gemiddelde prijs in Zelzate. En als de vraag verkleint, kan een goedkoper aanbod toch voor verkoop zorgen. Daarop begon de burgemeester te foeteren dat dit onwettelijk was omdat de prijs vastgesteld was. En dat het moest gedaan zijn met onwettige voorstellen en dat desnoods de voorzitter maar moest schorsen om dat te laten uitzoeken vooraleer zoiets ter stemming te leggen. Dat vond voorzitter Acke dan voorbij gaan aan het recht van de raadsleden om iets ter stemming te leggen. Tussen de regels viel duidelijk te lezen dat het toch niet het dagje van de minderheid was, dus afstemmen en doorstomen naar het volgende punt. Zo gebeurde ook en kwam er hopelijk toch wat schot in het afwikkelen van de agenda.

Het college stelde dan voor om de Familie Van de Wallestraat om te dopen in Etienne Van de Wallestraat. Blijkbaar had het college niet gezien dat de 14 woongelegenheden wel degelijk bewoond zijn zodat deze omvorming de betrokken inwoners voor administratieve rompslomp plaatst die nergens voor nodig is. Karl Segers (PVDA+) voegde er fijntjes aan toe dat de huidige naam alle Van de Walles kan tevreden stellen, of ze nu Etienne of Eduard heten. Moeten de verontruste bewoners nu allemaal tijdens het openbaar onderzoek bezwaar aantekenen en dit voorstel afschieten vooraleer het college tot inkeer komt? Na de stemming mogen ze alvast een brief over het openbaar onderzoek naar de naamsverandering in hun bus verwachten.

Punt 12 betrof het Sociaal Woonbeleidsconvenant 2017-2020. Het is een overeenkomst met het Vlaams gewest omtrent de bouw van sociale woningen. Het college herhaalde nogmaals zijn standpunt dat er in Zelzate geen sociale woningen meer mogen bijkomen. De huizen in de rusthuislaan worden door CVBA Wonen vervangen door 24 flats voor 55plussers met dienstverlening door Zilverbos (wat dat praktisch inhoudt en tegen welke prijs staat nog niet vast); Freddy De Vilder (SPa en directeur van de sociale huisvesting in Zelzate) bracht het aantal wooneenheden van  24 naar 27. Het project Krekelmuyter wordt door het college niet goedgekeurd tenzij het zou passen in een herlocaliseren van Klein-Rusland. Daarop brak Segers (PVDA+) een lans voor de sociale woningen waar zijn partij als principe achterstaat. Dit laat toe dat minder begoeden een deftige woonst kunnen huren of verwerven. Toen echter bleek dat CVBA Wonen de volgende drie jaar toch geen centen zal hebben om Krekelmuyter te ontwikkelen, hoefde het voor hen niet in deze convenant te staan. En uiteraard zal in 2020 de nieuwe bewindsploeg bepalen wat in de volgende convenant komt.

Zo liep de klok na 12 punten toch al voorbij 21u30, maar de taaiste brokken uit de agenda leken gepasseerd.

Tussendoor mocht Debbie De Vleesschauwer (PVDA+) de eed afleggen als nieuw OCMW-raadslid ter vervanging van Riet Verspreet.

Zebrapaden aan het park, een veiligere verkeersregeling aan de Sint Franciespolder en een woonerf in delen van de onteigeningsstraat werden goedgekeurd en meerdere punten omtrent de kerken en de kerkfabriek. Daaruit bleek dat de kerk van St Antonius van Padua zal herbestemd worden waarbij men uitkijkt naar een andere christelijke gemeenschap. Op vraag van Geert Asman (PVDA+) dat de eredienst voor begrafenissen toch best behouden blijft en wie die gemeenschap dan wel mag wezen, kwam het antwoord dat het orthodoxe christenen betreft.

 Het OCMW-budget 2017 en meerjarenplan moesten opnieuw voorgelegd worden aangezien de gouverneur het vorige had geschorst wegens een vormfout.
Ook de jaarrekening 2016 werd voorgelegd. Daarover wordt door de gemeenteraad niet gestemd. Geert Asman (PVDA+) maakte er wel gebruik van om de cijfers even van dichterbij te bezien en het beleid op de korrel te nemen. Er is zomaar eventjes 1,4miljoen euro meer op overschot dan er begroot was. Dit is de rekening van de afbraak van het OCMW. Het is duidelijk dat er budgettaire ruimte is om de sociale dienst goed te bestaffen, meer mensen te helpen, de sociale dienst te doen draaien in het SAC-gebouw en de kinderopvang te behouden. Als we zien dat er voor socio-culturele participatie voor kansarmen 5000euro niet is uitgegeven, dan geeft dat te denken...

In punt25 stelde het college voor om de motie van de gemeenteraad van Ieper goed te keuren inzake verbod op het gebruik van kernwapens. In de motie doet de stad Ieper een dringende oproep aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische regering gevraagd om,overeenkomstig het regeerakkoord, op constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens.
Karl Segers (PVDA+) vond dit totaal onvoldoende. Onder druk van de USA heeft België niet deelgenomen aan de onderhandekingen die tot het historisch verdrag van 7juli 2017 hebben geleid. In dat verdrag worden het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en transfer van kernwapens verboden. Daarnaast wordt ook eender welke vorm van assistentie bij kernwapenactiviteiten verboden, net als het stationeren van kernwapens.
Het verdrag is behoorlijk flexibel: landen die andermans kernwapens stationeren, zoals België, kunnen al toetreden tot het verdrag als ze beloven de kernwapens van hun grondgebied te verwijderen tegen een afgesproken deadline.

Minister Reynders is in New York maar zal er dit verdrag niet ondertekenen en dat terwijl ons land zich kandidaat stelt voor een zitje in de VN-veiligheidsraad. Il faut le faire. Terwijl ons land beweert te streven naar een kernwapenvrije wereld, wil het gemoderniseerde Amerikaanse kernwapens blijven huisvesten in Kleine Brogel en nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen kunnen uitrusten met kernwapens. Is dat die 'constructieve houding?'

Segers ging dan ook gretig in om het voorstel van het college 'een' motie te stemmen.Hij stelde volgende formulering voor: “de gemeenteraad van Zelzate, in vergadering bijeen op 20 september 2017, roept de Belgische regering op om het verbodsverdrag op kernwapens, goedgekeurd door de Verenigde Naties op 7 juli 2017 te ondertekenen en na te komen. Dit houdt de definitieve verwijdering in van alle kernwapens op Belgisch grondgebied.”. Zonder debat werd deze motie voorgelegd, maar de steun van SPa was onvoldoende om een meerderheid te behalen. Daarop werd dan de Ieperse motie wel goedgekeurd maar voor die schot in de zaak brengt vieren ze waarschijnlijk Sintjuttemis in de kerk van Zelzate-West.

Het orgelpunt van de reguliere agenda was het aanstellen van een jager voor de jacht op wildsoorten in de nabijheid van de parkvijver. Blijkbaar is er na de aalscholvers een probleem met nijlganzen. Deze uitheemse soort, in feite een ontsnapte siervogel, verdringt (en volgens de burgemeester ook 'verdrinkt') de inheemse watervogels. Ook natuurverenigingen staan achter het terugdringen van deze soort.
De oppositie schoot het plan van Bruggeman (VLD-sd) af. Karl Segers (PVDA+) zag het schieten in het park niet zitten: wat met de veiligheid, wat met het opschrikken van burgers door geweerschoten, en dat in tijden van terrorisme? De burgemeester antwoordde dat de vergunde jager voorzichtig zal te werk gaan op uren dat er niemand in het park is. Je zal dus maar een slapeloos nachtje hebben en een ommetje maken in het park met als ontbijt een blauwe boon, schamperde Segers verder. Waarom kiest men niet voor een poging met Lasker-vangkooien wat uiteraard veiliger en minder verstorend is? In nesten kan men de eieren prikken om voortplanting tegen te gaan. Kristof Stevelinck (VLD-sd) vond dat men die nijlganzen veel te veel ging stresseren met ze op te jagen naar een vangkooi, maar dat is uiteraard niet de techniek van een lokkooi. De burgemeester bleef erbij dat alleen afschieten werkt, de rest niet. Tevens wil hij de jager nog wat konijnenoverlast laten afschieten, nu hij toch bezig is. Wordt de vijver naast visplaats nu ook een schiettent? Behoort een kogelvrije vest binnenkort tot de verplichte uitrusting bij de aankoop van een Zelzaats vissersverlof? De jager is aangesteld en het verhaal wordt dus vervolgd.

De PVDA+ had dan rond de klok van half elf nog haar reeks agendapunten af te werken waarbij dat van zone 30 Assenedesteenweg al was behandeld. Om diefstal op het kerkhof tegen te gaan vroeg Steven De Vuyst (PVDA+) alle ingangen, te sluiten na de openingsuren. PVDA+ had ook vragen bij de dringende werken aan de wegenis van de brug. Waarom moet dat uitgerekend tijdens de werken aan de tunnel, wat als er daar wat gebeurt? Waarom werden die werken niet tijdens de zomer gedaan, toen de tunnel vrijgemaakt was? waarom kan het niet een paar weken wachten tot na de werken? Burgemeester Bruggeman (VLD-sd)antwoordde dat de werken dringend waren: er vallen stukken wegenis van de brug terwijl ze openstaat. Aan de werken hebben wij niets te regelen, dat doet het Vlaams agentschap wegen en verkeer. Er zal trouwens telkens maar een van de vier rijstroken onbeschikbaar zijn, wat de hinder beperkt zal houden. Martin Acke (NVA) vond het zeker de moeite waard om de concrete aanpak toch nog eens met AWV door te praten.
PVDA+ vroeg een oplossing voor de onduidelijke voorrangssituatie aan de maïsstraat; Deze straat heeft voorrang van rechts, terwijl de overkant in feite een parking is en dus niet uitkomt als een straat met voorrangsregeling. Dit is verwarrend voor de weggebruiker. Er zal worden nagegaan hoe dit best opgelost wordt, er is inderdaad een knelpunt.
Maureen Tollenaere (PVDA+) loofde het werk van twee mensen die op last van CVBA Wonen de wijk klein-Rusland hebben opgekuist tijdens de zomermaanden. Ze vroeg of hieraan een vervolg wordt gebreid. Schepen van openbare werken Linda Vereecke (NVA) was hiervan niet op de hoogte. Ze gaf toe dat Klein-Rusland wat een verloren hoek is, maar de Technische Dienst doet zijn best. De zomermaanden tellen veel feesten dus zijn haar mensen daar vooral in de weer. Daarmee was dit knelpunt nog maar eens onder de aandacht gebracht.
De oppositie had veel vragen bij het vernieuwde park. Blijkbaar was dit hakhoutbeheer het voorstel van agentschap Natuur en Bos al was slechts uitdunnen voorzien. Over smaak valt niet te twisten: een natuurbelevingspark of een open park. De meningen blijven verdeeld maar de natuurliefhebbers voelen zich in de kou gelaten. Karl Segers (PVDA+) stelde dat hij verlegen was dat de kapzones er zo onverzorgd bijlagen tijdens het bezoek van de minister: slordig snoeiwerk, oude takken alom. De klimop tiert er welig en het valt te vrezen dat het afzetten tot op de grond van de struiken de ruigtekruiden de kans geeft welig te tieren en de gewenste planten te verstikken. Onderhoudsvriendelijk?? Segers had er zijn twijfels bij. Blijkbaar is er ook geen duidelijk beplantingsplan en weet niemand nog wat er nu nog in de grond zit aan afgeknotte bomen en struiken. Of hiermee de hoofdvogel is afgeschoten leek hem verre van zeker.
Afsluiten deden we dan met het vragenrondje waarbij Brent Meuleman (SPa) nog 8 (!) vragen te stellen had omtrent het verbroederingstreffen waarbij de gemeenteraad niet was betrokken, de VLD-flyers die opduiken in officiële gebouwen of krantenartikels in klasagenda's, de stinkende toiletten bij een gehuurde zaal en een burger die kampte met onkruid op een jarenlang braakliggende grond van een verre eigenaar.
Zo kon dan het eindschot gegeven worden tegen middernacht en was de eerste gemeenteraad na de grote vakantie afgelopen. Of er schot komt in de kwestie van zone30 assenedesteenweg en andere verkeersknelpunten valt te bezien. Blijft de Zelzatenaar buiten schot aan de visvijver ten nadele van de nijlgans, ook Egyptische gans genoemd (Alopochen aegyptiacus ) die er het hachje bij inschiet? Er zullen alvast geen kernwapens worden ingezet.