GR 28mei 2018 Mutiny in the chapel

Ten tweeden male begaven de gemeenteraadsleden zich naar de ‘tKloosterkapel om er de zitting bij te wonen. Schepen Stevelinck diende de raad vroegtijdig te verlaten om medische reden en verzocht om het punt over Zelzate-Zuid eerst te behandelen. De afwezigheid van Jan De Beule (VLD-sd) zorgde immers al voor een 11-11situatie.

Ondanks de infovergadering vooraf bleven er nog een aantal vragen.
Geert Asman (PVDA+) wou weten tegen wanneer de kandidaat-ontwikkelaars hun project moeten indienen. Na enig zoekwerk en een telefoontje bleek het antwoord 6 weken, wat een korte termijn lijkt om zo een ingewikkeld dossierontwerp afgewerkt te krijgen.
Wat er uiteindelijk in dit koppelingsgebied zal mogen gebeuren, beslist de Vlaamse minister. Asman wou weten of op de site een vierde voetbalveld en een evenementenzaal mogelijk zijn.
Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) was opgetogen dat men meedacht met hem en dat hij hoopte dat dit –weliswaar binnen het budget- zou mogelijk zijn. Ook voor de Kanaaljongens zijn er waarborgen dat zij een veld zullen hebben en kantine kunnen houden.
Freddy De Vilder (SPa) merkte op dat St-Jan-Baptist haar gronden niet gratis ter beschikking zal stellen. Er is sprake van 400.000euro huurgeld terwijl je toch zou mogen verwachten dat in ruil voor realiseren van het zorgproject de gronden gratis mogen gebruikt worden.
Frank Bruggeman (VLD-sd) nuanceerde. SJB-Zelzate wou dit wel doen, maar de hogere overheid van de broeders wenste een vergoeding. Men vraagt 5euro/m² wat voor 35Ha neerkomt op 8000euro per jaar gedurende 50jaar.
Johan De Jonghe (CD&V-VZ) had bedenkingen bij het behoud van de populierengordel aan de verbroederingslaan en hun effect op voetpaden.
Bruggeman antwoordde dat dit op vraag van de buurt zo was behouden
Brent Meuleman (SPa) kwam nog eens terug op de 8000euro van SJB maar Bruggeman zei dat de projectregisseur voorzag dat dit bedrag met zonnepanelen op de gebouwen wel terug te winnen was.
Patricia De Meyer (SPa) vroeg naar de uitvoeringstermijn die blijkbaar 2 jaar bedraagt. In het managementteam voor het project, waarin elke fractie zetelt, wordt dit verder opgevolgd.
Martin Acke (NVA) vond de indientermijn van 6 weken kort. Hij vreesde voor de kwaliteit van de ingediende dossiers die wegens verkiezingskoorts snelsnel moeten vooruitgaan.

Was het Coup de théatre of deus ex machina? Plots verscheen Luc Verstraeten (VLD-sd) na een korte afwezigheid weer ter kapelle met de mededeling dat hij zijn superieuren had gebeld over de huur van de gronden van SJB. De huur bedraagt 8000euro per jaar gedurende 20jaar en dan zien ze wel. Verwarring alom: was het nu 400.000euro of 160.000euro? Of moest de 400.000 euro op 20 jaar komen ipv 50jaar? En wat daarna? Wat staat er in het contract met SJB? Dat moet uiteraard in het dossier. Het was wonderlijk hoe een raadslid met eventjes een telefoontje naar broeder-superieur 240.000euro van de rekening had gedaan, met weliswaar de onzekerheid van wat na de 20jaar.

Het tweede luik over de inrichting van de buffer door de VlaamseLandmaatschappij bracht wat gehacketak tussen de eerste schepen en de burgemeester. Acke (NVA) vond dat er rond verkeersveiligheid een budget moest voorzien worden en Bruggeman (VLD-sd) antwoordde dat daarvoor 146000 euro was voorzien dus men moet goed lezen.
De volgende fase in het project Zelzate-Zuid werd unaniem goedgekeurd en vanaf 29mei staat de vraag naar offertes online en start de termijn van 6weken om een dossier in te dienen.

Het halfuurtje van de burger had geen aantrok en de voorzitter ging dan maar verder met de agenda.

Punt3 betrof de algemene vergadering van Iveg. Chris Buysse (infrax) kwam uitleg geven over de op handen zijnde fusie van Infrax en Eandis en de opslorping van Imea en Integan uit het Antwerpse met een naamsverandering in Fluvius. De man wou dit alles met slides presenteren, maar in de kapel was deze moderniteit niet aanwezig. Het bestuur zat dus niet alleen met rode kaken wegens de stilaan subtropische warmte in de kapel. Het werd een boeiende maar lastig om volgen uiteenzetting die in feite in een commissiezitting had thuisgehoord.
Dirk Goemaere (PVDA+) volgt dit dossier en had dan ook enkele vragen: is deze fusie niet de uiteindelijke totale privatisering terwijl we komen van een gemeentelijk energiebedrijf VEM?
Wat zijn de financiële gevolgen voor Zelzate nu de Vlaamse Regering een andere winstdeling oplegt?
Wat gebeurt er met de gemeentelijke vertegenwoordiging en met het personeel?

M.Buyse ontkende de privatisering aangezien Electrabel Eandis al heeft verlaten in 2014.
In de nieuwe winstverdeling die Vlaamse Gemeenschap oplegt, spelen het aantal klanten geen rol meer. Zelzate had hier met zijn hoge bevolkingsdichtheid een voordeel, maar dat verdwijnt: -109.000euro welgeteld. Vlaamse Gemeenschap legt op dat de Raad van Bestuur slechts 15leden mag tellen. Er nemen maar dan 15 gemeenten deel aan de fusie dus niet elke gemeente zal vertegenwoordigd zijn, ook al steekt het geld van haar burgers erin. En uiteraard moet er bespaard worden, zo’n slordige 100miljoen euro tegen 2022. Zo zullen er 500 personeelsleden afvloeien, zonder naakte ontslagen. Dat zijn dus 10% werkplaatsen die voor onze kinderen verloren gaan.
Bruggeman (VLD-sd) ergerde zich in de arderlating voor de gemeentekas en vond dat de gemeente de vrijheid moest hebben aan te sluiten bij wie ze wil. Antwerpen treft een regeling die haar burgers geld opbrengt, wij zijn gedwongen geld te verliezen.
Geert Asman (PVDA+) wou weten wie de 2miljard euro zal ophoesten voor de slimme meters. De heer Buysse zei dat er geen extra investeringen vanuit de Vlaamse overheid zijn voorzien. Dit moet volledig door de netbeheerders gedragen worden, met een stijging van de prijs voor gebruikers. Dat zal een 10a12euro per gezin zijn. Op termijn hoopt men dat de slimme meters de elektriciteitsrekening zal doen dalen... voor wie met de informatica over weg kan tenminste.

SPa ging zich bij de stemming onthouden wegens teveel onduidelijkheden.
PVDA+ zou tegen stemmen: de rekeningen voor het energiebeleid worden doorgeschoven naar de gemeente en de burger. Met de rug tegen de muur worden we 109.000euro ontnomen , 500 jobs worden weggesnoeid. Voor een Zelzaats gezin betekent dit een extra kost van 32euro per jaar.
Burgemeester Bruggeman stelde dat de gemeenten in snelheid gepakt waren door dit dossier. Er is geen vrije keuze en wat we moeten kiezen kost onze gemeente veel geld. VLD-sd onthoudt zich.
En zo kreeg de gemeentelijke vertegenwoordiger de opdracht om op de algemene vergadering van Iveg tegen te stemmen aangezien alle andere partijen zich bij dit agendapunt onthielden.

Dan volgden enkele algemene vergaderingen en de goedkeuring van het belastingreglement op leegstand en verwaarloosde woningen dat door de hogere overheid op enkele plaatsen was aangepast.

Punt9, de aanpassing van het reglement op verhuur van gemeentelijke zalen en materialen, zou de temperatuur in de kapel verder naar ongemeten hoogten sturen.
Het college wenste het reglement aan te passen: alleen de voorzitter van een vereniging zou nog een aanvraag kunnen indienen, en alle aanvragen voor zalen of materiaal moeten het college passeren.
Aanleiding voor deze wijziging was een tentoonstelling door iemand van buiten de gemeente voor wie cultuurschepen Stevelinck een gemeentezaal had aangevraagd ‘in naam van de culturele raad’ waardoor de kostprijs van 600 naar 360euro zakte.

Geert Asman (PVDA+) trok de zaak open: de schepen bevestigt hiermee wat wij al jaren zeggen: de zalen zijn te duur. In plaats van het reglement te overtreden met een dienstbetoon, had hij beter deze kwestie aangepakt. De voorgestelde maatregelen zullen wij niet goedkeuren: in verenigingen is het vaak de secretaris die aanvragen doet. Dat alle verhuringen via het college moeten passeren zal het dienstbetoon nog doen toenemen in plaats van deze kwaal in te dijken;. Op dit moment gebeurt dit alles correct door de ambtenaar die het reglement toepast, iedereen gelijk voor de wet. De mandatarissen moeten het voorbeeld geven, inbegrepen de voorziene sancties voor als men het reglement heeft overtreden.
Asman stelde dan ook voor om de kost voor de zalen te verlagen met een waardecijfer 2naar1 voor particulieren en bedrijven, en waardecijfer 1naar0 (dus gratis) voor erkende verenigingen.
Ondanks intens GSM-verkeer kon de burgemeester een reactie geven. De schepen heeft een foutje gemaakt, dat kan gebeuren. Uw ‘alles gratis’ is plat populisme. Onder uw bewind zullen we rap failliet zijn en bij Gent zitten. Er zijn geen rijken in Zelzate en ook geen rijke bedrijven. Frank Bruggeman (VLD-sd) stak zich zelfs een pluim op de hoed voor de openheid waarmee het college deze zaak aan de raadsleden had meegedeeld.
Brent Meuleman (SPa) volgde de analyse van Geert Asman. Hij brak nog een lans voor een beter onderhoud en uitrusting van de zalen die er in de buurgemeenten beter bijliggen.
Freddy De Vilder (SPa) wou weten wat die zaalverhuur opbrengt. De kalender van de cultuurraad is duidelijk geslonken omdat de zalen te duur zijn. Als ik zie dat er wel geld is om het budget recepties van 20.000 naar 66000 euro te brengen, dan vraag ik me af of dit niet beter aan gratis zalen voor het verenigingsleven wordt besteed. En laat de ambtenaar verder de verhuur doen.
Bruggeman (VLD-sd) verdedigde zijn beleid dat de kloosterzalen niet via technische dienst maar via zijn secretariaat worden verhuurd. Op die plaats gaan ook de jubilees en andere plechtigheden door en daarop hebben wij alleen zicht. En uiteindelijk… als ge niet content zijt met onze zalen, dan moet ge dienen brol niet huren en ga naar elders.
Martin Acke (NVA) zette dan even zijn gemeenteraadslidpetje op om namens zijn fractie te reageren. ‘tKlooster heeft veel geld gekost, daar moet een inkomst tegenover staan. Wij willen de privézalen niet gaan beconcurreren met een ‘alles gratis’-verhaal.Wij zijn niet voor de voorstellen van de burgemeester om het reglement te wijzigen zodat alle aanvragen in het college moeten komen.
Daarbij wist de oppositie fijntjes aan te stippen dat blijkbaar ook leden van het college tot het besluit komen dat er vriendendiensten gebeuren.

Bij de stemming om de tarieven te doen dalen bezorgde Johan De Jonghe (CD&V-VZ) de voltallige oppositie de meerderheid: 12-9.
De voorstellen van de burgemeester omtrent aanvragen van de zaal door de voorzitter en het verplicht passeren van de verhuringen langs het college kenden zelfs in zijn eigen VLD-sdfractie ontbrekende aanhang (Rizzo was tegen, Verstraeten onthield zich) en werden weggestemd.
Voorzitter Acke (NVA) weigerde te stemmen over het toewijzen van alle zalen door de ambtenaar van de technische dienst (nu dus deels technische dienst en deels kabinet van de burgemeester). Dat is een bevoegdheid van het college, de gemeenteraad kan er niet over stemmen; De Vilder (SPa) antwoordde dat het wel in art15 van het reglement staat en dat kan de gemeenteraad wijzigen.
Er kwam geen stemming, ‘dien dan maar klacht in bij de gouverneur’ klonk het.

Moest na de stemming over de amendementen het reglement in zijn geheel dan niet bekrachtigd worden met een stemming? Na enig weg-en-weer werd de mening van Algemeen Directeur Verbuyst gevraagd die zo’n stemming als onnodig –wegens ‘zonder voorwerp’- beoordeelde.

Bij de aanpassing van het verkeersreglement (beperkte parkeerduur aan assenedesteenweg bij bakkerij van Vlaenderen en slagerij Marnik), en aan oostkade 28 (strijkcentrale coppens) merkte verkeerschepen Acke (NVA) op dat ten eerste de maatregelen al waren uitgevoerd vooraleer in de gemeenteraad was gestemd. Ten tweede vond hij dat men moeilijk voor de deur van elke handelaar die het vraagt beperkt parkeren kan invoeren. Waar eindigt dat?
Het negatief advies van de politie over deze maatregelen kwam er omdat… er geen mankracht is om die maatregel te controleren.

Na nogmaals een rook- en verluchtingspauze was het de beurt aan de punten van de PVDA+.

Karl Segers(PVDA+) had het voorstel ingediend om de gemeenteraad weer in de bovenzaal van het gemeentehuis te houden. De motivatie was drieërlei:
-de ruimte is veel te klein: er kunnen slechts een twintigtal mensen publiek in. Bij de onrust omtrent het OCMW was er meer dan 200mensen publiek. Die zouden in de kapel de zitting niet kunnen bijwonen, en wat met de veiligheid?
-de ruimte voor de raadsleden is onaangepast: men zit op elkaar gepakt, er is minder overzicht en interactie tussen de raadsleden. Dat de directeur van infrax zelfs geen presentatie kon tonen is beschamend. Dat we hier zitten te puffen, er kan geen raam open, is lastig voor iedereen.
De gemeenteraad hoort thuis in de bovenzaal van het gemeentehuis zoals een rechtszaak in een gerechtsgebouw en een voetbalmatch in een stadion.
De algemeen-directeur had echter al meegedeeld dat er werken gestart waren in de bovenzaal om er bureaus voor de financiële dienst in onder te brengen. De gemeenteraad wist echter totaal niets van deze plannen, laat staan van de uitvoering ervan.
Segers(PVDA+) vroeg de stemming over de ongeschktheid van deze zaal en vervolgens een debat over waar naartoe met de raadszitting.
De ongeschiktheid was zodanig overduidelijk dat iedereen daarmee akkoord was, zonder stemming. De Algemeen -directeur stelde dan de zaal onder de kapel voor om de raadszittingen in te houden: ruimer, frisser,organisatorisch beter en zonder religieuze symboliek trad burgemeester Bruggeman (VLD-sd) hem bij.

Het hek was echter van de dam want de verontwaardigde oppositie was not amused met de snel opgestarte werken in de bovenzaal van het gemeentehuis. Er volgde dan ook uit alle hoeken een hele reeks opmerkingen die we voor de lezer proberen samen te vatten.
-Volgens een rapport van de technische dienst verhuist de financiële dienst uit de brughuizen omdat de elektriciteit te zwak is voor deze bezetting; ‘Teveel personeel in een onaangepast gebouw’ was het besluit. Op de vraag of dit probleem niet ter plaatse kon opgelost worden met de 33000euro die nu wordt uitgegeven aan de verbouwing, kwam geen antwoord. De leidingen verzwaren, LEDverlichting waren enkele suggesties. Dat deze verhuisplannen kaderden in het dichter bijeen brengen van diensten voor de fusie gemeente-OCMW maakte weinig indruk op de oppositie. De burgemeester stelde dat in de plaats van de financiële dienst de noodplanning van de technische dienst van de suikerkaai naar de brughuizen zou komen. De noodplanning vergadert alleen in geval van ramp. De vorige burgemeester verstond daar niets van, want hij had op vraag van de gouverneur deze noodplanning moeten verhuizen naar de suikerkaai omdat bij ramp bij Rütgers (Rain Carbon) mogelijks het functioneren ervan in de brughuizen in het gedrang komt.
De gemeenteraadsleden wisten totaal niets van de verbouwingen in de bovenzaal. Op 19februari 2018 had het college de bovenzaal willen afvoeren van de lijst gemeentelijke zalen, maar dat idee werd 14 tegen 8 weggestemd. De bestemming ‘raadszaal’ bleef behouden in het reglement. De burgemeester had toen gemeld dat er nog geen plannen waren voor de toekomst van de raadszaal. Een dikke halve maand later beslist het college tot de verhuis en de verbouwingswerken. De gemeenteraadsleden weten van niets want het laatste verslag dat ze hebben ontvangen van het college dateert van … 8augustus 2017 dus bijna tien maanden geleden. De verbouwing werd nooit geagendeerd op de gemeenteraad. Dit is niet correct, oordeelt schepen Acke. Het college is bevoegd voor dagelijks beheer van de ruimtes maar kan zulke werken niet laten uitvoeren zonder mandaat van de gemeenteraad. De aandachtige lezer herinnert zich een gelijkaardige problematiek bij de verbouwingen in de benedenzaal van het gemeentehuis waarover evenmin het debat in de gemeenteraad was gevoerd en waarbij ernstige vragen waren gerezen bij wat en hoe.. De werken werden van hogerhand stilgelegd. Acke ging de werken laten stilleggen met een vraag naar advies bij Binnenlands bestuur over deze gang van zaken.
De oppositie, en ook raadsleden uit de meerderheid eisten respect voor de gemeenteraad. De bovenzaal gemeentehuis is aangewezen en best geschikt voor de gemeenteraadszittingen. Die moeten daar weer doorgaan en nergens anders.
Acke trachtte met een totaalpakket een meerderheid in de raad te verwerven: stopzetten van de werken, advies bij binnenlands bestuur, verhuis naar de zaal onder de kapel. We gaan onnodige kosten maken door een eenmalige verhuis naar de raadszaal. Eenmalig? De bedoeling is om weer voorgoed naar het gemeentehuis te gaan. Niet de oppositie is verantwoordelijk voor deze wantoestanden maar wel het college.
De stemming over een terugkeer van de raad naar het gemeentehuis was onvermijdelijk. 12 raadsleden stemden voor zodat men niet kan stellen dat de oppositie had geprofiteerd van afwezigheden in de meerderheid. Ook met de twee liberalen aanwezig zou de bestuurscialitie slechts aan 11 stemmen kunnen geraken. De manier waarop dit dossier is gelopen veroorzaakte de muiterij in de meerderheid.

Karl Segers (PVDA+) had vragen bij het onderhoud van het park waar aan de westkade en de havenlaan de ruigte kniehoog staat. Schepen Vereecke (NVA) legde uit dat met een budget van 24.052,38euro het gras 10X wordt gemaaid, zwerfvuil 4X verwijderd, de zandbak 3X per jaar wordt gereinigd, bladval verwijderen en reinigen paden 2X per jaar en de zijkanten maaien 2X per jaar. Zo nodig kunnen op afroep nog werken gebeuren want ook voor het bestuur is het allemaal nieuw. We zullen zien wat het zal geven en hoe onderhoudsarm alles zal blijken te zijn.

Segers had ook nog vragen bij de gedode nijlganzen. Hij wou weten of de dieren overlast hadden gegeven, wel degelijk afgeschoten waren en waarom de krengen niet verwijderd waren. Burgemeester Bruggeman bevestigde het afschot met respect voor de veiligheid. De nijlganzen hadden al jonge eenden verdronken. De krengen waren moeilijk bereikbaar en daarom heeft het wat langer geduurd. Dat daar dan mensen opspringen om moord en brand te roepen, daar kan hij niet aan doen.

Inpunt 19 had Dirk Goemaere (PVDA+) opnieuw een oplijsting gemaakt van de onvoldoende signalisatie op de baan naar post2 van AM. Hij was daar op 28.12.2017 over tussengekomen. Fietssuggestiestroken en zebrapadmarkeringen zijn grotendeels weggesleten, aan de fietsoversteek aan het einde van de suikerkaai ontbreekt de markering.
Er werd geantwoord dat in maart dit jaar een aantal belijningen zijn herschilderd, maar wegens krap budget is niet alles gedaan. Maar hoe worden de prioriteiten dan bepaald want eind vorig jaar was al beslist dat deze situatie moest in orde gebracht worden? Verkeerschepen Acke (NVA) raakte geprikkeld: de Algemeen –directeur is er voor verantwoordelijk dat de technische dienst de prioriteiten uitvoert die de gemeenteraad heeft gesteld. Bruggeman (VLD-sd) sprong in de bres door te stellen dat Acke ook zijn prioriteiten arrangeert door op verzoek van een bewoner in de Caluslaan een driehoeksmarkering te laten herschilderen. Acke ontkende met klem: 'ik heb deze situatie gemeld, maar geen prioriteit gevraagd.’

We waren stilaan smeltend aan het vragenrondje gekomen, maar de soep bleek nog niet uitgeserveerd.
Geert Asman (PVDA+) wou weten wanneer de fontein op het groenplein hersteld zal worden. Dat ging men snel nakijken.

Hij had vragen gekregen van organisatoren van Zelzate-west omdat ze vonden dat er voor hun rommelmarkt weinig reclame was gevoerd. Het college stelde dat zij de normale inspanningen hadden gedaan via de normale kanalen.

Asman vroeg ook aandacht voor groenonderhoud dat de burgemeester had aangekondigd: graag ook op plaatsen waar hij geen bordjes zet…

Nog 3 vragen over eerder behandelde punten op de GR hadden nog steeds geen antwoord: Voorrangsregeling rijkswachtlaan, verzoek om de stopstreep op het kruispunt aan de brug voor afslaand verkeer naar rieme noord enkele meters op te schuiven en meer verlichting in de kerkstraat.
Het college was daar mee bezig, klonk het.

Ten slotte wou Karl Segers (PVDA+) weten wanneer het laatste collegeverslag was goedgekeurd aangezien het laatst bezorgde van 8 augustus 2017 dateert. Zoiets is toch onaanvaardbaar. De oppositie weet totaal niets van wat in het college wordt besproken en beslist. De Algemeen-Directeur stelde dat de aanwerving van een personeelslid hiervoor was mislukt omdat die te elfder ure de contractvoorwaarden niet voldoende vond. Blijkbaar is het correct informeren van de gemeenteraad geen prioriteit voor het college… waarvan akte.

Zo eindigde omstreeks half twaalf een verhitte gemeenteraadszitting waarin alsmaar duidelijker wordt dat de bestuurscoalitie over geen meerderheid meer beschikt. Bij elke stemming moet de burgemeester afwachten of er muiterij volgt of niet. Deze kapelzitting heeft alvast gezorgd voor gratis gemeentezalen voor de erkende verenigingen en een prijsverlaging voor inwoners. Een absolute meerderheid van de raadsleden stemde de raadszitting weer naar de bovenzaal van het gemeentehuis waar verbouwingen ‘in den duik’ zijn begonnen zonder gemeenteraadsbeslissing. Dat is de meest geschikte en aangewezen zaal. Wordt vervolgd
 

Doe je mee?