GR 22maart 2018 verslag:Waar is de meerderheid? Onder bewind van burgemeester Bruggeman worden de spanningen alsmaar groter.

Met 18 punten op de agenda beloofde het een boeiende raadszitting te worden aangezien de verkiezingen stilaan het politieke landschap (ver)kleuren.

 

Er waren geen burgers voor hun halfuurtje maar de raad begon toch vinnig met een herschikken van de agenda. Er waren enkele mensen van Sint-Jan-Baptist in de zaal die betrokken zijn bij de nieuw uit te bouwen Lokale DienstenEconomie (LDE), punt 11 op de agenda. Punt 12 Zelzate-Zuid werd dan ook maar naar voor in de agenda geschoven omdat daar ook enkele geïnteresseerden voor waren in de zaal. Freddy De Vilder (Spa(?)) was er als de kippen bij om zijn punt over de politie (pt16) wat naar voor te krijgen in de agenda bij punt13 over de camera's. Zo was er voor elk wat wils en kon gestart worden.

Jan Persoon (CD&V-VZ) verlaat de gemeenteraad wegens verhuizing uit Zelzate.
We vernamen tevens dat de woorden 'gemeentesecretaris' en 'ontvanger' definitief uit de woordenlijst verdwijnen in ruil voor 'algemeen directeur' en 'financieel directeur'. Het gaat echter over meer dan een nieuw naambordje aan de deur, want blijkbaar is er een loonsverhoging van 15% mee gemoeid. Meerdere raadsleden vonden dat een aardige promotie in besparingstijden.

 Punt11: de lokale diensteneconomie gaat over het verder uitbouwen van projecten die diensten aanbieden met werknemers die moeilijk aan de bak komen in de gewone economie. De bedoeling is om waar mogelijk deze mensen naar een gewone tewerkstelling toe te leiden. Anderzijds mogen deze initiatieven de gewone tewerkstelling niet verdringen. Wat diensten betreft, denkt men aan boodschappendienst,sociale restaurants, onderhoud van fiets-en wandelpaden. Er zal worden samengewerkt met St Jan Baptist. De gemeenteraad keurde het oprichten van de nodige structuren goed

Punt12 Zelzate-Zuid betrof een volgende stap in de realisatie ervan. Deze bespreking was tot twee maal toe door een meerderheid van de raadsleden van de agenda gehaald omdat er onvoldoende klaarheid was over de verdere gang van zaken, over de verplichting tot een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en over de rol van de gemeenteraad in de afwikkeling van dit project.

Schepen Maenhout (VLD-sd) kon bevestigen dat er geen RUP noch een woonbehoeftestudie noodzakelijk waren.

Geert Asman (PVDA+) benadrukte dat Zelzate-Zuid er moet kunnen komen mits de financiering volledig in orde is. De gouverneur heeft de begroting geschorst, dat is toch geen goed voorteken. We moeten nauwgezet tewerk gaan. Asman betreurde dat de gemeente zelf niet de middelen heeft om het project ZelzateZuid/Verbroederingslaan te realiseren. De bouwpromotor zal 4 miljoen moeten voorschieten om Zelzate-zuid te realiseren, anderzijds kan hij 2 miljoen terugwinnen door de verkoop van de gronden aan de Verbroederingslaan. We bieden als gemeente een mooie winstmarge aan de bouwpromotor, het is dan ook niet meer dan normaal dat hij het risico draagt: alleen als de gronden en woningen verkocht zijn, realiseert hij zijn winst.

De intussen gegeven toelichtingen en engagementen van het college betekenen dat op de volgende belangrijke beslismomenten de gemeenteraad een uitspraak zal moeten doen. Dat is nodig om draagvlak te krijgen want een volgende bewindsploeg zal dit verhaal moeten afronden. Asman pleitte nogmaals voor samenwerking in de raad en dat de dossierstukken tijdig worden bezorgd zodat het mogelijk is ze te bestuderen en vragen te stellen.

De burgemeester bleek blij verrast door de positieve sfeer, ook al blijft de oppositie met argusogen dit dossier opvolgen. De PVDA wil niet dat er financiële lijken uit de kast vallen. De belastingen voor de bevolking mogen niet verhogen of er mogen geen noodzakelijke investeringen, zoals onderhoud van wegen en voetpaden, geschrapt worden.

 

De gouverneur heeft het meerjarenplan van de begroting geschorst en dat lag voor ter kennisname. Financieel directeur Smet kwam uitleggen dat op kasbasis 2018 en 2019 onder nul afsluiten en dat mag niet. Blijkbaar had de software niet gereageerd en zo was de fout in de begroting geslopen. Hopelijk schiet er nog wat over op de afrekening 2017 zodat een kleine lening volstaat om het gat te dichten. Geert Asmen (PVDA+) vroeg of de flinke stijging van de investeringen (+1,5miljoen tegenover 2017) niet de schuld was van de cijfers onder nul. De financieel directeur antwoordde dat dit niet de enige oorzaak was en dat er ruimte was om een lening over 20jaar af te sluiten om het gat te dichten.

 

Bij het goedkeuren van de samenwerking Logo Gezond+ stelde Karl Segers (PVDA+) voor om de toegewezen middelen te spenderen aan twee projecten: aan“Gezond opgroeien” vorming voor ouders over voeding om overgewicht bij opgroeiende kinderen te vermijden en aan “Als kleine kinderen groot worden”: vorming voor ouders om te vermijden dat hun kinderen problemen krijgen met tabak, alcohol of drugs. Schepen Maenhout (VLD-sd) moest er allemaal nog eens over nadenken en overleggen.

 

De uitspraak van de deontologische commissie werd dan ter kennis gebracht van de raad en tevens wenste zij een aantal adviezen te geven om de code aan te scherpen. Even het geheugen opfrissen: op 24 augustus 2017 had de gemeenteraad beslist klacht in te dienen tegen burgemeester Bruggeman omdat hij een politiek getint krantenartikel via de schoolagenda van de leerlingen van gemeentelijke basisschool 'De Krekel' had laten verspreiden op 17mei 2017.
Het besluit van de commissie was duidelijk: de handeling van de burgemeester was een inbreuk op de plichtenleer aangezien deze communicatie via de agenda niet was ondertekend door burgemeester en (toen nog) secretaris, het college deze beslissing niet had ondersteund en omdat de burgemeester de integriteit en de onpartijdigheid van de directrice ten aanzien van de ouders in diskrediet had gebracht.

 

De voorstellen om de plichtenleer bij te schaven veroorzaakten een vinnig debat. Ze lieten aan duidelijkheid niets te over: geen enkele mandataris mag rechtstreeks opdrachten geven in functie van het bestuur en zeker niet voor politieke doeleinden. Opdrachten moeten steeds gedekt zijn door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van de bevoegdheden van de burgemeester betreffende brandweer, politie en veiligheid.
Gemeentelijke publicaties mogen niet politiek gekleurd zijn. Elke schijn van partijdigheid dient geweerd.
Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) kon het huiswerk van de deontologische commissie maar matig waarderen. Het moest vooral allemaal werkbaar blijven volgens hem.
Eerste schepen Acke (NVA) vond het wel duidelijk: schepen belt een ambtenaar met een vraag: dat is geen opdracht. Schepen belt technische dienst om snel iets te gaan repareren: dat is een opdracht. Bruggeman kreeg steun uit onverwachte hoek, namelijk van oud-burgemeester De Vilder (Spa(?)). Hij vond het reglement correct, maar wat is de definitie van 'een opdracht'? Van Dale's woordenboek houdt het bij 'wat is opgedragen': wat men gelast is te doen. De Vilder vond dat een opdracht 'alles wat aan het personeel wordt gevraagd dat geld kost' omvatte. Hij vond dat zulke kwesties bij het begin van de legislatuur moet worden uitgepraat en niet op het einde. Bruggeman zag in de flou artistique een kans om de zaak af te voeren en diende een amendement in: deze zaak moet verder uitgeklaard worden vooraleer de code kan aangepast worden. En misschien was het wel best om dit dan te doen in … januari 2019. De oppositie vond dit geen goed idee. Geert Asman (PVDA+) verwees fijntjes naar hoe de boompjes er op het Hoogbouwplein waren gekomen om de tent van de Toer de Frans te dwarsbomen. Er was veel en vruchtbaar gediscussieerd in de commissie. Hij stelde voor dit nu goed te keuren en dan in de commissie verder uit te werken als dit nodig zou blijken.
De Vilder ging het dan ineens wel mee goedkeuren. De burger is oud en wijs genoeg om op 14 oktober te beslissen volgens hem. Bij de stemming bleek Bruggeman (VLD-sd) het met 6 stemmen van zijn getrouwen te moeten stellen: Claudio Rizzo en Luc Verstraeten keurden het uitstel niet goed en ook de andere meerderheidspartijen en de oppositie gingen niet mee, waarna de aanvullingen van de plichtenleer op gelijkaardige wijze werden goedgekeurd.

 

Agendapunt13 bracht dan het plaatsen van bewakingscamera's op 4 plaatsen: Groenplein, Grote Markt (weekmarkt en kerk) en de toegang tot Klein-Rusland. Alle partijen hadden in de 'veilgheidscel' hierover positief samengewerkt; ook de jeugd had zijn inbreng gehad. Er zal na 3 maanden geëvalueerd worden, stelde burgemeester Bruggeman (VLD-sd)

Dirk Goemaere (PVDA+) verduidelijkte dat zijn partij slechts koele minnaars zijn van zulke camera's. Het effect van camera's blijft beperkt bij geweldpleging. Bij overlast is er slechts een plaatselijk effect. Problemen gaan zich verplaatsen: als er gefilmd word top het Groenplein, trekken de dealers naar elders, buiten het zicht van de camera. Een camera geeft informatie na de feiten en vermijdt niet dat ze gebeuren. Camera's moeten steeds onderdeel zijn van een preventieve aanpak met veel aspecten. De jeugd heeft in de commissie wat dat betreft een nuttige inbreng gehad naar aanpak. Goemaere waarschuwde voor big brother die meer en meer realiteit wordt. Iedereen wordt uiteindelijk een potentiële verdachte. Er is massaal verzamelen van informatie en beelden. Het kan niet dat private veiligheidsfirma's die te zien krijgen. Tenslotte is er ook een prijskaartje van 6500euro pr stuk, dus een evaluatie is zeker nodig vooraleer men er aan denkt meer camera's te hangen. Zelzate er dan maar mee volhangen kan ook de bedoeling niet zijn als het resultaat tegenvalt.
Goemaere brak tenslotte een lans voor de wijkagent en wenste dat de gemeenteraad zou beslissen dat daar meer aandacht zou naar toegaan.

Voorzitter Acke (NVA) voerde dit snel af door te stellen dat het agendapunt over camera's ging en dat dit als apart agendapunt moest ingediend worden.

Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) raadde aan dit op de politieraad te brengen, waarna Goemaere 18april in zijn agenda aankruiste.

 

In het verlengde van deze discussie had Freddy De Vilder (Spa(?)) persoonlijk een punt ingediend tegen het verplaatsen van de standplaats van de interventiepolitie van Zelzate naar Lochristi; deze beslissing zou de aanrijtijden te lang maken ten koste van de veiligheid van de Zelzatenaar.

Bruggeman (VLD-sd) had een lang antwoord voorbereid. De organisatie van de politiezone is de verantwoordelijkheid van de korpschef, niet van de gemeenteraad. De korpschef licht de burgemeester maandelijks in over de interventies en opdrachten. Een herschikken van de zone naar één centraal commando in Lochristi zal leiden tot een besparing zonder verlies aan kwaliteit. Indien in crisissituatie geen ploeg nabij beschikbaar is, helpen aangrenzende politiezones als zij beter geplaatst zijn.

Brent Meuleman (SPa) sloot zich aan bij zijn fractiegenoot De Vilder en vreesde dat deze verplaatsing naar Lochristi geen verbetering zou inhouden.

Dirk Goemaere (PVDA+) deelde ook de bezorgdheid en had hierover de korpschef op 25 januari al bevraagd. Hij had uitgelegd dat patrouilles heel de tijd aan het werk zijn: ze zitten niet met de kaarten te spelen tot er eens een oproep komt. Op elk ogenblik weet het centraal commando waar elke combi zich in de zone bevindt. Deze gecentraliseerde manier van werken is in feite beter dan twee commandoposten. Goemaere gaat dit punt ook op de agenda van de politieraad plaatsen.

De motie stuitte op een staking van stemmen:wegens ziekte was Maureen Tollenaere (PVDA+) afwezig en CD&V-VZ stemde verdeeld. VLD-SD en NV stemden voor het verdwijnen van Zelzate als standplaats voor de interventiepolitie.

 

SPa stelde in punt14 voor dat de gemeente zou aansluiten bij de 'statiegeldalliantie': een drukkingsgroep bestaande uit middenveldorganisaties en steden en gemeenten die willen dat Vlaanderen een statiegeld op blikjes en plastic flessen invoert. Opruimen van dit zwerfvuil kost de gemeenschap 155 miljoen euro per jaar. VLD-sd vond dat dit dossier nog niet rijp was en wenste te wachten op het standpunt van OVAM en de Vlaamse regering (waar NVA dwarsligt...).

CD&V-VZ stemde mee met de oppositie zodat gemeente Zelzate in deze milieukwestie kan heeft gekozen voor statiegeld op plastic flessen en blikjes.

 

Karl Segers(PVDA+) stelde de gemeente voor om verder onderzoek te laten doen op de stalen van het project airbezen dat vorig jaar in provincie Oost-Vlaanderen is uitgevoerd. Voor een bedrag van ongeveer 500euro kan op 10 betekenisvolle plaatsen worden vastgesteld wat de rol is van industrie en verkeer in het aanwezige fijn stof. De resultaten van het project Stofsnuiven (Geneeskunde voor het volk 2017) suggereren een meer beperkte rol voor het verkeer als bron van fijn stof. Tevens zou Zelzate het provinciebestuur aansporen om verder onderzoek te doen in de hele provincie. Alhoewel burgemeester Bruggeman (VLD-sd) zich in de pers meermaals bezorgd had uitgelaten over fijn stof, stemde hij tegen verder onderzoek. Nogmaals volgden Claudio Rizzo en Luc Verstraeten hem niet zodat dit punt werd aanvaard

 

Dirk Goemaere (PVDA+) kaartte de situatie aan van de werken van Farys op de Katte. We moeten hieruit leren. De communicatie naar de burgers moet beter, de signalisaties zijn slordig geplaatst en moeten strenger opgevolgd worden. Op een dag had men de Denderdreve afgesloten zonder signalisatie!

Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) zou het nog eens opnemen met Farys.

Marin Acke (NVA) bekloeg er zich over dat hij als schepen van verkeer in die zaken niet wordt betrokken., waarop Bruggeman repliceerde dat de technische dienst zijn werk doet voor de veiligheid... die zijn bevoegdheid is.

 

In het vragenrondje kon men vernemen dat er uiteindelijk een commissie zal komen omtrent het gebruik van 'tKlooster in mei.

Een tool op de website om de beschikbaarheid te zien,word tiets voor de volgende legislatuur die de site zal vernieuwen...

De verlichting in het steegje leegstraat-kerkstraat is naar de technische dienst doorgestuurd.

 

Met nog een punt in de geheime zitting werd de raad afgerond tegen 22u30.

Met de verkiezingen in het verschiet, lijkt burgemeester Bruggeman (VLD-sd) alsmaar moeizamer zijn bestuursploeg samen te houden. Er was al een nipte meerderheid, in plaats van het team te versterken zien we de tegenstellingen met e week groeien. Wat een verschil met de omliggende gemeenten waar de burgemeester verbindend werkt!

 

 

Doe je mee?