GR 27mei 2019 the day after

De dag na de verkiezingen en voorzitter dirk Goemaere (PVDA) hield eraan alle kandidaten te danken voor hun engagement. Hij liet niet na zijn partijgenoot Steven De Vuyst te feliciteren met de eerste Kamerzetel ooit voor zijn partij in Oost-Vlaanderen...

De vervanging van de financieel directeur wegens langdurige ziekte werd aan de geheime agenda toegevoegd.
De verzoeken van Martin Acke (NVA) waren in het college besproken. Inde toekomst zullen de vragen van de burgers uit hun halfuurtje genotuleerd worden en het antwoord va het bestuur. Ook vragen van raadsleden e het antwoord erop zal in de notulen komen. Op die manier kan iedereen opvolgen wat daar uiteindelijk van terechtkomt. Het zal ook eenvoudig worden om dit alles per onderwerp terug te zoeken in de computer;

Tijdens het halfuurtje van de burger deed John Beernaert een oproep tot dialoog en samenwerking.

Eric Raveel en Vivien De Baets, respectievelijk voorzitter en secretaris van de culturele raad, waren zeer fie rom hun memorandum voor cultuur in deze legislatuur te kunnen overhandigen aan bevoegd schepen Dellaert (SPa); Het is onze voorzet, we hopen samen veel doelpunten te kunnen scoren. Isabel Dellaert beloofde dit mee te nemen naar de besprekingen over het meerjarenplan.

 

Na het goedkeuren van de notulen volgde dan een reeks jaarvergaderingen van intercommunales waarvan dagorde en mandatering moest goedgekeurd worden.

Wat Fluvius betrof stemde VLD-sd tegen omdat in de nieuwe samenstelling niet alle gemeenten vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen. Omdat de laatste documenten pas om 16u waren doorgestuurd, wenste Martin Acke (NVA) zich te onthouden want dat had hij niet meer kunnen inkijken. Anderzijds kon deze goedkeuring geen gemeenteraad meer wachten omdat de vergadering al op 26juni is.

Bij punt8 ging he t om de afschaffing van de 6% rente die moet betaald worden door eigenaars bij een eerste aanleg van een trottoir indien zij wensen in schijven te betalen. Er ontstond een meningsverschil tussen de algemeen directeur en  Martin Acke (NVA) over de kwestie of deze rente ook voor 2017 en 2018 kon afgeschaft worden. Blijkbaar wordt de belasting voor die jaren nu pas geïnd en kon ze volgens de algemeen directeur dus ook niet geïnd worden, Acke hield het erbij dat belasting niet met terugwerkende kracht kan aangepast worden. Het punt werd van de agenda gehaald om eerst zekerheid te hebben over de correcte werkwijze.

In punt 9 werd de overeenkomst met de Mondial en met Het Loze Vissertje gesloten om hun het recht te geven visverloven te verkopen. Ook het politiereglement voor het hengelen op de visvijver werd bekrachtigd, mits enkele aanvullingen van Frank Bruggeman (VLD-sd): een voederverbod voor eenden, de mogelijkheid om bij wedstrijden het materiaal tot bij de vijver te brengen met de wagen; de bevoegdheden van de opzichters zullen officieel vastgelegd worden.

Na het aanpassen van de statuten van  milieu- en jeugdraad zodat alle geïnteresseerden ook kunnen deelnemen was het de beurt aan  Marleen Maenhout (VLD-sd) met haar vragen die vorige keer een dag te laat waren ingediend.
Ze wolde weten waarom het tarief voor groot huisvuil aan huis niet was verhoogd van 11 naar 20cent per kilo,zoals in de rest van idm. Wat betekent dat financieel? Hoe zat het met de verkiezingsbelofte van twee gratis ophalingen en wat waren de uitbatingscijfers van het recyclagepark voor en na het invoeren van  de weegbrug. Schepen De vuyst (PVDA) mocht antwoorden.

Belastingen die voor iedereen even veel kosten zijn niet rechtvaardig. 1Kg groot vul kost een bankmanager evenveel als een bescheiden gepensioneerde. We hebben daarom het aan huis tarief niet verhoogd. Het valt trouwens op dat het meeste grof vuil naar het containerpark wordt gebracht, ook al kost het daar meer. 130Ton per jaar wordt gebracht, 28ton opgehaald na afroep. Wat de kiesbelofte betreft,verwees de schepen naar het bestuursakkoord dat iedereen kan nalezen. We gingen onderzoeken of een gratis ophaalbeurt mogelijk is. Aangezien een gratis ophaalbeurt zou leiden tot verlies van subsidies hebben we dat niet doorgevoerd. Kristof Stevelinck (VLD-sd) vroeg zich af wat de andere partners van idm van dit lagere tarief vinden. Daar stelt zich geen probleem volgens schepen De Vuyst want het prijsverschil past d e gemeente uit algemene middelen bij; Dat betekent 2439euro per jaar en uiteraard volgen we dit op; moest er toch afvaltoerisme optreden dan herbekijken we dat. De burgemeester wees er op dat andere gemeenten voor andere fracties ook eigen tarieven hanteren dus een algemene gelijktrekking van alle tarieven in idm is er zeker niet. Martin Acke (NVA) vond dat door afval met algemene middelen te betalen de goede sorteerder niet beloond wordt maar evenveel betaalt als de slechte. De vervuiler betaalt, blijft belangrijk. De Vuyst replikeerde met de vaststelling dat wie betaalt dan maar volop verder kan vervuilen? Uiteindelijk draaide de discussie uit op een stemming over het tarief van 11cent/kg aan huis en 20cent in het recyclagepark. De meerderheid keurde dit goed , VLD-sd, NVA en  Zzpositief stemden negatief en Vlaams Belang onthield zich. Maenhout (VLD-sd) drong nog eens aan op de cijfers want vanaf het aantreden van de nieuwe ploeg waren al haar gemeentelijke mails niet meer toegankelijk. Dat zou nagekeken worden;

De kwestie van de uitpuilende vuilbakjes op paasmaandag zal aangekaart worden met idm dat op die feestdag niet ledigt. De standhouders op de kermis za gevraagd worden een eigen vuilnisbakje te voorzien.

In het vragenmoment vroeg Filip Bruggheman (VLD-sd) wat het bestuur gaat doen tegen de kwaal van  kerkhofdiefstallen. De burgemeester had  onder andere daarover een overleg met de politie gepland.

Na een korte OCMW-raad en de geheime zittingen kwam de gemeenteraad dan toch later dan verwacht aan zijn einde: er stonden imers alleen technische kwesties op de agenda terwijl de toekomstcoalitie bezig is aan het verder op poten zetten van de gemeentewerking en het meerjarenplan.

Het venijn zat in de staart toen bleek dat VLD-sdleden Bruggeman en Bruggheman blijkbaar weigerden op het 'statieportret'  te staan van de nieuwe gemeenteraad. Daags erna in de kranten viel te lezen 'dat hij niet op de foto wil met de communisten'. Dat was 6 jaar eerder nog niet het geval, maar toen was Bruggeman de triomfator die links voor eeuwig uit de schepenbanken zou drijven...