GR 29apr2019: Zelzate na geweldig nu ook normaal?

Frank Bruggeman (VLD-sd) was verontschuldigd en zo luisterden 22 raadsleden in een zonnige raadszaal naar het halfuurtje van meerdere burgers...

*Patrick Van De Veire uit de Assenedesteenweg vroeg maatregelen tegen het snelle verkeer in de 'missing link' tussen de zone30 aan de scholen en in de Tweede-Gidsenlaan.
Dit dossier werd vorige legislatuur al door de oppositie op tafel gelegd maar afgewezen. De burgemeestr zou het herbekijken met desnoods ook eenrichtingsverkeer in de Blende richting spoorweg omdat het uitkomen uit de andere richting zeer gevaarlijk is

*Maureen Tollenaere, nog bekend van vorige legislaturen (PVDA) stelde dat vorig jaar twee mensen van CVBA Wonen haar wijk klein-Rusland hebben onderhouden. Nu is er nog niets gebeurd. CVBAWonen belooft maatregelen tegen juli, toch vrij laat. Vraag is of de gemeente zich het openbaar terrein gaat aantrekken.
Geert Asman (PVDA) stelde dat de leegstand de leefbaarheid van klein-Rusland aantast en dat de huidige coalitie het voortbestaan van de wijk op Vlaams niveau heeft bepleit. In afwachting zal de gemeente -zoals ook elders- het nodige onderhoud uitvoeren. De groendienst werd tot 4 personeelsleden uitgebreid met een vast schema voor de verschillende wijken. Er is ook een sneldienst van de technische dienst voor dringende herstellingen die kan bijspringen. 5 jobstudenten worden ingeschakeld en de veegwagen krijgt een onkruidborstel. Er komt een gesprek met CVBA Wonen over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderhoud op hun terreinen

*Paul Tollenaere, ereschepen, vroeg om het parkeerprobleem op de Grote Markt nog eens te bekijken: er wordt vaak fout geparkeerd rechts van de rijbaan en de politie lijkt niet op te treden.Misschien die strook blauwe zone maken, en de parkeerplaatsen beter belijnen zodat er minder slordig wordt geparkeerd met plaatsverlies tot gevolg?

De burgemeester stelde dat het probleem gekend is en dat de politie wel verbaliseert. Er zal een overleg zijn over de Grote Markt op 20mei.

*Annie De Kesel uit de Kerkstraat wilde weten wat er stond te gebeuren met de kerkhofmuur waar sinds half maart een waarschuwing hangt met 'instortingsgevaar'. Bevoegd schepen Asman (PVDA) zou het navragen en schriftelijk antwoorden.

*August Vandervelpen van de Grote Markt zag graag overal toch een voetpad van een meter breed. Er staan kranen voor werken maar ook allerlei reclameborden die de doorgang versperren en voetgangers, rolstoelen en kinderwagens op de rijbaan dwingen. De burgemeester beloofde daar mee rekening te houden.

*Linda Vereecke, voormalig NVA-schepen vroeg of er nieuwe bomen komen na het rooien van de dreef aan de scouts.

Burgemeester Meuleman (SPa) antwoordde dat 7 bomen waren losgekomen door de storm en dienden gekapt. De aannemer heeft echter de 15 andere die ook kaprijp waren,mee gerooid. Er komen nieuwe bomen, de milieuraad zal adviues geven over de keuze ervan.
*Rudy De Meester kwam dan nog met een vraag over parkeren in nauwe straten en vrije doorgang voor de hulpdiensten. Als iedereen zich aan het verkeersreglement houdt dat verbiedt te parkeren als de vrije doorgang nauwer wordt dan 3 meter, mag er geen probleem zijn.

Om af te sluiten nodigde burgemeester de raadsleden uit om allen samen een pint te gaan drinken voor de geboorte van zijn eerste dochter Louise. Met dat mooi vooruitzicht ging de Raad van start.

 

Bij het goedkeuren van de notulen had Martin Acke (NVA) opmerkingen: de notulen vermelden niet wie wat heeft voorgesteld. Ook het halfuurtje van de burger is niet opgenomen zodat de oppositie niet kan opvolgen wat er met gemaakte afspraken gebeurt. Een aantal documenten waren niet up to date te vinden.

De burgemeester gaf toe dat de overgang naar het verplicht meer beveiligen vn de informatica zijn kinderziekten heeft. Alle raadsleden hebben nu een @zelzate.be mailadres. Er zal ook audioverslag op de website komen zodat iederen alles kan herbeluiseren. Indien administratief mogelijk kan een samenvatting ervan in de notulen komen maar dit vergt extra werk.

 

Dan volgde op een drafje een aantal vergaderingen van intercommunales met goedkeuring van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

In punt9 werd het toelagereglement voor asbestzakken toegelicht door milieuschepen De Vuyst (PVDA). In de huizen van voor 2001 (zo'n 2,8miljoen in Vlaanderen) zit vaak asbest. Tegen 2040 zou dat allemaal moeten weg zijn. Asbest kan tientallen jaren na de blootstelling longvlieskanker veroorzaken. Vanaf 1mei kan per adres 1 zak voor asbest aangevraagd worden waarin voor 50m³ aan dakplaten kan opgeborgen worden.. De prijs bedraagt 30euro, de gemeente legt de helft bij. Op vraag van Filip Bruggheman (VLD-sd) verduidelijkte de schepen dat in die prijs het vervoer door idm is inbegrepen. Martin Acke (NVA) stipte aan dat we op die manier goedkoper worden dan de omstreken en vreesde afvaltoerisme. Dat zag de schepen met de regeling 1 zak per adres niet gebeuren. De platen vervoeren naar iemand die nog een zak overheeft is niet zo eenvoudig en is die 15euro dat waard? Het betreft vooral een sensibilisering. Grotere afbraakwerken moeten via Oost-Vlaanderen ontzorgd worden. Acke (NVA) en D'Haeseleer (VlB) stemden tegen de subsidie.

 

Punt 10 betrof een aanpassing van de visvergunningsprijzen. Jan De beule (VLD-sd) hekelde dit omdat volgens hem deze coalitie geen prijsverhogingen had beloofd. Schepen Luc van Waesberghe (SPa) zei dat de prijsafspraak was gemaakt in overeenkomst met vissers, opzichters en de visserswinkel.

 

Punt 11 keurde de aankoop van vijf laptops goed voor het college aangezien de vorige verouderd zijn. 'Voor mij is dat OK' ,schertste Jan De beule(VLD-sd), bij jullie ging het er zes jaar geleden wel anders aan toe. Burgemeester Meuleman (SPa) was er als de kippen bij met de repliek dat de oppositie toen de bedieningscultuur met GSMs en iPADs op kosten van Zelzate had afgekeurd.

 

De nieuwe statuten van het Verbroederingscomité volgden in punt17. Martin Acke was niet mals voor de editie 2012-2018 die hij omschreef als een totale ramp. De statuten zijn niet gevolgd, financieel 'beheer' zonder verantwoording, geen inspraak van het dagelijks bestuur waavan ik deel uitmaakte. Ik zal de nieuwe statuten goedkeuren omdat ze een nieuw elan aan de verbroedering kunnen geven . Marleen Maenhout (VLD-sd) trad deze analyse bij; Wij zijn graag gastgezin. De vorige editie van de verbroedering in Zelzate kon rekenen op een bezoek aan Gent en we kregen steun voor een Europese markt. Dat mag zo verdergaan. En uiteraard mocht volgens Debbie De Vleeschauwer (PVDA) de jeugdverbroedering niet vergeten worden.

 

Punt18 regelde de beperkte parkeerduur voor een handelszaak op de Assenedesteenweg. Voormalig schepen van mobiliteit Martin Acke (NVA) gaf toe dat dit de voorbije legislatuur was gestart maar dat men toch moeilijk voor elke handelszaak die dat wenst een beperkte parkeerduur kan instellen. Dit zou een woud aan verkeerstekens opleveren en de handhaving is nauwelijks te realiseren. De burgemeester beaamde dat het vorig bestuur daar mee was begonnen. De parkeerdruk is echter een feit en we gebruiken ons gezond verstand om dit geval per geval te bekijken. Karl Segers (PVDA) vroeg om de termijn van 15 minuten nog eens door te praten met de aanvrager want als er wat volk in de zaak staat, loopt de wachttijd al gauw langer op.

 

In de rubriek 'mededelingen/kennisgevingen en vragenronde' viel nog wel wat te beleven:

Voorzitter Goemaere (PVDA) wist te melden dat het Agentschap Binnenlands Bestuur alle ingediende klachten van Frank Bruggeman tegen de nieuwe coalitie had verworpen.

Marleen Maenhout (VLD-sd) had een agendapunt te laat ingediend zodat het werd verschoven naar de volgende gemeenteraad omdat er onvoldoende tijd was om te antwoorden. 'Daar ga ik niet over zeuren, zo is het reglement' gaf ze ruiterlijk toe.

Ze vroeg ook om de verdorde vredesboom aan de Suikerkaai extra te verzorgen want hij staat er maar dor bij. Karl Segers (PVDA) moest haar teleurstellen. De boom is dood. De aanplant, bevestiging en onderhoud zijn niet bijster goed geweest en plantgoed kan dan natuurlijk niet aanslaan. Een vervanging dringt zich op, wat intussen in extremis nog gebeurd is.

Maenhout merkte ook op dat de fietsenstalling aan de bushalte Assenedesteenweg door de gemeente moet onderhouden worden en niet door De Lijn. Een rondje wieden is er nodig.

Uiteindelijk wenste ze het bestuur proficiat met de bloementorens op de middenberm van de R4 maar ze vroeg er voor te zorgen dat ze het zicht niet zouden belemmeren;

Kristof Stevelinck (VLD-sd) had tenslotte nog een vraag omtrent de AED-toestellen en waar ze aangebracht worden. Dit bracht een voorbeeldig levendige discussie op gang met allerlei constructieve voorstellen over de beste locaties, de mogelijkheden om ze aan te duiden zodat in nood men ze snel kan vinden en toepassen, de mogelijkheid om te zorgen voor een draagbaar toestel voor evenmenten met veel volk, de mogelijkheden tot sponsoring zodat meerdere toestellen kunnen aangekocht worden.

 

Het moet sinds tientalen jaren de eerste keer geweest zijn dat over de grenzen van meerderheid-minderheid zo open en respectvol werd van gedachten gewisseld. Dat is te danken aan de stijl van de meerderheid die niet zoals vroeger alles van de oppositie van tafel veegt zonder er zelfs maar deftig naar te luisteren. Laat ons hopen dat hiermee een positieve toon is gezet waar alle Zelzatenaren kunnen beter van worden

 

Na een korte OCMW-raad en de geheime zittingen eindigde zowaar de raad tegen 21u30 zodat er voor de 22 raadsleden ruimschoots de tijd bleef om samen op de tractatie van de burgemeester in te gaan.