Gemeenteraad 19 februari "“Wees niet ongerust maar vertrouw op Mij"

Verslag van de gemeenteraad van 19 februari 2018 “Wees niet ongerust maar vertrouw op Mij' . 'Maar Heer, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, noch langs waar. Hoe kunnen wij daarop vertrouwen?' (naar Johannes 14:1)

 

Niet de donderdag na de derde dinsdag van februari maar wel de maandag na de tweede dinsdag van februari was er gemeenteraad. Aangezien schepen Linda Vereecke wegens ziekte had afgemeld, volstond ook deze datumingreep niet om de meerderheid voltallig te krijgen.

Die wilde deze vaste datum weer afschaffen. Het was een beslissing van de gemeenteraad die ze toch al meermaals aan de laars had gelapt, weliswaar niet zonder schaamrood op de wangen. De oppositie had de messen al geslepen om hierover haar ongenoegen te ventileren, maar het college had bij monde van voorzitter Acke (NVA) dit euvel al ondervangen. Het voorstel om de vaste datum af te voeren werd immers onmiddellijk aangepast naar een vaste datum, namelijk de laatste maandag van de maand, zonder uitzonderingen behalve kerstavond waarvoor de raad met een week vervroegd wordt. De meerderheid wou nog wel de slag om de arm dat als dit niet paste, de dinsdag of de woensdag erna zou vergaderd worden, maar daar wilde de oppositie niet van weten. Daarmee kan u dus de volgende data noteren. 30/4; 28/5; 25/6; 24/9; 29/10; 26/11;17/12. Toen Segers (PVDA+) voor de aardigheid vroeg waarom de raad werd verschoven wegens een kerkelijke feestdag maar niet voor het rode Feest van de Arbeid werd beklemtoond dat het college zich aan het principe wil houden. Waarvan akte.

In het reglement van de gemeentelijke zalen diende 'tKlooster ingepast. Geert Asman (PVDA+) vond de huurprijs 'Onder de Kapel' van 170euro wel stevig omdat CC De Brug de helft groter is en slechts 100euro kost. De opgetrokken waarborg naar 300euro dekt beter de kosten als de zalen niet in orde zijn. Asman betreurde het afschaffen van de raadzaal als gemeentezaal: het is een ruime zaal, geschikt voor grotere ontvangsten, voor tentoonstellingen. PVDA+ ging het reglement niet goedkeuren aangezien erkende Zelzaatse verenigingen niet gratis over de zalen kunnen beschikken.
SPa sloot zich aan bij de kritiek op de huurprijs en maakte ook kanttekeningen bij het religieus aspect van de Kloosterzaal die blijkbaar als raadzaal en trouwzaal zal dienstdoen. Voor de niet- of anders gelovigen zal het wel wat pijn doen aan de ogen want de mooie glasramen verwijderen is geen optie en vanuit kunstzinnig oogpunt een moord. Ook SPa pleitte voor het behoud van het gemeentehuis als plaats waar de gemeenteraad bijeenkomt.

Burgemeester Bruggeman stelde dat alles op rolletjes liep. Het verhuren van de zalen loopt zeer vlot (70%bezetting). Alle evenementen kunnen doorgaan. Er is al iemand voltijds aangetrokken om het onderhoud te verzekeren. Bruggeman beloofde dat de opvolging en onderhoud van de andere zalen ook zou verbeteren. Via een lift kunnen ook minder-validen de raad op de eerste verdieping bijwonen. Bruggeman verzette zich tegen het behoud van de raadzaal voor de gemeenteraden.
Toen hem werd gevraagd wat zijn concrete plannen dan wel waren met de raadzaal, moest hij toegeven dat hij er nog geen had.De zaal moest alleszins voor de samensmelting van gemeente en OCMW beschikbaar zijn. Lees: verkavelen tot burelen?
Het amendement van de oppositie om de raadzaal als gemeentelijke zaal te behouden haalde een meerderheid. Het volledige reglement werd dan goedgekeurd met de voltallige onthouding van de oppositie.

 

Voor het dossier Zelzate-Zuid was projectregisseur Pieter-Jan Vanschamelhout opgevorderd om uitleg te geven over dit agendapunt dat de maand tevoren van de agenda was gehaald. Op Vóór de zitting van 18 januari waren slechts enkele uren voor de raadzitting nog belangrijke gegevens aan het dossier toegevoegd. Op die manier kan men niet ernstig werken en de zaken bestuderen; dat moest de meerderheid wel erkennen en had het uitstel toegestaan
De projectregisseur legde uit dat de beslissing van de gemeenteraad van juni '17 wordt uitgevoerd: De gronden zijn in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij voor 99% verworven, het inrichtingsplan is afgerond en kan in openbaar onderzoek. Er is budget voorzien door de verkoop van de verbroederingslaan en voor het ontwikkelen van Zelzate-Zuid. Beide projecten zullen door dezelfde projectontwikkelaar georganiseerd worden. We gaan nu op zoek naar de beste manier om naar de markt te stappen en de gunstigste projectontwikkelaar te vinden. De ontwikkelaar zal zelf verantwoordelijk zijn tot de oplevering. De gemeente moet geen prefinanciering voorzien. Dat de verkoopprijs van de gronden aan de verbroederingslaan nog niet gekend is, vond de projectregisseur geen probleem. We zullen dan de dossiers van de verschillende kandidaten ontvangen, afwegen en een keuze maken, zo rondde hij af..

Dan was het woord aan de raad:
Vraag: Mag er op verbroederingslaan wel gebouwd worden? Er moet een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) zijn en dat vergt een woonbehoeftestudie.
Antwoord: het is de ontwikkelaar zijn probleem om te zien of hij er financieel uitgeraakt.

Vraag: er is nog geen gunstig advies van de provincie Oost-Vlaanderen. Die kan de uitvoering schorsen.
Schepen Maenhout (VLD-sd) stelde dat er geen RUP nodig was volgens de Provincie. Het schepencollege zou overwegen om er toch een op te maken.

Patricia De Meyer (SPa -maar volgens Freddy De Vilder stond in het partijblad dat zij niet meer tot die fractie behoren) vond het vreemd dat de Bestendige Deputatie daar twee weken geleden nog anders over dacht en geen goedkeuring had gegeven voor het project. Men wilde  de e-mail zien waarin wordt bevestigd dat er geen RUP nodig is.
Dat leverde tien minuten schorsing op om het document op te sporen en af te drukken voor de raadsleden. Schepen Maenhout las voor uit de correspondentie van 23 januari 2018 met het Vlaamse departement omgeving. Er werd verwezen naar een artikel 4.4.9 etc.
Dat was correspondentie van Vlaanderen, niet van de Provincie. De oppositie had twijfels of dit allemaal wel zou kloppen in de praktijk. Geert Asman (PVDA+) vond het wel straf dat een document van 23 januari niet in het dossier zit. Bruggeman vond dat de oppositie de boel aan het rekken was. Asman repliceerde dat hij absolute zekerheid wilde dat de plannen effectief uitvoerbaar zijn. Het avontuur met het jeugdhuis heeft een dure studie gekost en is niet gerealiseerd. Dat moest Bruggeman wel toegeven: geen tweede jeugdhuisgedoe. Maar hij had volle vertrouwen in de projectregisseur. Het wordt trouwens dringend tijd dat we een positief signaal geven aan de VLM, stelde hij dwingend. Men herinnert zich dat VLM niet zo enthousiast is over de ontwikkeling van een sportcomplex in het koppelingsgebied Zelzate-Zuid en dat liever zit als een natuurzone voor recreatie.
Johan De Jonghe (CD&V-VZ) herhaalde dat een volledig dossier moet voorgelegd worden. Schepen Maenhout beklemtoonde dat de administratie al zeer hard gewerkt had aan dit dossier en dat alles binnen het wettelijke gebeurt. Geert Asman herhaalde dat niemand zegt dat er niet aan gewerkt wordt, maar de twijfels dat dit project kan gerealiseerd worden zijn niet weg.

Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) kreeg het stilaan op de heupen.” In plaats van een filmke op facebook over Klein Rusland moet ge er eens eentje over Zelzate-Zuid maken om dat project te ondersteunen”. Asman hekelde dat Bruggeman het dossier snelsnel er wou doorjagen zonder nieuwe elementen nadat het dossier een maand geleden is van de agenda gehaald. Er was deze keer wel een bijlage 3 met een stappenplan toegevoegd aan het gemeenteraadsdossier. Veel onderbouwing dat dit ook kan gerealiseerd worden had Asman er blijkbaar niet in gevonden. Voorzitter Acke zette dan zijn NVA-petje op en verwees naar de startvergadering van 13juli 2017. daar was afgesproken voor een regelmatig overleg met het volledige college via een zogenaamd intern projectteam. Er is intussen nog geen enkele vergadering van dit projectteam voor Zelzate-Zuid geweest...Speel dit open, licht iedereen correct in en er zal veel argwaan verdwijnen.

Bruggeman stelde dat projectregisseur Vanschamelhout wel in het college is komen uitleg geven, maar Acke bleef stellen dat hij meer elementen uit het dossier wou en dat het gemeenteraadsbesluit van 19 februari  moest vermelden dat het projectteam wel degelijk regelmatig zou bijeenkomen.

De Vilder vond het straf dat het college het vertrouwen vraagt voor dit project terwijl een schepen ernstige bedenkingen heeft. Acke voert oppositie binnen het college.

Hij werd in deze visie bijgesprongen door burgemeester Bruggeman: er is twee maal uitleg geweest in het college door de projectregisseur. Iedereen heeft evenveel informatie gehad. Ge doet altijd of ge achteruitgestoken wordt en van niets weet. Iedereen is welkom om informatie te vragen.

De oppositie gaf aan dat dit dossier nogmaals onrijp op de raad was gebracht, maar Bruggeman weerde zich. Als ge wilt voetballen, dan moet dit dossier vooruit. Ik heb alle vertrouwen in onze projectregisseur. Hij is ervaren en ziet dit project zitten; Ik engageer mij om dit dossier naar de raad te brengen als er veranderingen zijn in dit dossier, zoniet loopt alles verder.

Geert Asman (PVDA+) was de spreekbuis van de volledige oppositie: wij willen dat er nu niet besloten wordt. Een doordachte beslissing is nu niet mogelijk. Er zijn zelfs openlijk tegenstellingen in het college. Als de burgemeester iedereen wil betrekken, geef dan alle informatie. Wat hier voorligt, laat teveel twijfels.

Bruggeman was not amused. Jullie spelen spellekes om de zaak te rekken tot de verkiezingen in oktober.

Asman herhaalde dat hij zekerheden wilde over de haalbaarheid. En natuurlijk wil geen enkele bewindsploeg dit dossier erven als een mand haken en ogen waarin een kat haar jongen niet meer vindt. Johan De Jonghe voegde er aan toe dat de burgemeester een maand geleden al volledige openheid had beloofd maar die is er nog altijd niet. De raadsleden  moeten niet gaan bedelen achter informatie, gij moet ze ons volledig overmaken.

Hij ondersteunde bij de stemming de oppositie zodat12tegen 10 Zelzate-Zuid nogmaals van de agenda werd gehaald.

Daarmee had Bruggeman het wel gehad. Tijdens het volgende agendapunt verliet hij, notabene de burgemeester, zonder boe of ba de raadszaal daarbij gevolgd door partijgenoten De Ridder en Verstraeten.

Een voor één werden de schepenen van de VLD-sd opgeroepen om de raad te verlaten. Blijkbaar zaten ze onder in het gemeentehuis het einde van de raad af te wachten omdat er nog een dringend schepencollege was voorzien.

De gemeenteraad ging verder met Acke (NVA), Rizzo (VLD-SD), SP.a (3+2), PVDA(6) en CD&V-VZ (2)

Steven De Vuyst (PVDA+) zette de puntjes op de i te bij een motie tegen kernwapens van de stad Brugge. Bij de stemming over een gelijkaardige motie van Ieper op 20/9/17 had zijn fractie een motie voorgelegd nadat België had geweigerd het recent gesloten VN-verdrag voor een verbod op kernwapens te ondertekenen. In die motie werd de Belgische regering opgeroepen dit verdrag goed te keuren zodat de kernwapens uit België verdwijnen. De meerderheid had toen die motie verworpen, maar nu zag De Vuyst de kans om ze wel te laten goedkeuren en met succes.

Maureen Tollenaere (PVDA+) brak een lans voor Klein-Rusland met de vraag dat CVBA-wonen en de gemeente tijdens de zomer zouden samenwerken om in de wijk de tuinen en trottoirs bij leegstaande huizen te onderhouden. De Vilder stelde dat CVBA haar job doet, het college zou de vraag doorspelen naar de Technische Dienst.

 Karl Segers (PVDA+) had vragen bij het uitstellen van de begeleidingscommissie Rütgers/Rain Carbon. Leidt uitstel niet tot afstel? Wat denkt het college daarvan? Welke vragen gaat het college stellen op de volgende bijeenkomst? Segers wees op het belang van deze commissie, hoe zij er voor gezorgd heeft dat het bedrijf aanhoudend inspanningen is blijven doen om qua milieu en veiligheid te staan waar we nu staan. Ook de provinciale milieuvergunningscommissie vindt dat opvolging noodzakelijk blijft. Na zijn uiteenzetting moest Segers vaststellen dat milieuschepen Maenhout en collega Van Weynsberghe eveneens de biezen gepakt hadden zodat hij geen antwoord moest verwachten. Voorzitter Acke kon niet meer doen dan de terechte verontwaardiging over het gebrek aan respect voor de oppositie en haar inbreng te erkennen.

 

Segers had ook nog een agendpunt omtrent het handhaven van de snelheidsbeperking 90km/u op de E34 aan de doortocht langs Zelzate. Daar wordt geregeld te hard gereden met meer lawaai en fijn stof tot gevolg. Er moeten meer controles komen en zo nodig een trajectcontrole. Schepen van verkeer Acke -die bevoegdheid heb je toch nog, had Segers fijntjes gevraagd- nam dit mee naar het volgende college. Hij zou de resultaten van de voorbije snelheidsmetingen opvragen en bij verdere actie terugkoppelen.

 In het vragenrondje vroeg Johan De Jonghe (CD&V-VZ) waarom papier in afgesloten plastic bakken niet kan opgehaald worden door idm. Je kan moeilijk snippers bijeen gaan binden en kartonnen dozen worden schaars. Claudio Rizzo, de enige VLD-sd-er die was overgebleven, zou het meenemen naar het bestuur van idm.

 

Steven De Vuyst (PVDA+) had vastgesteld dat wie niet met Zelzate bekend is en aan het kerkhof van een gesloten hekken naar 'het koeiken' wordt gestuurd, meestal niet weet waar dat is dus dat moet beter aangeduid worden.

Dirk Goemaere (PVDA+) wou weten hoe het zit met de signalisatie bij werken. De miserie met Farys op De Katte zit nog in het achterhoofd en aan De Keyserstraat in oktober was de omleiding een zootje. Martin Acke (NVA) verduidelijkte dat de aannemer een signalisatieplan moet indienen dat de burgemeester bekrachtigt na onderzoek door de ambtenaren. Ik ben daar echter als schepen van verkeer niet bij betrokken dus tja...

Claudio Rizzo (VLD-sd) vroeg naar de stand van zaken omtrent het toestaan aan fietsers om rechts af te afslaan van R4 naar De Katte, ook bij rood licht. Dat wordt opgevolgd.

Daarmee liep omtrent 21u30 de gemeenteraad naar het einde met nog enkele punten in geheime zitting. De openbare zitting had alvast getoond dat de verkiezingskoorts toeneemt. De barsten in de meerderheid nemen toe en wie meedoet aan de stoelendans tussen de lijsten die gaan opkomen, begint zich stilaan op te stellen volgens de nieuwe bondgenootschappen.

Het worden boeiende tijden waarbij we mogen hopen dat het welzijn van Zelzate en van de Zelzatenaren de voornaamste drijfveer blijft om beslissingen te nemen en niet het gewin bij de verkiezingen om daarna de rekening van de gebakken peren door te schuiven.

Doe je mee?