GR 19oktober 2017: ligt u er ook wakker van?

Met maar 17 punten op de agenda en geen sprekers in het halfuurtje van de burger, leek de nachtrust voor de gemeenteraadsleden gegarandeerd, maar niets bleek minder waar. Met het lintje van Kom op tegen kanker opgespeld, beseften de raadsleden dat er ergere dingen zijn in het leven...

CEO van de haven Daan Schalck kwam de fusie tussen Haven van Gent en Zeeland Seaports toelichten. De fusiehaven wordt na Rotterdam en Antwerpen de derde van Europa terwijl Gent en Zeeland nu respectievelijk op de 33ste en de 25ste plaats staan. Deze versterkte positie beoogt ook een extra toename van de werkgelegenheid met 15% vergeleken met de groeimogelijkheden zonder de fusie. De fusie zal niet leiden tot banenverlies. Ze biedt tevens nieuwe kansen tot samenwerking tussen bedrijven, uitwisselen van energiebronnen en dergelijke. Wegens de schulden in Zeeland Seaports, die mede veroorzaakt zijn door de prijzige sanering van een failliete industriële site in Vlissingen, is de waardering van beide partners 50/50 en niet 70/30 ten voordele van de Nederlanders indien men met de andere parameters alleen rekening houdt. Om de demokratische controle toch enigszins te behouden zal er een aandeelhouderscommissie worden opgericht die 3à4 keer per jaar samenkomt en waarop ook alle gemeenteraadsleden zullen uitgenodigd zijn.

Dirk Goemaere (PVDA+) zag ook de positieve kanten van de fusie met behoud van het statuut van havenarbeider. Hij plaatste echter ook de kanttekening dat de overgang van de Gentse haven van een autonoom gemeentebedrijf naar een privaatrechterlijke NV de demokratische controle heeft verminderd. De haven zal beheerd worden door een holding die een NV van Europees recht is, wat ook verder af staat dan een bedrijf dat onder de Belgische wetgeving valt. De statutaire zetel zal in Sas Van Gent zijn, dus in Nederland. De PVDA+ wou de fusie zeker niet afkeuren maar wenste met een onthouding aan te geven dat het geen volledig succesverhaal is.

Luc Verstraeten (VLD-sd), fractieleider en ex-voorzitter van de gemeenteraadscommissie, bekloeg er zich over dat hierover geen commissie was samengeroepen.

 

Punt 2 bracht een aanpassing van het feestzalenreglement. Volgens burgemeester Bruggeman waren er veel klachten van Ruslanders wegens overlast, gebeurde er allerlei vandalisme en kon dat allemaal niet meer door de beugel. Het college stelde dan ook voor het fuiven te verbieden in BOC Klein-Rusland.

De oppositie vroeg zich af over welke feiten het dan wel ging. Feiten zijn immers iets anders dan wat de burgemeester in de krant laat schrijven. Maar geen nood, burgemeester Bruggeman spoedde zich naar buiten om terug te keren met een keurig mapje voor elke fractie met daarin de bewijzen rond drie interventies die zijn stelling moesten staven. Uiteraard werd schamper gereageerd waarom die stukken dan vooraf niet bij de voorbereiding voor de gemeenteraad waren gestoken. Het materiaal bleek niet zeer overtuigend: vuile vloeren, achtergelaten vuilzakken, een kapotte tafel, een alarm dat niet was aangezet. De oppositie had wel wat meer verwacht. Bruggeman legde dan de nadruk op de problemen op straat na evenementen: geroep en lopen drinken op straat, burgers die worden lastiggevallen; Hij stelde een einduur voor van 22uur voor alle activiteiten. Maureen Tollenaere (PVDA+), die in Klein-Rusland woont, had van die overlast alvast niet veel gemerkt noch gehoord, tenzij door een fuif waarbij de muziekinstallatie met het goede weer was buitengezet en gans de wijk tot een eind in de nacht kon 'meegenieten'. Geert Asman (PVDA+) erkende dat late fuiven een last zijn voor de Ruslanders, zeker voor hen die vlakbij wonen. De zaal is niet geschikt voor grotere dansfeesten. Hij stelde voor om de fuiven naar CC De Brug te verplaatsen en de prijs ervan terug te brengen naar die van het BOC. Die zaal zou wel nog moeten kunnen voor familiefeesten en dan is een einduur van 22u wel erg vroeg. Freddy De Vilder (SPa)die halfweg het debat was binnengekomen, onderstreepte dat er wel degelijk veel klachten waren wegens overlast. Daarop bleken meerdere raadsleden het woord te nemen en ontstonden er overal discussies over wel of niet overlast, over sluitingsuur, over dat het publiek zich al of niet kan gedragen. Schepen Van Weynsberghe (VLD-sd) zag een vroeg sluitingsuur ook niet zitten en mits de nodige discipline van de gebruikers geeft dat geen overlast. De burgemeester wist nog te zeggen dat voor feesten er privé zalen genoeg te vinden zijn, desnoods moeten onze inwoners maar uitwijken naar Assenede en Wachtebeke. Voorzitter Acke (NVA) kreeg in de bende geen orde meer en schorste dan maar de zitting. Her en der stonden raadsleden op om verder met elkaar te discussiëren in kleine groepjes. Dit bleek de gemoederen dan toch te bedaren want een tiental minuten later kon voorzitter Acke (NVA) zowaar met een compromis voor de pinnen komen die de nachtrust in Klein-Rusland moet doen terugkeren: als uw dienaar goed heeft kunnen volgen zullen fuiven en feesten met muziek om 22uur eindigen en manifestaties zonder muziek om 1uur.
Zo liep na twee agendapunten de klok al tegen kwart voor negen...

Bij de rapportering over de Audit van Vlaanderen betreffende de gemeentelijke belastingen en retributies stipte Geert Asman (PVDA+) aan dat op het gebied van rapportering door het managementteam aan de gemeenteraad er nog hiaten zijn vastgesteld. Op de raad van 29mei was afgesproken dat de financieel beheerder een knelpuntennota zou opmaken. Hoe ver stond het daarmee? Martin Acke (NVA) antwoordde dat dit de volgende gemeenteraad zal worden voorgesteld.

 

Omtrent de verkaveling aan de Denderdreve ter hoogte van het verlengde van de Groene Briel had Karl Segers(PVDA+) wel wat vragen. De Bestendige Deputatie heeft in het verleden al principiël toestemming gegeven maar de Vlaamse overheid heeft geantwoord dat volgens haar die toestemming niet in orde is.Schepen Maenhout(VLD-sd) stelde dat Vlaanderen dan maar in beroep moet gaan. Ze beloofde alvast dat een ruimtelijk uitvoeringsplan tijdig zou klaar zijn.

 

In punt 9 volgde dan het verzoekschrift van de heer Leys naar aanleiding van de zeepkistenrace annex fuif door de Chiro op 30 september. De burgemeester lichtte toe dat een openbaar onderzoek organiseren voor zulke evenementen materieel niet mogelijk is. Dit is onwerkbaar voor organisatoren die al zeer vroeg zaken moeten regelen en vastleggen. Er is vooraf overleg geweest met de veiligheidsdiensten. Er zijn fouten gebeurd die voor een stuk te wijten zijn aan de nieuwe onervaren leiding die uit het nagesprek de nodige lessen heeft geleerd. Er waren die nacht niet minder dan 46 politie-interventies in Zelzate waarvan slechts 8 rechtstreeks in verband met de chirofuif.

Een voorstel om summerswitch te verhuizen naar het terrein van Arcelor Mittal waar hun personeelshappening doorgaat, werd door het bedrijf wegens veiligheidsproblemen afgewezen.

Steven De Vuyst (PVDA+) beaamde dat een openbaar onderzoek niet werkbaar was. Hij vond een ander voorstel van de heer Leys wel zinnig: gemaakte afspraken publiceren op de website met een telefoonnummer van verantwoordelijke organisatoren zodat niet direct naar de politie moet gestapt worden. De Vuyst vond de burgemeester nu opvallend genuanceerd vergeleken met de krantenberichten waarbij hij veel schuld naar de chiro afschoof. Hij maakte daar zelfs gewag van een nieuwe colruytbende die klaarstond en ander fraais. Daarop replikeerde Bruggeman dat hij correct was opgetreden en dat wat de gazetten schrijven niet zijn verantwoordelijkheid was. De chiro zou tegen de krant gezegd hebben dat ze maar moesten schrijven dat er een nieuwe colruytbende op komst was. De Vuyst ging echter verder en verweet de burgemeester dat hij de tegenstellingen opgeklopt had via de pers. De geesten raakten nu duidelijk verhit. Voorzitter Acke (NVA) pleitte voor een zekere terughoudendheid van de raadsleden naar de pers. De burgemeester reageerde dat de voorzitter zijn boekje te buiten ging , dat de pers vrij was en dat iedereen mag zegge wat hij wil. Hoog tijd dus voor de voorzitter om de verzoeken van de heer Leys ter stemming te brengen. Het openbaar onderzoek en de voorlopige vergunningen op de website plaatsen en pas 14 dagen later van kracht laten worden werd niet goedgekeurd. PVDA+ wou de suggestie wel goedkeuren om de afspraken te publiceren op de website met een telefoonnummer van de organisatieverantwoordelijke maar na enig speurwerk in het mailverkeer met de heer Leys bleek dit niet in het verzoekschrift te staan dus kon er niet over gestemd worden...

 

Met punt10 was de hoofdschotel aangebroken: het verzoek van het college om bij hoogdringendheid 4 bewakingscamera's te plaatsen op de grote markt, het busplein, het park en het groenplein. De burgemeester leidde het punt in. Er is een pobleem van diefstal en vechtpartijen op de markt. Sluikstorten in het park neemt toe. Wat onze propere pioniers bijeenrapen is een echte schande.Er zijn hangjongeren op het groenplein en wekelijks staan wel 20 zakken vuil aan de glasbol. Op het busplein wordt sterke drank gedronken die aan het benzinestation wordt aangekocht met alle miserie vandien. En dan is er nog het jammerlijk feit van de moord geweest. De Zelzatenaar vraagt naar camera's voor meer veiligheid, we doen dit niet om mensen te viseren. We beginnen met 4 en breiden later uit naar 8. Wachtebeke gaat ook camera's plaatsen. Zij hebben alles al bestudeerd. De privacywet laat dit toe. We hebben een firma die ons tegen een correcte prijs kan leveren.

Luc Verstraeten(VLD-sd) beaamde het zwerfvuilprobleem waarmee de opruimende patiënten van Sint-Jan Baptist geconfronteerd worden en stelde voor om 12 camera's te hangen.

Geert Asman (PVDA+) vond dat men het probleem verstandig moet aanpakken. De gebeurde moord is verschrikkelijk maar het zijn niet die emoties die ons moeten leiden naar overhaaste beslissingen. Om de onveiligheid op te lossen rakelt VLD-sd een oud plan op dat 6 jaar geleden ondanks de volle beroering met de colruytbende geen meerderheid heeft gehaald. Camera's hebben nog nooit een moord tegengehouden. De motivering van de hoogdringendheid rammelt. De bewering dat nieuwe jongerenbendes klaarstaan, is nergens onderbouwd. Wij willen ook een veilige gemeente, maar de illusie van veiligheid scheppen door camera's op te hangen brengt niets op. Men moet maatregelen nemen die hout snijden. Hangjongeren worden nu gebrandmerkt als overlastigaards en gevaarlijk. Is dat zo? Plegen die mensen strafbare feiten, of is het ook gazettenklap van de burgemeester? Met dit soort verklaringen haalt de burgemeester het imago van de gemeente nog maar eens door het slijk. In de periode van de colruytbende was er een 'amoklijst' met 34 namen van probleemjongeren. Is er nu zo'n lijst? 6 jaar geleden werd onder impuls van onze partij het NERO-Z project op poten gezet om probleemjongeren te begeleiden. Hoeveel jongeren hebben dit traject gevolgd? De politie zegt dat er relatief weinig GAS-boetes worden uitgeschreven in Zelzate. In 2012 stonden jeugdbendes nog in het veiligheidsrapport als aandachtspunt, nu niet meer. Hier wordt hoogdringendheid ingeroepen met fake news en de onveiligheid wordt opgeklopt om bij de publieke opinie steun te krijgen voor deze camera’s. Zelzate heeft in de eerste plaats nood aan een integraal veiligheidsbeleid. Dat is het enige dat werkt. Probleemsituaties moeten aangepakt worden: alcoholverkoop in nachtwinkels: kan dat ingeperkt worden? Plaatsen waar drugs worde verkocht zijn bekend. Wordt er opgetreden? In veiligheid speelt ook een nette gemeente een rol, omkaderen van jeugd met het jeugdopbouwwerk dat goed werk levert. Het sluikstortprobleem los je niet op met een camera gericht op een deel van het park. Ook dit probleem zal zich verplaatsen buiten het gebied van de camera's; De prijs is niet min: 18000euro en dan zullen er nog kosten bijkomen voor een netwerk en de verwerking van het beeldmateriaal.

De burgemeester antwoordde dat steeds dezelfde 8 jongeren de boel kort en klein slaan op fuiven. Of er een nieuwe bende klaar staat? De burgemeester draaide verschillende keren rond de vraag, het ene moment zei hij dat er geen bende was, dat het gazettenklap was, het andere moment stelt hij dat er wel problemen zijn met een bende. Antwoorden op de vragen naar de omvang van het probleem kregen de raadsleden niet. De camera's zijn hoogdringend. Er lopen jongeren rond waardoor onze burgers zich onveilig voelen. Ik heb 6 cafébazen op de markt aangesproken en ze zeggen allemaal dat het een probleem is, dat ze liefst hun zaak vroeg sluiten om geen miserie te hebben. Dirk Goemaere (PVDA+) vroeg nogmaals om een sereen debat zonder stemmingmakerij. Hij had naar aanleiding van deze discussie de korpschef vragen gesteld. Die stelt dat de ervaring en de vaardigheid van de politiemensen op het terrein zeer belangrijk zijn. Camera's hebben in dit verhaal een plaats. Vandaar dus de vraag: welke middelen gaan wij inzetten? Dit vraagt een doordachte aanpak. Goemaere stelde voor dat een werkgroep zou starten die een goede aanpak uitwerkt. De burgemeester heeft hierbij de regie, stelt de korpschef. Maar camera's alleen, dat werkt niet. Er zullen er nooit genoeg zijn, of wil je er op elke hoek van de straat?

Johan De Jonghe (CD&V-VZ) had twijfels zowel over de technische aspecten en de kostprijs als over het effect van de camera's: wat zie je met een camera op de kerk richting standbeeld?

Brent Meuleman (SPa sloot zich aan bij de zienswijze van PVDA+: wat is juist het probleem? Met een integrale aanpak beter voorkomen dan genezen. Als er moeilijkheden zijn met jongeren werk dan aan hun problemen. Camera's kunnen nuttig zijn (bijv. in parkeergarages) maar het nut van vaste camera's in het openbaar is ter discussie. Wij zijn niet sowieso voor of tegen camera's, wij willen het hele plaatje bezien. Het peil van het debat ging dan snel naar beneden. De burgemeester vond dat de oppositie zijn verantwoordelijkheid afschoof. “Als ge morgen zelf wordt afgetuigd en er is geen camera om de daders te kunnen identificeren, dat zou jammer zijn.ik hoop nauurlijk dat u dat niet overkomt”.Bruggeman (VLD-sd) herhaalde zijn vraag voor 4 camera's, we zullen nog zien waar, en een commissie. Het verhaal van de pandoering vond de oppositie schandalig. Zo voer je geen sereen debat. Freddy De Vilder en Patricia De Meyer (SPa) signaleerden dat de hoogdringendheid een zeepbel was en dat de wet op de openbare aanbesteding werd overtreden. Als een firma een schadeclaim indient omdat ze niet kon meedingen, heb je problemen. Dit debat leidt tot een welles nietes en schept verdeeldheid in de raad. Wordt het eens over het principe van de camera's, werk in commissie aan een veiligheidsbeleid en stel daar voor of en waar er camera's komen.
Martin Acke (NVA) vroeg dan om dit als amendement in te dienen, waarop de zitting op vraagt van de burgemeester werd geschorst. Tien minuten later kwam dan de stemming, eerst over het amendement dat men akkoord is met het principe dat camera's kunnen geplaatst worden en dan over het voorstel van het college van de 4 camera's. Dat was echter zonder Luc Verstraeten, fracteleider van VLD-sd gerekend. Hij had tijdens de schorsing blijkbaar een wit konijn in de mouw gestopt dat hij nu op tafel legde. Hij diende een 'subamendement' in, een amendement op het amendement, namelijk dat naast het prinipieel akkoord over camera's... er ook al 4 zouden geplaatst worden en een veiligheidscommissie samengeroepen. Dat zorgde voor animo bij de oppositie; door de kunstgreep van het subamendement werd het voorstel van het oollege dat pas nà de stemming over het amendement aan bod zou komen naar voor geschoven. De voorzitter van de gemeenteraad zag daar echter geen graten in. In de stemming over het subamendement met de 4 camera's stemde de oppositie tegen. Bij de meerderheid onthield Johan De Jonghe zich (CD&V-VZ) zodat wegens staking van stemmen de camera's niet waren goedgekeurd. Daarop werd het principe om zonodig camera's te plaatsen aanvaard. Er werd ook afgesproken snel werk te maken van een commissie om het veiligheidsbeleid uit te werken zodat geen nodeloze vertraging in dit dossier zou optreden.

 

Bij de vraag naar de veiligheid van de gemeentelijke website beloofde verantwoordelijk schepen Kurt Van Weynsberghe dat over een zestal maanden een nieuwe website operationeel zal zijn. Kwestie dat het nieuw kleedje mooi blinkt tegen de verkiezingen van oktober 2018...

 

In punt13 en 14 kwam de oppositie nog eens terug op de zeepkistenrace/chirofuif van 30 september.
De burgemeester werd verzocht verzoenend op te treden in plaats van tegenstellingen op te drijven via zijn communicatie. Jonge mensen die willen organiseren moeten meer pro-aktief door de gemeente ondersteund worden via het fuifdraaiboek om te vermijden dat nieuwe mensen (te)veel leergeld betalen.

 

SPa vroeg zich in punt 15 af wat de toekomst zou zijn van de 4 musea in 't klooster nu dit te koop is gesteld.

De burgemeester besloot uit deze vraagstelling dat de oppositie nu zeer blij was met dit onderkomen van de musea terwijl ze zich toch flink had verzet tegen het vertrek uit de brughuizen. Dat vond de oppositie een zeer kromme redenering. Men kan zich terecht afvragen wat voor beleid de kampioenen van privatisering en besparing voeren. Eerst wordt de pastorie voor een spotprijs door de gemeente verkocht. Wegens gebrek aan ruimte voor de 4 musea moet ruimte gehuurd worden in 'tKlooster aan 12000euro per jaar. Met deze som had men gemakkelijk de pastorie op de Grote Markt kunnen renoveren en klaarmaken voor de musea. En nu gaat de gemeente een overheidsinitiatief nemen door 'tKlooster aan een veel hogere prijs aan te kopen?? Daar komt dan nog bij dat het college de gemeenteraad en andere activiteiten daar naartoe wil verplaatsen omdat de raadszaal zal 'verkaveld' worden tot bureaus! De PVDA heeft altijd gesteld dat de fusie gemeente-OCMW hals-over-kop ondoordacht is gebeurd en dat er geen ruimte is voor al die diensten in het gemeentehuis. En dat blijkt nogmaals...

 

De meerderheidsbanken waren al redelijk uitgedund bij een discussie over de aanleg van de voetpaden in de zonnebloemstraat die interfereert met tuinaannemerswerken bij een paar eigenaars. Aangezien de plannen voor het voetpad al van 2011 dateren vroeg de burgemeester dat de gemeente de verhoging van de prijs wegens de indexering (7,5%) zou ten laste nemen. De oppositie besloot dit in een bui van constructief bestuur goed te keuren.

 

Het traditioneel vragenrondje bracht nog wat gemengd nieuws:

-de sluiting van de kerkhofpoorten is bevolen maar is blijkbaar nog niet uitgevoerd.

-de weegbrug rekent bij elk toertje als je meermaals moet rijden 5kg extra aan. Dat wordt onderzocht.

-in de Wachtebekestraat zijn werken van Farys gestart en de buurt was niet ingelicht. Dat leidde tot heel wat problemen bij bewoners die hun oprit opgebroken zagen. Schepen van openbare werken Linda Vereecke (NVA) gaf toe dat noch zij noch de technische dienst van iets wisten...

-Geert Asman (PVDA+) wacht al enkele weken op documenten in verband met de toestand van de gebouwen van de gemeenteschool 'De Krekel' en de plannen voor renovatie. Deze week zou dat moeten lukken.

Karl Segers(PVDA+) wou weten hoe lang de baggerwerken in het kanaal nog duren want dit had al 4 slapeloze nachten opgeleverd voor de omwonenden. Daar moest naar geïnformeerd worden.

-er komt geen spiegel aan het uitrijden van de onteigeningstraat aan de Chalmetlaan.

 

Daarmee eindigde ruim na middernacht een marathonvergadering waarbij de rede het meermaals moest afleggen tegen het emotionele en het populisme. De nachtrust van de Ruslanders zou moeten gered zijn, voor heel Zelzate is er werk aan de winkel met de nieuwe commissie veiligheid. En hopelijk wordt er figuurlijk in de toekomst wat minder bagger uitgestort, daar slaapt iedereen dan beter van.

Doe je mee?