GR 25feb 2019 De wereld is een schouwtoneel...

De zitting greep voor het eerst plaats in de herstelde raadszaal waaruit de geplaatste wanden waren weggehaald.

De gemeenteraad diende zich aan als een marathonzitting: met 60 punten op de agenda en meer dan 100 mandaten geheim te verkiezen. Voorzitter Goemaere (PVDA) hoopte dan ook op een vlotte gemeenteraad en schorste voor het halfuurtje van de burger.

 

 

 

 

Een propere pionier bekloeg zich over het vele zwerfvuil in de gemeente. We hebben pas geruimd en er ligt alweer wat. Vorig jaar werden meer dan 700 zakken zwerfvuil opgehaald door de propere pioniers. Hij vroeg om op knelpunten meer vuilbakjes te voorzien : aan tankstation Q8, aan de brug. Hij vroeg ook een kordater optreden tegen mensen die sluikstorten.

Milieuschepen De Vuyst (PVDA) erkende dat de gemeente er niet proper bijligt. In ons bestuursakkoord staat dat we dit probleem willen aanpakken en het zwerfvuilplan willen heractiveren, de mensen sensibiliseren, ook via de scholen te werken.
De voorzitter van de hondenclub 'Hati' bekloeg zich erover dat hij wordt zwart gemaakt via de pers.

De bespreking van de toekomst voor de hondenclub stond op de agenda.

Frank Bruggeman (VLD-sd) vroeg om de punten over hondenclub en visvijver eerst te behandelen om de mensen niet te laten wachten tot na de stemmarathon. Daar ging de voltallige gemeenteraad op in.

Hij ging zijn interventie constructief houden ,maar dat duurde niet lang. Onder het vorige college kregen deze mensen groen licht om de hondenclub achter het Groenplein nieuw leven in te blazen, maar nu lijkt het erop dat dit college talmt en allerlei argumenten bovenhaalt om de zaak te laten aanslepen. De PVDA kreeg ook een blauwe veeg uit de pan want die zijn tegen samenwerking met de privé. Jullie beweren dat de gebouwen bouwvallig zijn, zet er dan containers.
Schepen van dierenwelzijn Dellaert (SPa) had een architect onder de arm genomen die had bevestigd dat er problemen zijn met de stabiliteit van het gebouw en dat er asbest inzit. Daarin gaan we niet investeren, het enige wat je kan doen is afbreken. We kunnen geen 15000euro vrijmaken zonder eerst de noden van andere verenigingen te bekijken.

Dat vond Bruggeman (VLD-sd) niets concreets. Hij vroeg de stemming dat er binnen de 2 maanden een container zou staan zodat de club kan werken.

Burgemeester Meuleman (SPa) zette de puntjes op de i: op de laatste gemeenteraad van 2018 bleek dat enkele dagen tevoren een VZW was opgericht waarvan niemand in de oppositie iets afwist. Gelukkig dat we niet geïnvesteerd hebben in een bouwvallig gebouw. Wij zijn het overleg met de Hondenclub gestart en nemen dit ter harte.Ook de mogelijkheid van een container is besproken. We zullen wel tot een oplossing komen maar we gaan ons nu niet onder druk laten zetten dat alles moet klaar zijn tegen 31 maart.
Bruggeman (VLD-sd) wenste de stemming over de huur van een paar containers, maar dat vond burgemeester Meuleman geen goed bestuur als er nu nog een lege container voor jeugdopbouwwerk staat die mogelijks beschikbaar is.

Na een schorsing vertolkte schepen van financiën Asman het standpunt van het college:er is geen concreet voorstel ingediend geweest, alleen een vraag naar de stand van zaken met de hondenclub. Een berekening van de impact op het budget is er niet. Het college zal de vraag van de hondenclub verder behandelen. Wij stellen voor “om niet te besluiten” wat door een meerderheid van de raadsleden werd gevolgd. Dat er over zijn punt niet werd gestemd was volgens Frank Bruggeman (VLD-sd) in strijd met het reglement en daarmee kon morgen zijn eerste klacht over dit college verstuurd worden. Volgens dat reglement gaat echter de stemming om niet te besluiten voor op de stemming van een agendapunt die zonder voorwerp wordt als de gemeenteraad beslist om niet te besluiten.

 

In punt59 wilde VLD-sd weten wat het college van plan is met de visvijver. Frank Bruggeman had immers binnen de twee weken het collegeverslag kunnen lezen van 14 februari, terwijl zo'n verslag onder zijn bewind  6 maanden op zich lieten wachten. De oppositie wist toen compleet van niets... Hij pleitte ervoor dat de uitbating verder in samenwerking met de viswinkel en d ehuidige vrijwilligers zou gebeuren en niet via een openbaar initiatief zoals het college heeft beslist. Alles in eigen beheer houden, wat ge niet kunt betalen en niets gunnen aan de middenstand, Bruggeman vroeg zich af of dat wel goed kan aflopen.

Sportschepen Luc Van Waesberghe (SPa) repliceerde dat het college mikt op eigen beheer, er is al gesproken met de vrijwilligers en ook met de viswinkel; er zal een nieuw reglement komen. De vijver zal dus niet dicht gesmeten worden zoals ge overal rondstrooit, voegde de schepen er nog aan toe.

Bruggeman zag het zo allemaal niet zitten. Doe nu nog de vrachtwagenparking open aan de vijver en ik wens u veel succes. Het lijkt erop dat men de maatregelen van het vorig bestuur wil terugdraaien en dat het tijd is voor afrekeningen;

“Over afrekeningen zoudt gij beter zwijgen” antwoordde Van Waesberghe droogjes

 

Daarna werd dan de voorziene agenda opgepikt met de begroting; Schepen Asman lichtte toe dat het een 'technisch budget' is: aangezien er geen budget was opgemaakt door de vorige bewindsploeg moet er nu voor de kleinste uitgave in feite een toestemming van de gemeenteraad zijn. Om de gemeente werkbaar te houden heeft het college met spoed een budget opgemaakt met overname van de cijfers uit het vorige meerjarenplan.

Martin Acke (NVA) beaamde dat er geen nieuwe strategische keuzes van de nieuwe ploeg instaan. Ik sta achter acties 'optimaliseren technische dienst', 'doorsteek karnemelkpolder' en 'betere communicatie'. Ik wil wel waarschuwen voor het dossier Klein -Rusland: de Vlaamse regering heeft 52miljoen euro beschikbaar voor een herlocalisatie. Indien het daar op uitdraait, mogen we niet zo lang talmen dat we de subsidie verliezen.

Frank Bruggeman (VLD-sd) ging zich onthouden want er is geen beleidsnota.

De burgemeester verwees echter naar de beleidsnota van de toekomstcoalitie: daarop kan je ons afrekenen.

Marleen Maenhout (VLD-sd) erkende dat er voor milieu niet veel budget is geweest, en er zal meer nodig zijn om wat wij hebben opgestart te concretiseren.Ook voor het klimaatplan zal moeten doorgewerkt worden.

Schepen De Vuyst (PVDA) bevestigde dat het college zijn best zal doen voor milieu en klimaat.

 

Bij de discussie over de bruikleenovereenkomst voor de standplaats van de ambulance in de Caluslaan trok Martin Acke (NVA) de discussie open naar de mogelijke verhuis van de permanentie ambulance Zelzate naar Wachtebeke. Dat zorgt voor onrust, 5 vrijwillige ambulanciers uit Zelzate overwegen van dan te stoppen. De ambulance van Zelzate staat trouwens niet altijd ingepland bij het nr 112 (!). Oud-burgemeester Bruggeman bevestigde dat hij zich altijd heeft verzet tegen de verplaatsing naar Wachtebeke. Zelzate moet niet boeten voor het verbeteren van de gebrekkige dienstverlening aan Moerbeke. Anderzijds stelde burgemeester Meuleman dat een ambulance bij de rotonde OCAS sneller in Zelzate-West zou zijn dan een ziekenwagen uit Assenede. Wordt vervolgd.

 

Punt 60 werd dan eerst genomen omdat ook daarvoor mensen in de zaal zaten. Marleen Maenhout (VLD-sd) lichtte toe. Zij stelde voor om het openbaar vervoer te promoten ten bate van het milieu door korting te geven op abonnementen en passen, en boven de 65jaar gratis te laten rijden.

Schepen Asman beaamde dat zo'n voorstel goed past in het beleidsplan van de coalitie: sociaal en goed voor het klimaat. Hij vroeg zich af wat het zou kosten, maar dat wist Maenhout hem te zeggen: €38193.

 

Daarop stelde kersvers fractieleider Karel Van Bever (PVDA) dat hij voor de burger en voor het klimaat het belang van een betaalbaar en goed georganiseerd openbaar vervoer erkende. Zulke problematiek moet echter niet op gemeentelijk vlak aangepakt worden op kosten van de gemeentelijke belastingbetaler. Hij legde een motie ter stemming voor waarin de Vlaamse regering het signaal krijgt om gratis openbaar vervoer te voorzien zoals bijv in Luxemburg en 56 steden het geval is. Hij riep ook de andere gemeenten op hetzelfde te doen. Deze motie werd door de meerderheid en de liberalen goedgekeurd.

Schepen Asman (PVDA) diende een amendement in op Maenouts voorstel, nl. dat het college dit zou onderzoeken en nagaan wat binnen het budget mogelijk is. Het college neemt het idee mee naar het meerjarenplan dat eind dit jaar moet gestemd worden.

Frank Bruggeman begreep het niet goed: toen jullie in de oppositie zaten, moesten wij ook maar het geld zien te vinden voor 'gratis'. Nu is het aan jullie om dat geld te vinden. Marleen Maenhout (VLD-sd) bevestigde dat zij over het budget niet hoefde wakker te liggen. En zo stuurde VLD-sd een goed voorstel naar nogmaals een rondje oude politieke cultuur, waarbij jennen belangrijker is dan zorgen voor de Zelzatenaar

Schepen Asman (PVDA) reageerde: in de vorige legislatuur luisterden jullie niet eens naar onze voorstellen. Nu zeggen wij dat we het zullen onderzoeken, we gooien het niet in de prullenmand. We gaan het wel aftoetsen op zijn haalbaarheid tegenover de andere uitgaven.

Martin Acke (NVA) ondersteunde deze visie. Gratis bestaat niet, iemand betaalt altijd. Ik ben voor het bevorderen van openbaar vervoer maar 38000 euro is niet niets. Ik ben tegen populisme en voor een ernstig onderzoek van zo'n maatregel.

Dan ontstond er een kleine chaos: het amendement van Geert Asman om de gevraagde maatregel te onderzoeken en de motie vor Vlaanderen werden goedgekeurd. Toen voorzitter Goemaere dan het ingediende punt met het goedgekeurd amendement ter stemming wilde voorleggen eiste Frank Bruggeman de stemming over hun origineel agendapunt. En dat de zaak moest rond zijn tegen 31 maart. Dit gebeurde echter niet wat leidde tot enkele stalinistische opmerkingen op de blauwe oppositiebanken.

 

Debbie de Vleesschauwer vroeg in punt61 meer aandacht voor de vrouwendag. Schepen Dellaert was akkoord om een banner uit te hangen; hopelijk is er volgend jaar meer tijd om hieraan de passende aandacht te geven.

 

Daarmee was de agenda aan de verdeling van tientallen mandaten toegekomen. Bepaalde mandaten moesten dringend ingevuld worden, dus was het doorbijten.

Voorzitter Goemaere wenste- zoals afgesproken met alle fracties- een aantal stemmingen te groeperen of een kandidaat te aanvaarden als er geen tegenkandidaat was. Bij monde van Frank Bruggeman trok de VLD-sdfractie zijn akkoord hiervoor in, omdat hij vond dat punt 59 niet ter stemming was voorgelegd aan de raad. Dat klopt echter niet: er was wel degelijk over het agendapunt 59 gestemd, maar dan wel met de inhoud aangepast aan het ervoor goedgekeurde amendement van Geert Asman (PVDA)

Het intrekken van het akkoord over de mandatenstemming betekende dat alle stemmingen op papier geheim en per mandaat (meer dan 100!) moesten gebeuren. Het personeel mocht dus vertrekken voor het produceren van nieuwe stemdocumenten, een klus die al gauw een half uur in beslag kon nemen.

Bij de eerste verkiezing draaide dan alles in de soep. Voor de verkiezing van de vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van TMWV-ov waren er 2 mandaten. Volgens de Algemeen Directeur had elk gemeenteraadslid 2 stemmen, 1 per mandaat. Bruggeman (VLD-sd) betwistte dat en stelde dat er maar één stem was per gemeenteraadslid. Alleen zo kon zijn partij ook een mandaat verkrijgen. Blijkbaar was hij vergeten dat de vorige legislatuur de oppositie ook geen mandaten binnenhaalde tenzij de voor gaar gereserveerde... De algemeen directeur bleef bij zijn standpunt en Bruggeman ook. De stemming zou hoe dan ook doorgaan volgens de zienswijze van de algemeen directeur.

Bruggeman weigerde zo te stemmen en hij verliet vóór de stemming de raadszaal, gevolgd door de VLD-sd fractie en het Vlaams belang. De resterende raadsleden bleven opgezadeld met de loodzware taak alle stemmingen per mandaat op papier uit te voeren.
Dat duurde in een constructieve sfeer uiteindelijk tot 2u45 waarbij de meerderheid aan de overgebleven opposite, Martin Acke (NVA) en Rik Laureys (Zelzate Positief), ook enkele mandaten toebedeelde waaronder welzijnsband en veneco.
Na deze stemmingen volgde nog een half uur OCMW-raad. Ook daar werden aan de oppositie de mandaten gegund waarop ze - indien voltallig- konden aanspraak maken.

 

Zo eindigde de eerste 'echte ' gemeenteraad in een marathonzitting. In tegenstelling tot NVA en Zelzate Positief was er bij de liberale fractie weinig positiefs te merken. Ze serveerden een nummertje oude politiek waarbij met scherp werd geschoten op elke poging van de toekomst coalitie om ook uit de voorstellen van de oppositie het positieve te halen

Daar wordt de Zelzatenaar nog altijd niet beter van.