GR 18januari 2018: Unter Donner und Blitz (Johan Strauss op.324 Polka Schnell)

Met een agenda van slechts 10 punten ging de jaargang 2018 van start en zonder schepen van ruimtelijke ordening Marleen Maenhout was er geen meerderheid aanwezig. Dat het een verkiezingsjaar is heeft alleman begrepen, dus de profileringsdrang zal alleen maar toenemen.

De jeugdraad had unaniem een herschikking van haar subsidies gestemd en de gemeenteraad diende dit goed te keuren. De oppositie plaatste kanttekeningen bij het verminderen van de speeltoelage. Die wordt toegekend aan jeugdbewegingen voor inspanningen om kansarme kinderen te betrekken bij hun activiteiten. Over hoeveel kinderen en aanvragen dat gaat, zal het college als informatie nasturen.

Het dossier Zelzate-Zuid kwam dan op tafel: goedkeuring van de wijze waarop de koppeling van de dossiers Verbroederingslaan en Zelzate-Zuid zal doorgevoerd worden. De oppositie hekelde de wijze waarop zo'n belangrijk dossier wordt aangeboden. Tot 5uur voor de zitting worden er nog documenten op de infosite voor de raadsleden gepost! Het is uiteraard onmogelijk dit nog ernstig te bekijken. Daarenboven is het geheel een juridisch kluwen . Voor een overheidsopdracht zijn de regels voor aanbesteding duidelijk. Voor de samenwerking overheid-privé (de zogenaamde PPS: publiek-private samenwerking) is dat heel wat anders. Er ontstaan allerlei constructies om de privépartner ter wille te zijn en over de schreef te krijgen. Daarbij worden de grenzen van de wettelijkheid afgetast. Of de adviezen die de gemeente krijgt van een studiebureau ook nog overeind blijven na een schadeclaim en een rechtszaak is zeer de vraag. De commissiezitting om uitleg te geven werd er op een uurtje doorgejaagd en ook daar was achteraf de documentatie onvolledig. De oppositie vroeg uitstel van het agendapunt waarna de meerderheid de schorsing vroeg. Freddy De Vilder (SPa) moest daarna het verzoek tot uitstel nog eens herhalen, wat hem danig op de zenuwen werkte: weet ge al niet meer waarom ge geschorst hebt? Ik begrijp dat de meerderheid traag van begrip is, dus ik zal het dan toch maar herhalen. Frank Bruggeman had begrepen dat hij dit agendapunt niet zou kunnen passeren, omdat hij niet over een meerderheid beschikte. Hij kon dus niet anders dan begrip tonen voor de onvrede bij de oppositie. Bij de stemming over uitstel onthield zijn partij zich, op Claudio Rizzo na die mee goedkeurde met de rest van de raad.

Het meerjarenplan van de Welzijnsraad Meetjesland werd goedgekeurd. Er werd kennis genomen van het OCMW-budget. Daarover hadden de debatten in de OCMW-raad al plaatsgevonden. De breuklijnen zijn gekend: het OCMW is uitgekleed om de gemeentekas te spijzen. 6,5miljoen (!) is er de voorbije jaren versluisd terwijl de sociale problemen alleen maar toenemen, rekende Geert Asman (PVDA+) voor. Intussen is het rusthuis voor de mensen 400euro duurder per maand.

 De NVA-fractie had de organisatie van een gemeenteraadscommissie over de toekomstige uitbating van 'tKlooster geagendeerd.. Hoe gaat dat verder uitgebaat worden, welke activiteiten gaan er komen?
Karl Segers (PVDA+) merkte toenemende verbazing bij het afwikkelen van dit dossier. De musea moesten weg om de burgemeester in de brughuizen te laten. Ze worden afgestoten naar privé-initiatief 'tKlooster voor 12000euro huur per jaar. De pastorij hadden we blijkbaar niet nodig, het geld wel. Uiteindelijk zakte de prijs van 350.000 naar 275.000euro. Het Sociaal Administratief Centrum aan de kleine-landeigendomlaan blijft behouden want de samengesmolten diensten van OCMW en gemeente krijgt het college niet gehuisvest. Nu is voor meer dan 700.000euro 'tKlooster in handen van de gemeente, maar het is een ondoordachte aankoop.Het college wist immers al minstens twee maanden dat ze het pand wilde kopen. Ze heeft in die tijd geen plan opgemaakt over hoe ze dit gebouw zal gebruiken! Vooraleer de aankoop te beslissen was er geen commissie nodig, geen poging om draagvlak te creëren. De NVA merkte fijntjes op dat mogelijks vanaf 2019 een ander college met tKlooster zal opgezadeld zijn. En uiteraard is het straf dat een partij die in het college zit, zelf uitleg moet vragen via een commissie. PVDA+ vond het wel vreemd dat de kampioenen van de privatisering nu een pak geld uittrekken voor een gebouw, om er dan weer privé initiatief in onder te brengen?... Is dat dan ineens wel een kerntaak van de gemeente? De PVDA+ is voor een commissie maar het college moet zijn huiswerk maken.

 

Freddy De Vilder (SPa) deed er nog een ferme schep bovenop. Het college werkt niet, ruziet de hele tijd en hangt aaneen als los zand. Martin Acke (nu met petje NVA en niet van voorzitter) delegeert de uitvoerende bevoegdheid van het college aan de gemeenteraad. Ofwel doet hij dat, maar dan met alle bevoegdheden ofwel doet hij dat met geen enkele en ook nu niet.

Buiten begon het te bliksemen en te donderen en ook in de raadszaal brak het onweer los. Acke (NVA) ontkende het geruzie en stelde dat De Vilder (SPa) zelf 6 jaar heeft gebekvecht in de vorige legislatuur. De Vilder replikeerde: hij noemde NVA de specialisten van het natrappen, daarbij tussen de regels verwijzend naar de heibel in Antwerpen en nu ook rond Ghelamco. Als u niet meer akkoord gaat in het college, blaas het op. Of blijft ge zitten voor het geld?

Acke goot olie op de golven; Hij stelde droogjes dat De Vilder niet de persoon was die hem de les moest spellen. De aankoop van 'tKlooster was een mooie kans waarbij we snel moesten toehappen. Onze fractie bleef met veel vragen zitten. Er zijn ook engagementen aangegaan waar het college niets van wist!
Burgemeester Bruggeman gaf nog eens aan dat sinds 2007 (vorige legislatuur dus) de exploitatie van gebouwen aan het college en niet aan de gemeenteraad is toevertrouwd. Ik ben niet voor een commissie met allerlei mogelijke partners. Laat ons eerst in het college dit uitwerken.We gaan het debat niet hernemen. De onthoudingen hebben duidelijk aangegeven dat er onvoldoende klaarheid is. We zullen dit opnemen en begin maart hierover een commissie geven zodat het einde maart in de gemeenteraad kan komen.

Daarop deed Claudio Rizzo (VLD-sd) nog een oproep tot samenwerking en communicatie waarna Segers (PVDA+) opmerkte dat het laatste collegeverslag dat is meegedeeld aan de oppositie dateert van 6juli! 2017... Hoe kan je samenwerken als je zelfs niet weet met welke dossiers het college bezig is?

 

Het onweer was gaan liggen en Dirk Goemaere (PVDA+) kwam tussen over de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone. Het budget is met 9% gestegen zodat uiteindelijk al 11% van de exploitatie-uitgaven van de gemeente Zelzate naar politie gaat (1,68 miljoen euro). Hij hekelde dat de politie alsmaar meer opdrachten krijgt in het kader van terreurdreiging, maar dat federaal daar onvoldoende middelen voor uittrekt. Uiteindelijk is dit een verkapte belastingverhoging voor de burgers. Uit protest tegen deze gang van zaken zullen wij ons onthouden.
Frank Bruggeman voegde toe dat in het politiekader 6 plaatsen niet zijn ingevuld en dat 12% van de manschappen wordt opgeëist federaal voor de terreurbestrijding. Deze mensen kunnen wij hier op het terrein dus niet inzetten. Maar ik stel voor dat PVDA+ voor de begroting stemt als blijk van waardering voor het korps. Daarop repliceerde Goemaere dat een groot aantal onthoudingen pas echt een signaal zou zijn aan Brussel dat dit zo niet verder kan. Zoals verwacht onthield PVDA+ zich, de rest van de raad keurde goed.

 

Steven de Vuyst (PVDA+) had een motie voorbereid tegen de privatisering van Belfius (het vroegere Dexia, ooit nog Gemeentekrediet); Deze bank is gered met 22miljard belastinggeld en nu alles beter gaat wordt de zaak geprivatiseerd en gaan de winsten weer naar aandeelhouders. Er is nood aan een staatsbank die kan ontlenen voor gemeentelijke investeringen, een stabiele bank die niet speculeert op de beurs, een bank met een dienstverlening: op Zelzate-West zijn alle bankkantoren weg. Voor Zelzarte-Zuid gaan we in zee met een privépartner die zijn deel van de winst opstrijkt. Via een 'gemeentekrediet' hadden we dit zelf kunnen realiseren en met de opbrengst ander initiatieven nemen. Martin Acke (NVA) vond dit geen gemeentematerie maar wilde het wel ter stemming leggen. Claudi Rizzo (VLD-sd) onthield zich en ook De Jonghe en Persoon CD&V-VVZ zodat de motie aanvaard was en Zelzate als gemeente aansluit bij een brede beweging om de federale regering te vragen Belfius niet te privatiseren.

 

PVDA+ had vragen voor extra ondersteuning voor KVV. Het clubbestuur had om bijkomende steun gevraagd maar het college had dat afgewezen; Geert Asman (PVDA+) wou weten wat de visie is van het college daaromtrent. Hij brak een lans voor jeugdwerking van sportclubs waarbij KVV ruim de grootste is. Hij stelde voor dat de gemeente in dialoog gaat met de club hierover.

Bruggeman voelde zich gechanteerd. De gemeente heeft al heel wat inspanningen gedaan rond onderhoud, drainage vna het hoofdveld,dak van de kantine, nu Zelzate-Zuid. Wj doen dus meer dan een inspanning. Wij willen wel in dialoog gaan, maar dan moeten alle cijfers op tafel komen: waaraan worden de gelden besteed? Wat is de verhouding met de middelen voor de eerste ploeg? KVV mag ambitie hebben, maar ze moet betaalbaar zijn. Vergeet ook niet dat lidgelden voor jeugd stijgen naarmate een ploeg hoger speelt. Asman repliceerde dat de kloof tussen omliggende gemeenten wel steeds groter wordt, in Ertvelde betaalt men 180euro in Wachtebeke 200 euro. Hij drong erop aan om in overleg te gaan met de club om prijsverhogingen tegen te gaan. Uiteraard moet de gemeente geen extra geld geven indien de club dit zou gebruiken voor de eerste ploeg en moet de club transparant en zorgzaam met inkomsten en uitgaven omgaan  .

 

Punt11 werd dan bij hoogdringendheid toegevoegd: wegens stormschade moet de dakbedekking en de dakgoot van de gemeenteschool de Krekel dringend hersteld worden. Of dit als stormschade wordt erkend staat nog niet vast; het budget was voorzien dus het zal uitgegeven worden.

 

In de vragenronde werd bevestigd dat het zebrapad aan De keyserstraat herschilderd wordt in maart. De motie van de gemeenteraad omtrent de gebreken aan de geluidsmuur N49 is verzonden aan AWV en Dirk Goemaere (PVDA+) zal zoals de andere raadsleden afschrift ontvangen.

 

Zo eindigde net voor de klok van 9 deze eerste gemeenteraad waarbij het stemgedrag meerdere breuklijnen liet zien die misschien een voorafspiegeling zijn van wie zich in kiesarena presenteert onder welke vlag. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Doe je mee?