GR 23 november 2017 Het waait niet alle dagen.

gemeenteraad

De gemeenteraad kondigde zich aan zonder veel hoogtepunten.
PVDA+ had de agenda gestoffeerd met een achttal punten.

Er werd een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het dodelijk ongeval bij Arcelor Mittal de voorbije week. Dirk Goemaere (PVDA+) richtte in memoriam een kort woordje tot de raad. Dat mensen het leven laten terwijl ze hun dagelijks brood verdienen, is altijd een drama.

In punt3 en4 lag de algemene vergadering van Iveg (verdeler van elektriciteit en aardgas) voor. Zelzate kan ook toetreden tot de bijkomende activiteit 'warmte'. Daarbij worden projecten opgezet om restwarmte van industrie te gebruiken als energiebron. PVDA+ vindt dit een goed initiatief om de CO2 uitstoot te verlagen in de acties tegen klimaatopwarming.
Arcelor Mittal heeft hierover onderhandeld met Eandis, de elektriciteitsleverancier. Het plan ligt echter voorlopig stil. De gemeenteraad zal op vraag van de PVDA contact opnemen met Eandis om te horen waarom er niet verder aan gewerkt wordt. Arcelor stoot heel veel CO2 uit in de lucht en met een warmtenet zou dit voor een deel gecompenseerd worden.

Wat betreft TMVW (de drinkwatermaatschappij) zien we dat enerzijds de activiteiten zich meer en meer uitbreiden buiten het gebied van watervoorziening en dat het kluwen aan onderafdelingen en de democratische controle daarop alsmaar ingewikkelder wordt. Om die reden wenste PVDA+ zich te onthouden bij de stemmingen omtrent de algemene vergadering.

Bij de discussie omtrent de algemene vergadering van veneco (intergemeentelijke dienstverlening rond ruimtelijke ordening) vroeg Dirk Goemaere (PVDA+) zich af waarom het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zelzate-zuid niet in het werkprogramma 2018 stond. Tevens vroeg hij zich af waarom de raadsleden niet waren uitgenodigd op een uiteenzetting in De Kastanje daaromtrent op 16 november. De burgemeester erkende dat dit fout was gelopen maar beloofde een 'herkansing' in de raadszaal op 11december eerstkomend over het RUP verbroederingslaan.

Punten 11,12 en 13 betroffen de aanpassing van het reglement over de inventarisatie en belasting op leegstaande gebouwen. Freddy De Vilder, directeur CVBA Wonen, wierp op dat er geen vrijstelling voorzien was voor de sociale woningen.
Nochtans was op 7maart 2017 de gemeente veroordeeld wegens schending van het gelijkheidsbeginsel in het vorige reglement omdat de sociale woningen niet waren vrijgesteld van deze belasting. De gemeente heeft zelfs de ten onrechte geïnde belastingen moeten terugstorten en de gerechtskosten betaald. Blijkbaar was er collectief geheugenverlies op de meerderheidsbanken want er bleken slechts vage herinneringen aan dit gebeuren. Voorzitter Acke besloot dan maar dit alles van de agenda te halen en het huiswerk te hermaken.

De kerkfabriek heeft besloten de parochie St Antonius van Padua op Zelzate-west te laten opgaan in de hoofdparochie Sint-Laurentius. De kerk zal nog wel voor erediensten kunnen gebruikt worden en blijkbaar zullen de Grieks-orthodoxen haar ook voor erediensten kunnen huren.

In punt17 werd de uitgebreide nota over de werking van de financiële dienst besproken. Men herinnert zich nog dat de huidige financieel beheerder, David Smet, de handdoek in de ring wou gooien met het verzoek tot een ontslagregeling. Het is de oppositie die zich verzet heeft tegen een zoveelste stoelendans op deze sleutelfunctie en een versterking van de financiële dienst heeft gevraagd en verkregen. Er werd ondertussen een plaats open verklaard voor een broodnodige extra boekhouder. De financieel beheerder kreeg opdracht van de gemeenteraad een knelpuntennota op te stellen waarna het college dan de nodige maatregelen ter verbetering moest treffen.
De beoordeling van de bestaande situatie was niet min: er is weinig of geen overleg door het bestuur, informatie stroomt onvoldoende door, de registratie van gegevens is in het verleden ondermaats gebeurd. Er is onvoldoende ondersteuning ondanks de analyse van 2015 en de aanwezigheid van voldoende budget ervoor, er is te weinig visie, de samenwerking tussen diensten verloopt stroef, de software is niet op elkaar afgestemd.

Het gevolg daarvan was ook niet min: de vorige OCMW-voorzitter (Frank Bruggeman), liet in het OCMW een put van 1 miljoen euro achter. Dergelijke financiële catastrofe willen we in de gemeente vermijden. Ondertussen werd er bijgestuurd, is de begroting van 2018 met meer overleg opgebouwd (daar kijken we dus naar uit), is er meer overleg met de bewindsploeg en tussen de diensten en zal een boekhouder worden aangeworven. Een positieve evolutie, al houden we de verdere ondersteuning en versterking van de financiële dienst nauwgezet in de gaten.

Punten 18 tot 25 waren door de PVDA+fractie op de agenda geplaatst.

Op de vraag hoe ver het zit met actie rond een klimaatgezonde gemeente, beloofde de burgemeester over 4 weken op de gemeenteraad een concreet voorstel.

De vaststellingen in de klimaattop van Bonn eerder deze maand zijn zorgwekkend. PVDA+ legde dan ook een motie voor waarin de gemeente Zelzate de Vlaamse en Federale overheid oproept meer inspanningen te doen zodat de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen gehaald worden. In de VLD-fractie waren er onthoudingen en stemmen voor zodat de motie aanvaard werd en naar de betrokken overheden wordt toegestuurd.

In punt20 werd gevraagd het bushokje aan de Assenedesteenweg halte Debbautshoek (nogmaals) te herstellen. Op de vraag of dit in een 'onverwoestbaar' model kan, merkte schepen van verkeer Acke op dat het systeem met de metalen geperforeerde platen de zichtbaarheid belemmert van auto's die hun garage willen verlaten. Misschien moet men dan nog eens nadenken over een model met stevige polycarbonaatplaten.

De gebrekkige geluidsmuur aan de Heidelaan kwam dan aan bod. Dirk Goemaere (PVDA+) maakte duidelijk dat we nu druk moeten zetten om de geluidsmuur langs de E34 te verbeteren. Vlaanderen gaat de R4 en aansluiting op de E34 aanpassen, maar de plannen zijn nog niet af. De gemeente moet druk zetten opdat de leefkwaliteit verbetert en niet achteruitgaat. Hij stelde vast dat de geluidsmuren in Zelzate maar 3m hoog zijn, terwijl die in Evergem 4 meter hoog is. Wegbeheerder AWV moet werk maken van een betere geluidsonderdrukking. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de geluidsoverlast door de N49 de norm voor woongebied overschrijdt. Schepen Acke verzekerde op zijn communieziel er alles aan te doen om deze situatie aan te kaarten en te verbeteren. Een motie om dat te ondersteunen vond hij niet zinvol. Maar met een aantal onthoudingen in de meerderheid werd ze toch aanvaard door de gemeenteraad. Daarin wordt AWV opgeroepen de levenskwaliteit van de omwonenden van N49 en R4 zo goed mogelijk te beschermen tegen geluidsoverlast, de geluidsmuur Heidelaan-Tunnellaan aan te passen aan de best beschikbare oplossingen en geen onteigeningen door te voeren bij de aftakking R4 naar N49.

Nu volgde als tussenspel de rubriek 'mededelingen en kennisgevingen' maar die zou voor de vonken van de avond zorgen. Geert Asman (PVDA+) wenste te weten hoe het nu verder moest met de klacht die de gemeenteraad had ingediend tegen de burgemeester wegens misbruik van de schoolagenda van de gemeenteschool voor politieke doeleinden. Men herinnert zich dat de burgemeester via de agenda een copie had meegestuurd van een krantenartikel waarin hij het wanbeleid omtrent het sanitair in de school eenzijdig weerlegde. De gouverneur heeft in die kwestie geen standpunt ingenomen en gesteld dat de gemeente dit via een deontologische commissie desgewenst moet uitklaren. Voorzitter Acke stelde dat aangezien de nood aan een deontologische commissie is vastgesteld, de gemeenteraad die dan maar moest oprichten. De burgemeester wou dat allemaal op de lange baan schuiven met aanduiden van de vertegenwoordigers van de fracties, dan oprichten, dan beslissen of er wel doorverwezen wordt naar de commissie voor deze kwestie, enzovoort. Een stemming hieromtrent kon dan weer niet omdat het ging om 'kennisgevingen' en vragen daaromtrent. Alleen bij een agendapunt kan gestemd worden. Dit huiswerk is dus naar de voorzitter en het college gestuurd om tegen volgende gemeenteraad dit alles ordentelijk voor te leggen. En of er moet gestemd worden over het al dan niet verschijnen voor de commissie moet ook nog bekeken worden. Marleen Maenhout (VLD-sd) merkte bitter op dat zij er alvast ervaring mee had.

Er zal politioneel advies gevraagd worden over de verkeerssituatie maïsstraat (voorrang van rechts) en aan de overzijde de parking aan Aldi/groendecor/decora die een privéterrein is en waar men bij het verlaten geen voorrang heeft. Een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de rijkswachtlaan wordt eveneens onderzocht.

Het voorstel van de PVDA voor een voetpad aan de rijkswachtlaan zijde maïsstraat vond geen genade bij de meerderheid. Men zou de plantsoenen deftig snoeien zodat het voetpad aan de overzijde weer begaanbaar wordt. Wie uit de wachtebekestraat naar de maïsstraat wil stappen zal dus aan het rond punt moeten oversteken , voetpad nemen en aan de maïsstraat weer moeten oversteken. Schepen Stevelinck merkte op dat men vanuit de wachtebekestraat achteraan de maïsstraat bij de eldiwinkel kan doorsteken. Maar dat is een clandestien padje dus kan je dit moeilijk naar voor schuiven als oplossing.

 

Geert Asman (PVDA+)vroeg dan maatregelen voor de fietsers die vanuit Zelzate-West naar de brug rijden via de R4. Er is risico op dodehoekongevallen met afslaande vrachtwagens. Hij vroeg om of de fietserslichten eerder groen te geven zoals in de andere rijrichting, ofwel om de stopstreep enkele meter naar achter te verschuiven. De schepen had reeds een advies van de mobiliteitsambtenaar ontvangen in afwachting van het politioneel advies. Alhoewel in dit advies de verplaatsing van de stopstreep positief werd geadviseerd, weigerde de meerderheid die simpele maatregel goed te keuren en werd het hele dossier naar het college gestuurd. 'Waarna de raadsleden 4 maanden later kunnen vernemen wat er is beslist' werd daar schamper op gereageerd. Asman drukte door en vroeg de stemming om als gemeente aan AWV te verzoeken de problematiek aan te pakken en de stopstreep te verleggen. Aangezien een aantal mensen van de meerderheid de raad al hadden verlaten tijdens de punten van PVDA+, haalde ook dit een meerderheid met de verenigde oppositie. Zelzate zal bij Afdeling Wegen en Verkeer aandringen om de stopstreep te verplaatsen om dit kruispunt veiliger te maken.

Daarna kwam de heer Strubbe van idm het beleidsplan toelichten.De Vlaamse overheid legt ook hier mandaatbeperkingen op zodat niet elke partnergemeente nog in de raad van bestuur zit. Dit wordt opgevangen door een andere vergadering in het leven te roepen met alle gemeenten, weze het dan zonder zitpenning.

 

Zo bereikte de klok dan toch nog 23uur toen voorzitter Acke de vergadering sloot na de geheime zitting waarbij een 'data protection officer' en een lid van de adviesraad economie werden benoemd.

Waarschijnlijk was dit de kalmste gemeenteraad van het jaar, en dat kan ook eens een verademing zijn. Met respect voor de slachtoffers en nabestaanden van het dodelijk ongeval op Arcelor. Met een stapje dichter richting oplossing voor de bewoners achter de geluidsmuur van de E34, de verwarrende situatie in de Maisstraat, het gevaarlijke kruispunt voor fietsers aan de brug en voor de klimaatmaatregelen tegen de opwarming van de aarde.

 

 

 

 

Doe je mee?