“Door de sterkste schouders de zwaarste lasten te geven, zullen de bedrijven niet wegtrekken; maar door uw beleid trekken de mensen weg uit Zelzate.” (Steven De Vuyst (PVDA+)

Omdat de burgemeester even dringend was weggeroepen begon de zitting van de gemeenteraad op 7 februari met een tiental minuten vertraging. Met slechts 8 punten op de agenda leken we op een kort avondje af te stevenen.

Lucien Van De Velde maakte gebruik van zijn abonnement op het halfuurtje van de burger met een karrenvracht aan vragen. Aangezien de burgemeester had verklaard dat er een einde kwam aan de tijd van besparen en dat er opnieuw kon geïnvesteerd worden (in nieuwe feesten) wou de vraagsteller weten wat dat dan zou inhouden. Konden de zalen terug gratis worden voor de verenigingen? Tevens wou hij meer informatie op de website zien over de financiële toestand en plannen in de gemeente. Bij het nieuwe sportcomplex waren er ook heel wat vraagtekens. Voorzitter Acke zag zich genoodzaakt om ’het 24ste raadslid’ wat te kortwieken en het antwoord op de vragen zou volgen.

Bij hoogdringendheid werd aan de geheime zitting een agendapunt toegevoegd: ‘informatie voor de raadsleden over de personeelsvergadering van 6 februari in verband met het functioneren van de secretaris’.

Het hoofdgerecht was de tweede maal opgewarmde en bijgespijkerde kost van het budget en het meerjarenplan. Burgemeester Bruggeman murmelde zich door de aanpassingen die de plooien in de meerderheid zouden moeten gladstrijken. Er komt onder andere 225.000 euro bij voor de vernieuwing van het busstation, 20.000 euro voor wegenis parking Vredekaai, 10.000 euro voor wegenwerken algemeen. De 50;0000 euro voor ontsluiting Karnemelkpolder verhuist naar 2019 omdat daar voor die datum geen sprake van is volgens de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap.

Geert Asman (PVDA+) herhaalde zijn globale kritiek op de begroting: het verder zetten van een beleid dat de gemeente kapot bespaart (dat mag je ook letterlijk nemen als je de voetpaden bekijkt), de openbare diensten uitkleedt en de verenigingen en jeugdwerking wurgt. Intussen is ons rusthuis een van de duurste in de streek verworden...

Er zijn echter ook positieve veranderingen in deze derde versie van het budget , zoals eindelijk een ernstige investering in het busplein. Andere zaken zijn ruim onvoldoende. De extra som voor herstel wegen en voetpaden is een doekje voor het bloeden: er wordt nu 3X minder uitgegeven op deze post dan in vorige legislaturen. Dit leidt tot verwaarlozing en een onaantrekkelijke gemeente.

Deze bestuursploeg maakt ook steevast verkeerde keuzes. Een maand geleden is men weer in Knokke op retraite geweest om het budget te bespreken. ‘Mag dat soms niet, het budget bespreken?’ wierp Bruggeman tussen. Waarop Asman antwoordde dat bespreken uiteraard wel kan en moet, maar zijn er dan in Zelzate geen lokalen meer om dat te doen? De kost voor dit soort activiteiten en recepties wordt dit jaar met 3000 euro verhoogd naar €36.000. Terwijl in het parlement het alcoholgebruik wordt aangepakt, moet dat in Zelzate allemaal kunnen op de kap van de belastingbetaler. Met 15000 euro kunnen alle recepties en ontvangsten bekostigd worden.

Asman hekelde ook de gevolgen van de federale taxshift. Die leidt tot minder belastinginkomsten voor de staat zodat de gemeentelijke belasting, die een percentage hiervan bedraagt, eveneens zakt. Min 145000 euro op twee jaar. De burger zal dus zijn federaal belastingsvoordeel mogen afgeven aan de gemeentekas om die in evenwicht te houden. De partijen die in Zelzate aan de macht zijn, zijn dezelfde als die federaal de dienst uitmaken. Waar blijft het protest, of moeten zij zwijgen tegen hun federale partijgenoten?
Dit budget voorziet 826.000 euro meer uitgaven maar daar staat geen enkele inkomst tegenover. De spaarpot wordt dus gewoon opgesoupeerd waardoor het nieuwe sportcomplex nog meer een luchtkasteel wordt.
De tussenkomst van Brent Meuleman (sp.a) lag in dezelfde lijn. De gemeente wordt kapotgemaakt, de blauwdruk voor de toekomst van Zelzate is zeer vaag ingevuld, er is geen perspectief voor jeugd, kansarmoedebestrijding. Het is een lege doos.

Steven De Vuyst (PVDA+) mocht dan gaan uitleggen waar de PVDA dan wel geld zou gaan halen. Hij had een flink huiswerk gemaakt en was tot in de kleine uurtjes bezig geweest om de laatste bedragen te berekenen met de cijfers die hij op de valreep van de financieel beheerder had ontvangen. Het gaat over een aanpassing van de reeds bestaande oppervlaktebelasting voor bedrijven. Op dit moment bestaat die uit ofwel een minimumbijdrage, ofwel uit een belasting aan 0,1euro/m² voor de grotere bedrijven. De Vuyst wil dat hervormen door belastingschijven in te voeren. Het gedeelte onder de 3000m³ (onbebouwd terrein) wordt belast aan het minimum van 53euro. Tussen 3000 en 10000 m² is het 0,1euro /m³ (dus met een maximum van 7000x0,1=700euro). Alles boven de 10000m³ wordt aan 0,5euro/m² belast.
De 688 (!) bedrijven zullen zo aan Zelzate 400.000euro extra belastingen betalen waarbij de 685 kleinere Zelzaatse bedrijven minder zullen betalen en de 23 grootste meer. 95% van de meerinkomst zal gedragen worden door 5 multinationale ondernemingen die in België nauwelijks belasting betalen. Deze maatregel is realistisch sociaal rechtvaardig en moreel rechtvaardig. Hij is zeker niet uitzonderlijk want in Ternat wordt zelfs aan 1,5euro/m³ belast. De Vuyst voegde er zowaar een dichterlijk citaat van Charles Ducal aan toe wat het niveau van het debat uiteraard ten goede kwam. Even surfen op internet levert snel de volledige tekst op.

Dit is de muur. Tot hier reikt het denken.
Verklaringen liggen uitgeput op de grond.
Het land is ziek. Het is niet te verhelpen.
Het ligt aan de regen, het ligt aan de zon.

Misschien als we de goden opnieuw vereerden.
Misschien als een nieuw en sterk leiderschap.
Misschien als we arbeidden tot we crepeerden.
Misschien als er snel en hard werd gestraft.

Dit is de muur. Erachter wonen de heren.

Misschien dient alleen maar een gat gekapt.

Charles Ducal

Bruggeman zag dit compleet niet zitten. Voor het extra belasten van de bufferzone van Arcelor Mittal waren er al moeizame discussies geweest. Fluxys wil ook al minder betalen. De kleine investeerders in de Zonneberg zullen getroffen worden en de bedrijven zullen wegtrekken.

De Vuyst weerlegde dit. Arcelor heeft hier een van haar best presterende fabrieken. Die vertrekken niet zomaar voor een bedrag dat vergeleken met hun winsten peanuts is. “Niet de bedrijven zullen wegtrekken, maar door uw beleid trekken de mensen weg van Zelzate” was de oneliner van de dag.

Bruggeman kloeg dat het nooit goed is voor de PVDA. Als hij bespaart, maakt hij de gemeente kapot en als hij investeert dan verkwist hij geld. Iedereen moet bijdragen, de dokters zouden beter hun bijdrage aan de Orde der Geneesheren betalen.
Toen Bruggeman dat nogmaals herhaalde in een volgende repliek, werd het Dr. Karl Segers (PVDA) duidelijk teveel en eiste in toepassing van het reglement repliek op een persoonlijke aantijging. De dokters van Geneeskunde voor het Volk weigeren om principiële redenen lidgeld aan de Orde van Artsen te betalen omdat die de vrijemarktgeneeskunde ondersteunt. Dit is een zorgmodel dat voor de volksgezondheid slechter presteert dan een openbare dienst, ze laat een centengeneeskunde met 2 snelheden toe, de patiënten komen er niet aan hun trekken als het over hun rechten gaat. De vorige voorzitter van de Orde van Oost-Vlaanderen, Dr. Bafort, heeft de vervolging gestaakt van artsen die om principiële reden weigeren te betalen. Het werd emotioneel toen Segers de herinnering ophaalde aan de poging van de Orde om hem wegens niet-betaling van lidgeld twee maanden beroepsverbod op te leggen en aan de poging om zijn inboedel aan te slaan. Tegenover de niet-betaling van lidgeld stelde hij de substantiële bijdrage die hij en zijn collega’s van de groepspraktijk betalen aan het door oud-voorzitter Dr. Bafort opgerichte fonds ‘Arts in nood’ dat bijstand verleent aan artsen in psychische moeilijkheden. Het aantal zelfmoorden en burnouts ligt immers bij artsen verontrustend hoog. Of Bruggeman veel last zal hebben van zijn permanente smet op zijn reputatie bij Segers laten we in het midden, maar het kon maar eens duidelijk gezegd zijn.
In de marge van het budget stelde Segers dan nog voor om geen 5000 euro te besteden aan de redding van de vredesboom waarvoor volgens deskundigen de beste -spijtige- oplossing het rooien is. Het geld wordt beter besteed aan een nieuwe boom en het vervangen van de laanbomen in de bloemenwijk die er bedroevend bijstaan. Schepen Maenhout wou zich bij deze beslissing liever eerst door de milieuraad laten adviseren. Segers kon daar mee akkoord gaan omdat hij daar zelf ook deel van uitmaakt en vindt dat adviesraden ook werkelijk adviserend moeten zijn voor het beleid.

De stemming leverde geen verrassingen op. Zowel de vermindering van het representatiebudget van 36.000 naar 15.000 euro, als het rekenwerk van De Vuyst om 400.000euro meer inkomst te realiseren werden weggestemd door de meerderheid. Die kon dan eindelijk - 3X is scheepsrecht, of je nu de boot ingaat of niet- meerderheid tegen oppositie budget en meerjarenplan goedgekeurd krijgen.

Bij de kennisname van het budget en meerjarenplan OCMW loofde Geert Asman (PVDA+) het behoud van de kinderopvang in het OCMW, dankzij de inzet van de ouders, personeel en het studiewerk van zijn OCMW-raadsleden.
Laureys vond dat die pluim op zijn hoed thuishoorde omdat zijn bestuur hemel en aarde had bewogen om de opvang te behouden. Dat daarbij ook menig overnemer was aangesproken om de opvang kwijt te raken en ten gelde te maken werd daarvoor even onder de mat geveegd.
Op de vraag waarom de 1,2miljoen euro van de verkoop van Bloemenbos niet in het budget staat, antwoordde OCMW-voorzitter Rik Laureys dat het onzeker is wat met dat geld kan gebeuren: op de verkoop van gronden in Maldegem zou een milieusaneringslast kunnen liggen en dat kost veel geld.

De volgende punten gingen op een drafje: een klein kasverschil werd bijgepast, de administratieve gevolgen van de overname van de nieuwe windmolens werden goedgekeurd.

In de kennisgevingen zat ook het rapport op last van de milieu-inspectie over de stofneerslag in Zelzate eind september 2016. De bron ervan zijn in hoofdzaak een staalproducent, ook een teerchemisch bedrijf en misschien ook een verwerker van oliën en vetten. Rara wie is het? Het zal u geen moeite kosten,beste lezer, om dit raadsel op te lossen. Karl Segers (PVDA) wou weten of er effecten waren op de gezondheid en de eetbaarheid van gewassen en of de verantwoordelijke bedrijven waren aangesproken. Schepen Maenhout adviseerde dat het raadslid zijn vragen rechtstreeks aan de toezichthoudende overheid moet sturen. Totnogtoe had geen bedrijf de verantwoordelijkheid toegegeven. Er zijn geen schadeclaims ingediend maar alle melders zullen door de gemeente aangeschreven worden. De schepen wist te melden dat de problemen zich vooral in Evergem voordoen en dat daar de bewoners een ‘stofneerslagdagboek’ bijhouden.

In een toegevoegd punt wilden Freddy De Vilder en Patricia De Meyer (sp.a) een vrijstelling voor containers op straat uit de brand slepen, zoals die nu al bestaat voor openbare besturen, scholen, eredienstbesturen.
Bruggeman vond geen redenen voor een uitzondering, iedereen moet zijn belastingen betalen. De redding verscheen in de persoon van Johan De Jonghe (CD&V-VZ) die zich wel kon vinden in het verzoek en de sociale rol van sociale huisvestingsmaatschappijen. Zijn ja-stem en de onthouding van Rizzo (VLD-sd) volstonden om dit punt wel goed te keuren.

Daarna ging de vergadering de gesloten zitting in voor de benoeming van een marktkramer in de marktcommissie die op Sint-Juttemis bijeen zal komen. Hoeveel wijzer de raadsleden geworden zijn van Bruggemans uitleg bij de personeelsvergadering over de problemen met de nog steeds niet vast benoemde secretaris, zal in de toekomst kunnen blijken.

Bij negenen werd dan het record van de kortste ‘normale’ gemeenteraad vlotjes gebroken en konden de raadsleden op een christelijk uur de haardstede vervoegen of nog een pint/tour minérale gaan drinken. Op eigen kosten natuurlijk.