GR 25maart2019: who let the dogs out – baby you can drive my car – take the money and run

Ook deze zitting van de gemeenteraad met nog een aantal geheime stemmingen liet zich aanzien als een stevige kluif. De publieksbanken waren goed gevuld, de livestreamer stond gereed.

In het halfuurtje van de burger nam abonnee Rudy De Meester het woord. Hij bekritiseerde de houding van het bestuur in de visvijverkwestie. Volgens hem waren de mensen die dat tot nog toe hadden gedaan afgescheept, wist niemand van overleg met schepen Van Waesberghe (SPa). De coalitie houdt zich niet aan zijn akkoord waarin iedere inwoner telt en er geen vriendjespolitiek is. Zuinig beleid? Het zal veel kosten... De schepen antwoordde dat de oproep aan geïnteresseerden voor de werking van de visvijver tijdig in het reclameblad was gepubliceerd. Er volgde een goede respons: vandaag zijn negen mensen bereid om zich in te zetten. Verdere afspraken zullen op de gemeenteraad komen zodra dit nodig is.

Dezelfde wakkere burger had ook een vraag over het dienstvoertuig van oud-burgemeester Bruggeman. De technische dienst rijdt daar nu mee, dus wat is dan de besparing?
Schepen Geert asman (PVDA)verduidelijkte dat dit voertuig zal verkocht worden en vervangen door een geschikter voertuig voor de nieuw aangeworven elektricien. Hij stelde dat in een gemeente met 12000inwoners en een doorsnede van 5km een dienstwagen 24/7 voor een burgemeester niet nodig is. We zijn bezig met uit te zoeken wat dit voertuig heeft gekost. De meerderheid heeft geweigerd er een GPStracker in te steken zoals dat bij andere dienstvoertuigen wel het geval is. Welke trajecten afgelegd zijn, valt dus zo niet te achterhalen. Er zijn wel cijfers: tussen de aanvang (juni2016) en de beëindiging van het gebruik in januari2019 zijn er 35000km afgelegd, zo'n13000 per jaar of 1100km per maand. Voor dienstverplaatsingen diende de burgemeester een onkostenvergoeding in voor 2600km in 2015 en voor 2100km in 2015. Vanaf het toekennen van een dienstvoertuig is de jaarlijkse verplaatsing verzesvoudigd! We gaan dit verder onderzoeken want dit lijkt ons niet regelmatig.

Rudy De Meester vroeg hoe het zat met de problematiek van de geparkeerde vrachtwagens. Burgemeester Meuleman (SPa) erkende het probleem dat de oppositie in de vorige legislatuur al had aangekaart. Agentschap Wegen en Verkeer heeft bij de omvorming van de R4 al gesteld dat er geen terrein kan voorzien worden. We blijvne dit probleem opvolgen met partners in de Gentse Kanaalzone.

Het halfuurtje ging dan stilaan uitlopen naar een uurtje want ook Marcel Haelman nam het woord als initiatiefnemer van “wandelen met Tuur” en van de omstreden hondenweide in het park. Hij is blij dat de losloopweide er komt, maar begreep niet waarom het allemaal zo lang heeft geduurd en waarom dat niet op 24september 2018 al had kunnen starten. Hij had op 13 februari 2019 (dus minder dan een maand na de installatie van de nieuwe ploeg) een goed gesprek gehad met schepen Dellaet (SPa) omtrent de werking en de vergoeding van de werken die door zijn vereniging al waren uitgevoerd op het terrein. Haelman beschuldigde de burgemeester dat hij hem en zijn vereniging met de grond had gelijkgemaakt, en verontschuldigde zich anderzijds voor de lelijke dingen die hij over toenmalig gemeenteraadsvoorzitter Acke gezegd had.

Burgemeeste Meuleman (SPa) tilde zwaar aan de beschuldiging van M Haelman en ging de bandopname herbeluisteren om te horen of deze aantijging klopte. Tijdens het debat in de gemeenteraad van 24 september kon niemand een zinnig woord zeggen over de initiatiefnemende vzw. Frank Brugggeman (VLD-sd) kwam dan tussen om te vragen of er nu debat kwam of niet, waarop voorzitter Goemaere (PVDA) verduidelijkte dat er geen debat mogelijk is, dat de burger vragen kan stellen die door het college of de voorzitter worden beantwoord. Geert Asman (PVDA) voegde er aan toe dat het dossier indertijd problematisch was: alle verenigingen moeten gelijk behandeld worden. De exploitanten zouden genieten van de reclameopbrengsten rond de weide, maar de gemeente zou opdraaien voor het onderhoud. Dat zou ook meermaals maaien inhouden terwijl andere verenigingen zoals scouts het met 1 maaibeurt per jaar moeten stellen. Schepen Dellaert (SPa) weerlegde dat het voorliggende reglement een doorslagje is van wat op 24 september was voorgesteld. De weide is niet meer toegankelijk voor agressieve en bijtgrage honden. De burgemeester sloot af met de belofte dat hij de weide gerust “Den Tuur” wilde laten heten.

Daarmee waren de burgerinterventies afgerond .

 

Mw Van Vooren kwam dan toelichting geven bij het agendapunt over North Sea Ports. Kort samengevat komt het er op neer dat er in Vlaanderen 4 partners zijn (Zelzate,Gent,Evergem en provincie Oost-Vlaanderen) en in Nederland maar 1, de zogenaamde 'gemeenschappelijke regeling' waarin Terneuzen,Vlissingen,Borssele en provincie Zeeland zijn gegroepeerd. Deze regeling verdwijnt zodat er ook in Nederland 4 partners zijn en het evenwicht hersteld is.

Frank Bruggeman (VLD-sd) kreeg een milieuvriendelijke opwelling en vroeg wat de Haven ging doen aan haar status als een van de grootste milieuvervuilers. Mw Van Vooren stelde dat dit een aandachtspunt was en dat hij dat gerust op de aandeelhoudersvergadering mocht komen vragen. Bruggeman beweerde dat hij de uitnodiging niet had ontvangen, andere raadsleden blijkbaar wel.

Na het aanduiden van Lucien van De Velde (SPa) als effectief vertegenwoordiger van Zelzate in North Sea Ports kon de dagorde op volgorde aangevat worden.

 

De VLD-sd weigerde de notulen goed te keuren omdat volgens hen rond twee van hun agendapunten de stemming was geeigerd.en dat staat er niet in. Voorzitter Goemaere (PVDA) wees erop dat dat de interpretatie is van VLD-sd die klacht heeft ingediend omtrent die twee agendapunten. Ik zal uw opmerking hierover notuleren, besloot de voorzitter.Ook Vlaams Belang keurde de notulen af;

 

Punt2 , vaststellen van het huishoudelijk reglement, leverde een interessanter debat op over de spelregels die de komende zes jaar zullen gelden in gemeente- en OCMWraad. Uw dienaar zal u niet overstelpen met artikelnummers, punten en komma's. De opmerkingen uit de oppositie laten zich in enkele punten samenvatten. De raad werd dan geschorst waarna de meerderheid haar antwoorden formuleerde bij monde van de burgemeester. Daarna werd dan het geheel met de aanvaarde wijzigingen gestemd.

Martin Acke (NVA) vond het moeilijk voor de oppositie om alleen nog punten te mogen indienen waarvan de financiële impact is berekend. Dat is niet altijd mogelijk. De meerderheid volgde dit en veranderde dit in ‘bij voorkeur met een financiële impact”.
Dat voor elke afdruk van gegevens direct zou moeten betaald worden vond ook de VLD-sd een probleem. Die fractie had echter geëist dat alle documenten en bijkomende stukken van de gemeenteraad op papier zouden beschikbaar zijn voor al haar raadsleden. Zoiets zou echter een berg papier opleveren en de motivatie dat niet iedereen een computer heeft of kan printen lijkt anno 2019 nogal voorbijgestreefd. Uiteindelijk werd een vrijstelling per fractie van 30euro vastgesteld voor onkosten voor copies.
Tevens werd in het reglement opgenomen dat raadsleden die zich verplaatsen voor hun mandaat,recht hebben op een vergoeding, maar niet indien het gaat om een mandaat waarvoor de intercommunale zelf al een reisvergoeding voorziet.

De VLD-sdfractie wou bij monde van Vincent Dierickx een eigen vergaderlokaal met computer en printer om te vergaderen. De burgemeester antwoordde dat dit wegens de krapte aan lokalen niet mogelijk was en dat elke fractie toch over een partijlokaal beschikt. En er zijn nog de gratische gemeentezalen… De VLD-sd wenste ook antwoord op haar schriftelijke vragen binnen de veertien dagen en niet binnen de maand zoals het al jarenlang de gewoonte is. Deze korte termijn is materieel echter niet haalbaar voor de administratie. Voor de gemeenteraad probeert men zo snel mogelijk te antwoorden. VLD-sd wenste ook te kunnen tussenkomen in het halfuurtje van de burger. De spelregels worden niet veranderd: de burger kan tijdens het halfuurtje vragen stellen, het college antwoordt, er is geen debat met de burger.

Alle fracties keurden het reglement dan goed, behalve VLD-sd en Vlaams Belang.

 

Punt3bracht de kennisname van  het OCMW-budget. Voorzitter Goemaere wou dit snel afhandelen maar Frank Bruggeman (VLD-sd) wou tussenkomen: jullie hebben gewoon de begroting van de vorige coalitie overgenomen. Hoe gaan jullie alle toegekende steun blijven betalen? Ik verwijs naar een geval van iemand die zijn werk verliest en jullie betalen de woonlening af. Ik zal alleman die niet meer werkt naar jullie sturen om hun huis af te betalen!

Geert Asman (PVDA) kon deze commentaar helemaal niet waarderen. Het budget waarvan sprake is gestemd geweest toen u al lang de zaal had verlaten. U verbergt zich om uw verantwoordelijkheid voor de huidige chaos weg te steken. Uw coalitie heeft verzuimd een budget te stemmen. We konden zonder budget zelfs geen doos luiers meer kopen, dus we konden niet anders dan dit noodbudget voorstellen.Er vallen meerdere lijken uit de kast. LDC De Kastanje heeft zijn erkenning verloren en dat kost 30.000euro subsidie. U hebt de inspectierapporten naast zich neergelegd en nu zitten we met de gebakken peren. Het instituut voor schuldbemiddeling van het OCMW dreigt zijn erkenning te verliezen als tegen april een aantal zaken niet in orde zijn. 100.000euro subsidie staat zo op de helling. Reeds in juni2018 wist u dat de dienst verbeteringen moest aanbrengen en dat is niet gebeurd. En u gaat ons verwijten dat er niets werkt!? Wij gaan nu verder puin ruimen.

Het geval waarover u spreekt, gaat over mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden nu zij hun lening niet meer kunnen aflossen. Als die mensen worden uitgezet, dan zal dat het OCMW veel meer kosten dan nu de leningslast op zich te nemen. Uiteraard is er een sociaal onderzoek vooraleer steun wordt verleend. Er zijn verschillende vormen van steun, die ook kunnen teruggevraagd worden als de betrokkene financieel in betere papieren komt. Frank Bruggeman (VLD-sd) pruttelde nog tegen dat je voor 30.000euro subsidie in de Kastanje ook uitgaven moet doen, Geert Asman (PVDA) stelde dat men zelfs niet het handvat in het mindervalidentoilet had aangebracht zoals gevraagd was…

 

De gemeenteraadscommissie werd dan samengesteld met 3SPa, 3VLD-sd, 2PVDA waarbij Karel Van Bever (PVDA) als voorzitter werd aangeduid.

 

Na deze debatten was het al kwart voor tien en er lag nog heel wat op de plank… Het ging dan op een drafje naar punt12 over het reglement van de neuwe hondenlosloopweide in het park aan de vredekaai. Nogmaals kwam Filip Bruggheman (VLD-sd) met de vraag waarom zoveel tijd is verloren om die weide te openen want het reglement is niet aangepast, waarop schepen Dellaert (SPa) nog maar eens moest herhalen dat het reglement wel werd gewijzigd met een weigering van  bijtgrage en agressieve honden. Burgemeester Meuleman (SPa) herhaalde ook dat op 24 september de inrichtende VZW bij niemand bekend was en dat de gemeente de weide zou exploiteren en de vereniging van M Haelman zou vergoeden voor het gedane werk. Frank Bruggeman (VLD-sd) vond het allemaal bullshit. Op het Groenplein komen allerhande honden zonder problemen.Martin Acke (NVA) vond het dan hoog tijd om ook tussen te komen. Frank, je hebt dit dossier totaal verkeerd aangepakt. De hondenweide was gewoon een politieke stunt om stemmen te ronselen vlak voor de verkezing. Er waren werken gebeurd op openbaar terrein zonder toestemming van de gemeenteraad, wat niet kan. Jullie hebben dit dossier gewoon verk… en het publiek vulde de -loot aan.

De stemming in de VLD-sdfractie verliep verrassend: Bruggeman en Bruggheman stemden tegen het reglement ‘omdat hondenweides geen taak zijn van de gemeente’ . Dit reglement tegenhouden betekent echter dat de losloopweide dicht zou blijven. Volge wie nog volgen kan. Maenhout,Dierickx en De Beule keurden het reglement wel goed, Stevelinck onthield zich.

 

In punt21 kon milieuschepen De Vuyst (PVDA) met vreugde aankondigen dat de blauwe zak tien cent goedkoper wordt en nu ook meer soorten plastiek mag bevatten. De uitleg heeft iedereen gevonden bij zijn IDM-factuur.

 

In de kennisgevingen(punt22) zaten ook de drie klachten die de VLD-sd tegen het college heeft ingediend bij het agentschap binnenlands bestuur. Zo onder andere tegen de PVDA-schepenen die met goedkeuring van het college in de klimaatmars eind januari hebben opgestapt in Brussel met hun schepensjerp aan, hetgeen buiten het grondgebied van Zelzate verboden is. Karl Segers (PVDA) wilde weten wat de VLD-sd beoogde met die klacht in te dienen. Blijkbaar is de VLD-sd tegen burgerlijke ongehoorzaamheid als vreedzaam protest om aandacht voor een goede zaak te krijgen. Tot Segers’ verbazing bleef het stil aan de overkant. Ook op zijn voorstel om die klacht in te trekken als men toch niet weet waarom men ze indient, kwam er geen repliek…

 

Dan volgden de vijf agendapunten van VLD-sd. Voorzitter Goemaere (PVDA) vroeg om wat meer ernst bij het indienen van  punten. Uw fractie dient 5 punten in met een mailtje van 12 regeltjes. Wij hebben met de administratie de moeite genomen om er iets van een agendapunt van te maken. Volgende keer moet er mer onderbouwing zijn. Vragen zullen naar het vragenuurtje worden verwezen als er geen deftige uitleg bij is.

Frank Bruggeman (VLD-sd) eiste dat er weer 2 personen op het archief zouden werken ipv 1 nu. De achterstand neemt er toe. Burgemeester Meuleman (SPa) die personeelszaken beheert stelde dat het verschil tussen vroeger en nu wel ging over 2 naar 1 persoon maar in voltijdse equivalenten ging het slechts over 1/5. Ik hoor geen klachten over het archief, de situatie blijft behouden.

 

VLD-sd wenste een commissie over Zelzate-Zuid maar aangezien er nog geen nieuws is, is het zinloos ze bijeen te roepen

 

Omtrent de wegversmallingen als snelheidsremmer in de Denderdreve werd terecht aangedrongen op een aanpak. De straat is een sluipweg geworden door de werken aan de N62 in Sas van Gent. Het lijkt alvast nuttig te zien  of de politie hier snelheidscontrole kan uitvoeren.

 

In punt 26 vroeg filip Bruggheman (VLD-sd) om vuurwerk af te schaffen ten bate van de dieren, zoals de Vlaamse regering heeft beslist. Kevin Uyterhaeger (SPa) wist echter dat de beslissing nog niet is genomen op Vlaams niveau. Schepen Dellaert (SPa) vroeg of de VLD-sd ook verbod vroeg op geluidsarm vuurwerk dat niet meer lawaai maakt dan een voorbijrijdende vrachtwagen. En uiteraard moet de gemeente niet goedkeuren maar opvolgen wat op Vlaams niveau wordt gedecreteerd… Er volgde geen stemming over dit punt.

 

VLD-sd wou van de PVDA-fractie weten hoever het staat met een bankautomaat in Zelzate-West. Fractieleider Karel Van Bever (PVDA) vond het wel cynisch dat zijn fractie werd aangesproken op een probleem dat de vorige meerderheid zelf niet heeft kunen oplossen. Hij wou weten wat zij gedaan hadden bij hun mandatarissen op hoger niveau, bij hun afgevaardigden in de door de staat geredde bank belfius om dit probleem aan te pakken. Wij zien twee pistes stelde Van Bever: ofwel kleine bedragen kunnen afhalen in winkels. Het bestuur kan dit bezien met unizo. Er komt een brief van het gemeentebestuur aan de banken. Dat iedereen zinj hogere mandatarissen aanspreekt.

Bruggeman (VLD-sd) vroeg om het dossier niet te laten liggen maar moest toegeven dat hij na 7maanden geen oplossing had bereikt.

 

De openbare zitting eindigde met ene paar technische opmerkingen en de herverkiezing van de vertegenwoordiger in Fineg. De raad van  bestuur wordt afgeslankt, volgens Frank Bruggeman (VLD-sd) omde macht van de NVA te vergroten, wat Martin Acke (NVA) nonsens vond. Sowieso dreigen kleine partners in zulke bestuursorganen  hun vertegenwoordiger te verliezen zodat men geen enkele inspraak meer heeft over bijvoorbeeld de verdeling van de opbrengsten.

 

De raadsleden gingen dan nog de OCMWraad en de geheime zitting van de gemeenteraad in zodat weerom pas in de kleine uurtjes de deuren van de raadszaal achter hen dichtgingen.

 

Zo eindigde de derde echte gemeenteraad van de toekomstcoalitie die stilaan toch kan zorgen voor een positievere sfeer tijdens de raadszitting. Houtsnijdende argumenten en opbouwende voorstellen van de oppositie worden opgenomen in de besluitvorming in plaats van ze ongeïnteresseerd van tafel te vegen. Hopelijk kan het op deze weg verder, de Zelzatenaar kan er alleen maar beter van worden.