GR 24 september 2018 meerderheid? welke weerderheid?

De zitting ging door in de gehalveerde raadszaal met het publiek op een hoopje bijeengezet. De“klankinstallatie” waren twee loopmicro’s die moesten doorgegeven worden omdat het college de geschikte installatie niet wil verplaatsen uit ‘tKlooster.

In het halfuurtje van de burger kwamen twee buurtbewoners uit de Koningin Astridlaan aan bod. Er waren klachten over het speelpleintje aan de Omer De Bruyckerstraat dat er zwaar verwaarloosd bijligt. Ook voor de diepe put  in de Krekelmuyter  tussen beide straten vroeg men een oplossing want er passeren schoolkinderen met de fiets en dat is gevaarlijk.  De PVDA had over het pleintje een agendapunt ingediend en vroeg om dit - zoals al meermaals was gebeurd-  eerst te behandelen om te vermijden dat de mensen urenlang moeten wachten. Voorzitter Acke had daar geen zin in, maar de gemeenteraad besliste om het punt wel naar voor te brengen in de agenda. Schepen van openbare werken Linda Vereecke (NVA) was wegens ziekte verhinderd en zo antwoordde schepen Stevelinck (VLD-sd): we doen ons best als gemeente om een tiental speelpleintjes in orde te houden. We hebben nog wat budget om speeltuigen te bestellen, we zullen zien wat kan behouden blijven. Geert Asman(PVDA+) pleitte voor het behoud van alle pleintjes en een deftige opvolging. Wanneer alles zal in orde zijn ? “Zo snel als mogelijk” was het antwoord. Er moest trouwens ook onderzocht worden of het speelaanbod overeenstemt met de leeftijd vn de kinderen in de buurt. Dat blijft toch moeilijk te schatten, want de bomma zit niet meer op een schommel, maar wel haar kleinkinderen die van elders op bezoek komen.

Na dit opwarmertje volgde de discussie over de budgetwijziging. De meerderheid was in moeilijkheden, niet door een afwezigheid, maar vooral door de positie van  Johan De Jonghe (CD&V-VZ) die op de lijst van  Freddy De Vilder opkomt bij de verkiezingen. Op die manier hoort hij in feite bij de oppositie die dan over een meerderheid van 1é stemmen beschikt. Geert Asman (PVDA+) stak van wal met de verwachte kritiek: ook deze nota verandert het rechts beleid niet. Met het geld van het uitgekleed OCMW wordt de gemeentekas aangezuiverd terwijl de mensen in hun rusthuis 400euro/maand meer betalen , de kinderarmoede 20% bedraagt en voetpaden en groen er verwaarloosd bijliggen. Wij willen rechtvaardige belastingen: de 5groten betalen meer en de kleine zelfstandigen en de burgers minder lasten.
Daarmee was de verkiezingskoorts flink opgestookt en  burgemeester Bruggeman (VLD-sd) waarschuwde dat de grote bedrijven zullen vertrekken als je zoiets vraagt. En hij ging verder: wie deze begrotingswijziging afkeurt, belet dat de Technische Dienst nog voetpaden repareert en dat de veiligheidscamera’s er komen. Geert Asman noemde dit regelrechte chantage om toch een akkoord te krijgen voor een beleid dat zijn fractie afkeurt. De SPa vroeg de schorsing waarna fractieleider Meuleman aangaf dat zijn fractie zich zou onthouden: “Wij zijn ook tegen dit beleid, maar betere voetpaden en de veiligheid willen wij niet blokkeren.”  Een deel van  de SPa-fractie, op de lijst met de passende naam  “TeZamen”  te vinden, ging dit niet volgen. Freddy De Vilder (SPa) betoogde dat de meerderheid zijn budget maar moet goedkeuren. “Ge hebt al 6 jaar niets gedaan en nu de oppositie chanteren om wel iets te doen, dat kan niet” klonk het. Luc Verstraeten (VLD-sd) merkte op dat in zijn tijd als schepen van openbare werken  300.000euro werd besteed aan herstel voetpaden en 200.000euro aan onkruidbestrijding; Nu schiet er een schamele 60.000euro over. De 3 onthoudingen in de SPa-fractie volstonden om de budgetwijziging er door te sluizen.

De goedkeuring van het klimaatplan zorgde voor een lang uitgesponnen discussie; Via dit plan wil Zelzate tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten in de strijd tegen de klimaatverandering door het broeikaseffect. Karl Segers (PVDA+) voegde er aan toe dat dit symbolisch is: de staalbekkens van  Luik en Gent stoten meer dan 200X zoveel CO2 uit als Zelzate. Er zijn veel zaken die de gemeente niet beheert, zoals de snelheid op de E34, de organisatie van he t openbaar vervoer of het beleid van de sociale woningen.  In dit plan wordt vooral ingezet op alternatieve energie (wind) om de helft van de doelstelling te halen. Zonnepanelen en isolatie zijn echter ook belangrijk  omdat ze een win-win zijn voor enerzijds het klimaat en anderzijds de energierekening  van de bewoner. Probleem is echter dat de Zelzaatse burger weinig middelen heeft om mee te investeren. Segers stelde voor een Zelzaats energiebedrijf (‘Z.E.B.’) op te richten dat als geldschieter kan optreden. De burger betaalt de investering terug dankzij zijn lagere energiefactuur en geniet daarna verder van het voordeel.  Schepen Maenhout (VLD-sd) vond dit net voor 14 oktober nog niet aan de orde. Ze verwees ook naar initiatieven  zoals Volterra dat in het Meetjesland alternatieve energie ontwikkelt . Maar ook voor Volterra heb je geld nodig: je kan er als burger geld investeren voor die energieprojecten en je krijgt dan een deel van de winst. Dat is dus iets helemaal anders dan een Z.E.B. Schepen Stevelinck had het er helemaal moeilijk mee: in 2010 was de PVDA tegen zonnepanelen op de gemeentelijke daken en nu komen ze er zelf mee af. Fractieleider geert Asman (PVDA+) gaf lik op stuk en citeerde uit de notulen van  26 oktober 2010 waarbij de PVDA zich had verzet tegen de verhuring van de gemeentelijke daken aan de privé om er zonnepanelen op te zetten en de winsten op te strijken. Dat is dus iets compleet anders dan hier wordt voorgesteld. Met dit energiebedrijf neemt de gemeente het initiatief en heeft er ook de winsten van.  Na schorsing en overleg zag de SPa het wel zitten om het  Z.E.B. als piste in het plan op te nemen. Een plan is immers een leidraad; wat men dan uiteindelijk zal doen, hoe het is becijferd en gebudgetteerd is niet aan de orde nu. Burgemeester wou het voorstel van de PVDA dan amenderen: in plaats van de oprichting van een Zelzaats energiebedrijf in het plan op te nemen, zou de gemeenteraad beslissen om te onderzoeken of er een energiebedrijf zou moeten komen. Omdat er eerst over de amendementen wordt gestemd, diende Freddy de Vilder (SPa) dan een amendement op het amendement(!) van Bruggeman in door als tekst voor te stellen “ de gemeenteraad wil een Z.E.B. oprichten”. Zo werd de tekst van de PVDA, die op hetzelfde neerkomt, toch als eerste ter stemming voorgelegd. Voorzitter Acke keek dan al aan tegen een discussie van een dik half uur en besloot tot de stemming. Met 12 stemmen,de oppositie en Johan De Jonghe, werd de oprichting van een Zelzaatse energiebedrijf in het klimaatplan opgenomen. Daarmee was duidelijk hoe laat het was. De klok in de raadszaal doet het trouwens ook niet meer.

In punt8 ging het over de naam voor de nieuwe straat in de KMO-zone Batoka van Geert Verbiest aan de karnemelkpolder. De site heet Triphon en de straat zou dan genoemd worden naar grootvader Verbiest: Triphonstraat. Bij de oppositie rezen hierover wel vragen: gaat een ontwikkelaar in de toekomst de straatnaam geven? Misschien moet men naar de geschiedenis verwijzen en kiezen voor verzetstraat of gekapte knotwilgenstraat?...

In punt9 stelde de gemeenteraad de jaarrekening van 2017 vast. Geert Asman (PVDA+) hekelde dat honderdduizenden euro’s waren mislopen wegens personeelstekort. Op de vraag waarom er 10% van de werkingssubsidie niet was uitgegeven, antwoordde OCMW-voozitter Laureys dat een aantal personeelsleden ziek geweest waren en … niet vervangen.

Bij het goedkeuren van de zaak van de wegen voor de verkaveling tussen Assenedesteenweg en Kasteelstraat had Geert Asman (PVDA+) vragen bij de veiligheid van het druk kruispunt dat zal ontstaan  ter hoogte van de Ooievaarslaan die ook in de Assenedesteenweg uitkomt. Burgemeester Bruggeman maakte zich sterk dat vooraleer de afrit Stoepe sluit op de expressweg, de parallelweg naast de E34 achter de ISBO op de R4 zal aangesloten zijn. De Assenedesteenweg zal dan van veel verkeer ontlast zijn;

In punt14 moest de gemeenteraad de exclusieve samenwerking goedkeuren met de groep Huyzentruyt voor het project Zelzate-Zuid. De burgemeester stelde dat de bestaande opmerkingen wel zullen beantwoord worden door de bouwpromotor op de volgende commissie van 8 oktober. Er was dus geen reden waarom nog langer te dralen. Uiteraard hadden ook  de andere partijen de datum van 14 oktober in het oog. Dirk Goemaere (PVDA+) was niet van plan een blanco cheque te ondertekenen. De tijd is zeer kort om zich voor zo’n ingrijpend project uit te spreken. De adviescommissie heeft positief geadviseerd, dat wil zeggen dat meer dan 50% van de punten zijn toegekend, maar ik blijf nog op mijn honger. Er is ook slechts 1 deelnemer meer over, wat onze onderhandelingspositie verzwakt. De deskundige van de gemeente M. Van Schamelhout, moet zijn rol spelen. Bruggeman beklemtoonde dat er nú moest beslist worden om door te gaan. Goemaere benadrukte dat het dossier mooi oogt, maar dat er nog heel wat moet uitgewerkt worden. Hoe zit het met de realisatie van een warmtenet? Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke ruimte op de site Verbroederingslaan? Zullen er geen parkeerproblemen zijn door bezoekers?
Martin Acke (NVA) betreurde de snelheid waarmee het allemaal moest gaan en waardoor de andere concurrenten hebben afgehaakt. Ook Johan De Jonghe (CD&V-VZ) vond het niet goed om een miljoenenproject al zo snel aan één promotor toe te wijzen.  Brent Meuleman (SPa) sloot zich daar bij aan: toen ik op een infovergadering vroeg wat we gingen doen als er maar 1 promotor zou overblijven, jouwde iedereen mij uit. Nu zijn we zo ver. Ook Luc Verstraeten (VLD-sd) sprong mee op de kar: je hebt geen keuze meer. De voorstellen van de bouwpromotor zullen te nemen of te laten zijn. Patricia De Meyer (SPa) had nog vragen bij de BTW-constructie voor medecontracten. Uiteindelijk betaalt de eindgebruiker en dat zijn wij, stelde ze. En wie draait op voor het bouwrijp maken van de site? Burgemeester Bruggeman wimpelde de ongerustheid weg: uiteindelijk moet je toch tot 1 kandidaat komen, dus waarom nu niet als hij voldoet? De volledige gemeenteraad stemde in dat groep Huyzentruyt het dossier verder uitwerkt.

Na deze kluif werd er nog een tweede voorgeschoteld: de goedkeuring van het reglement voor de hondenweide in het park. Isabel Dellaert (SPa) had daar wel bedenkingen bij: een weide voor zogenaamde bijtgrage en agressieve honden, moet dat in een park? En wat als die hond uitbreekt en iemand bijt? Wordt de gemeente dan verantwoordelijk gesteld?
Frank Bruggeman (VLD-sd) ging dat bevragen bij ‘Dierenwelzijn’ dat de weide zal uitbaten.
Met de vraag of het afzetten van het terrein met draad wel had mogen starten, bond Luc Van Waesberghe (SPa) helemaal de hond de bel aan. Martin Acke (NVA) stelde dat het college beslist had tot de samenwerking met ‘Dierenwelzijn’ maar dat er geen toestemming was gegeven de werken te starten. “Toen ik dit ging natrekken werd ik uitgescholden; werken zonder toestemming... het is de eerste keer niet. Geregeld eigent het college zich bevoegdheden toe en handelt, waarna het wordt teruggefloten. “Men denkt hierbij bijvoorbeeld ook aan de werken in het gemeentehuis. “Het moet omgekeerd: eerst het debat over de bevoegdheidsverdeling en dan pas handelen; wat ik gezien heb, is niet correct:. Deze hondenlosloopweide wordt electoraal uitgebuit door de liberalen die met campagnekledij en propagandamateriaal de draad stonden te zetten. De uitbating starten daags voor de gemeenteraad is evenmin correct.”

Brent Meuleman (SPa) vroeg zich af wie ‘Dierenwelzijn’ dan wel mocht wezen. Met wie gaat de gemeente nu eigenlijk een overeenkomst aan? Luc Verstraeten (VLD-sd) vroeg zich af of het college het bedrag voor de draad wel mocht uitgeven. Toen voorzitter  Acke (NVA) hem er op wees dat in het dossier staat dat “Dierenwelzijn” die betaalt, gaf Verstraeten toe dat hij het dossier niet gelezen had. ‘Dan moet ge zwijgen’ repliceerde Acke (NVA) kortaf. Freddy De Vilder (SPa) sloot zich aan bij de kritiek . Misschien moet op de camionette van  ‘Dierenwelzijn’ nog de slogan ‘Wij doen verder met Tuur’ worden geschilderd. Geert Asman (PVDA+) stipte aan dat de gemeentelijke hondenweide op Zelzate-West zeer goed werkt. Hoe zit het met de reclameborden op openbaar terrein? En met de verzekering? De gemeente moet die niet ‘aanbevelen’ maar verplichten aan Dierenwelzijn. Asman vond ook dat alle verenigingen gelijke rechten moeten hebben: bij jeugdverenigingen wordt 1X gemaaid door de gemeente. Gaat dat hier ook zo zijn?
Bruggeman (VLD-sd) probeerde nog: laat ons dit goedkeuren, het staat in het collegeverslag. Dat verwekte hoongelach op de oppositiebanken waarbij men zich afvroeg of dat verslag nog voor Pasen zou bezorgd worden.
Voorzitter Acke vatte samen: er is ongerustheid in de gemeenteraad over de overeenkomst met ‘Dierenwelzijn’, ook al is dat de bevoegdheid van het college. Over aansprakelijkheid bij ongevallen is er geen klaarheid Het college moet het huiswerk hermaken en de volgende gemeenteraad voorleggen. In tussentijd kan de hondenweide niet gebruikt worden. Behalve 6 VLD-sdstemmen zonder Rizzo en Verstraeten waren de andere raadsleden het daar mee eens.

Punt 16 was het eerste van 9(!) punten die de PVDA+ had toegevoegd aan de agenda.
Er werden maatregelen gevraagd om de fietspaden vrij te houden op de R4 naast de parkeerstroken.Geert Asman (PVDA+)voegde er aan toe dat het talud aan de zonnebloem een openbaar toilet is geworden (er hangt zelfs WC-papier). De hogere overheid is hier verantwoordelijk voor oplossingen. Misschien is een heropenen van de parking aan de Vredekaai nog de beste tussenoplossing?
Verkeersschepen Acke (NVA) ging hier in mee. Hij had ook voorzien dat de sluiting van parking Vredekaai de problematiek zou verplaatsen. Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer had het verbreden van de parkeerstrook voor vrachtwagens op de R4 aan het kerkhof geweigerd wegens ‘dubbel werk’ bij herinrichten van de R4. Handhaving is nodig; Acke wou van de bevoegde burgemeester  weten hoeveel processen-verbaal zijn uitgeschreven voor parkeerovertredingen.
Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) wenste de voorzitter op zijn rechten en plichten te wijzen want hij was diens plaagstoten beu.”Ik ben in het bezit van deze cijfers, maar die zijn vertrouwelijk” stelde Bruggeman. Dit gaf algemeen reactie: hoe kunnen nu anonieme gegevens over aantallen overtredingen vertrouwelijk zijn?? Het bleken er dus bitter weinig te zijn omdat er weinig manschappen zijn voor die controles en de vrachtwagens meestal verlaten zijn en buitenlanders moeilijk op te sporen. Wat toiletten betreft, stonden er 2 ‘Dixi’s” in Sas van Gent en daar hing de str… tot tegen het plafond. Ze zijn er mee gestopt. In Kluizen is er een  betalende parking maar blijkbaar staat men liever hier met een boete. De PVDA+ ging niet in op het jobaanbod om zelf het openbaar toilet te onderhouden, maar zwaaide wel met een onderhoudscontract van 85euro per maand, een peulenschil.

In de kennisgevingen haalde dirk Goemaere (PVDA+) het antwoord boven van de gouverneur op de veelvuldige klachten die zijn ingediend. De gouverneur bevestigde dat een wisselmeerderheid de terugkeer van de raad naar het gemeentehuis heeft goedgekeurd, niet ‘een slag thuisgehaald door de oppositie’. De gouverneur bevestigde dat Algemeen Directeur Guy Verbuyst de nodige maatregelen moet nemen zodat er personeel is om de verslagen van het College van burgemeester en schepenen tijdig aan de raadsleden te bezorgen. De gemeenteraad is in haar bevoegdheden geregeld voor schut gezet inzake de verhuis van diensten en de bijhorende werken. Dit is onbehoorlijk bestuur, amateurisme en autokratie (nvdr: een dictatoriaal systeem waarbij men zichzelf de macht geeft); er is trouwens geen visie op het zinvol beheer van de gebouwen. Dit document is een belangrijke terechtwijzing, besloot Goemaere, ook al zullen de media hierover nauwelijks berichten, in tegenstelling tot de christusbeeldenvaudeville die er van gemaakt is.

Punt18: opvolgen geluidsoverlast Heidelaan: de burgemeester antwoordde dat de wegdekvernieuwing voor de tunnel de geluidsoverlast heeft verbeterd. De rest is nog in onderzoek.

In punt19 verzocht de PVDA+fractie de gemeente om zich burgerlijke partij te stellen tegen Apcoa, de uitbater van de gehate parkeermeters. Er is sprake van fraude tot 4,5miljoen euro en dit kan ook ten nadele van  onze gemeente zijn verduisterd, stelde Apcoaman Goemaere (PVDA+). Acke vroeg zich af of daar effectief 70.000 euro lag en of het sop de kolen waard was. Goemaere verduidelijkte dat het sop uit een postzegel aan een advocaat bestond. Antwerpen had al 1 miljoen euro verduisterd geld gerecupereerd. Het college ging zijn huiswerk maken, stelde Acke (NVA)

De PVDA+ vroeg in punt20 het plaatsen van gemeentelijke aanplakborden voor de verkiezingen. We moesten als fractie stoemelings vernemen dat ze er niet zouden komen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, stelde Dirk Goemaere (PVDA+). Hoe moeten trouwens provinciale kandidaten zich voorstellen? Over tuinborden is hier ooit gedebatteerd, maar over de officiële nooit. Dat er geen personeel voor is, is slechte planning. De Algmeen Directeur heeft mij gevraagd of de gemeenteraad wel bevoegd is om dit te beslissen. Goemaere stelde dat de Raad van State alvast een bordenverbod in Antwerpen had vernietigd

Acke (NVA) verduidelijkte dat de Algemeen Directeur hem had gezegd dat er geen borden waren omdat er geen collegebeslissing was om ze te zetten. Daarvoor is in het verleden nooit een collegebeslissing genomen. Nu wel, en ik zal openbaar maken dat het college heeft gestemd en beslist tegen de borden. Ik was niet akkoord. Bruggeman (VLD-sd) werd hierdoor duidelijk humeurig, waarop Acke zei dat Bruggeman dan maar klacht moest indienen. Bruggeman vond dat hij betere dingen te doen had. En hij ging verder. Er zijn slechts 8(!!) van de 23 mensen beschikbaar op de Technische Dienst.Er is inspectie op de gemeenteschool. De platen vallen van het plafond door insijpelend vocht. Ik heb mijn mensen daar dringend ingezet. Kiezen jullie maar tussen borden of veiligheid op school. Asman(PVDA+) schoot uit zijn krammen: “u hebt 70.000euro budget voor renoveren van de school vorig jaar niet uitgegeven en nu zit ge met de gebakken peren. Dit is slecht bestuur.” “De gebouwen en de Technische Dienst zijn niet mijn bevoegdheid” pareerde Bruggeman. Dit verwekte spontaan hoongelach op meer dan alleen maar de oppositiebanken. Het is een publiek geheim dat Bruggeman zich overal moeit en afspraken wijzigt, wars van het beleid van de bevoegde schepen Vereecke (NVA).
Martin Acke wreef het er nog eens in: nogmaals trekt het college beslissingsrecht naar zich toe en dan mag de Algemeen Directeur het gaan uitspitten hoe er een wettelijke motivatie kan aangeplakt worden.

Het voorstel om ASAP verkiezingsborden te plaatsen werd…. unaniem goedgekeurd!

Steven De Vuyst (PVDA+) had een punt ingediend omtrent snelheidsbeperking in de Denderdreve. Mits een echte asverschuiving te plaatsen, leveren de obstakels goed werk, stelde hij. De ‘chicanes’ verlagen de snelheid. De burgemeester trad hem daarin bij. Snelheidsbeperking is moeilijk te handhaven, dus infrastructuurwerken die kunnen weggenomen voor de koers werken beter. Hij zou het bij twee opstellingen willen houden;

Punt22 betrof de bouwaanvraag voor de Brazekestraat. Daarvoor kwam er de komende dagen hoorzitting en de PVDA+fractie wou weten wat het college er aan voorstellen ging doen; Noch Bruggeman noch Maenhout (VLD-sd) lieten in hun kaarten zien:er moesten nog een aantal zaken op punt gesteld worden en nu communiceren zou voorbarig zijn…

Over de afrit Stoepe en het speelpleintje was al gesproken dus ging het snel naar punt25 over de missing link op het fietspad Warande naar post2. Het is een verhaal dat al jaren aansleept. Schepen Acke (NVA) verduidelijkte dat dit kan horen bij een fietssnelweg en dat is provinciale materie en subsidiëring. Het dossier wordt opgevolgd.

Uit het vragenrondje viel te onthouden dat tijdens uitvaarten in ‘tKlooster geen andere activiteiten mogen plaatsvinden. De verkrotting van de notariswoning aan de Polderstraat blijkt niet gemakkelijk aan te pakken. Op het containerpark wordt wel verwacht van de parkwachters dat ze eens een handje toesteken bij zware stukken. De kindergemeenteraad is in wording en een gevaarlijke gleuf in het wegdek tussen Assenedesteenweg en Veldbrugstraat wordt hersteld na een ongeval met een gekwetste scholier.

Zo kon de gemeenteraad nog net voor middernacht de deuren sluiten. De meerderheid is een minderheidskabinet geworden dat als los zand aaneenhangt. De breuklijnen die de kieslijsten hebben getrokken waren duidelijk en dat zal na 14 oktober nog meer opvallen.
Welk bilan de kiezer van het besturen de voorbije zes jaar zal maken, weten we dan ook