GR 30april2018: cor sanctissimum miserere nobis (hoogheilig Hart, ontferm u over ons)

Op de vooravond van het Feest van de Arbeid trokken de gemeenteraadsleden naar zaal 'De Kapel' in'tKlooster voor de eerste gemeenteraad in deze nieuwe locatie.

Een beetje onwennig bestegen ze de draaitrap naar de Kapel via het bordje met een lofzang op het Kruis. Het bleek allemaal nieuw en er moest wat geschoven worden met de schepenen maar uiteindelijk geraakte iedereen toch aan de tafel die in een versmalde U in de Kapel was gewurmd. Er was plaats voor hooguit een twintigtal toeschouwers. De SPa-fractie liet zich wegens de Nacht van de Arbeid verontschuldigen, maar Freddy De Vilder en Patricia De Meyer waren er wel. Fractieleider De Beule (VLD-sd) was nog aan de arbeid en ontbrak ook.

 

Met een akoestiek- inclusief nagalm- konden voorzitter Acke (NVA) en burgemeester Bruggeman (VLD-sd), daarin geruggensteund door Jezus Christus, van wal steken. De oppositie kon echter de verhuis niet smaken. Freddy De Vilder SPa) hekelde dat de geringe publieksruimte ondemocratisch was. Geert Asman vond de ruimte allerminst levensbeschouwelijk neutraal en bevestigde dat de gemeenteraad in de raadszaal thuishoorde.

Na het goedkeuren van de notulen moest de huldiging van een Laureaat van de Arbeid plaatsgrijpen maar betrokkene bleek afwezig. Niet getreurd, het college wenste een receptie aan te bieden ter gelegenheid van de eerste zitting in de Kapel. De oppositie vond deze achteruitgang geenszins een viering waard. Voorzitter Acke legde dit ter stemming voor en enkele onthoudingen en tegenstemmen uit de meerderheid volstonden om dit item af te voeren. Het was dan even wachten op de terugkeer van de algemeen Directeur die de opgeroepen personeelsleden ging verwittigen dat de plannen gewijzigd waren.

Na het ontslag van Jan Persoon die Zelzate heeft verlaten, werd voor CD&V-VZ Ann Van Hecke in een gepast kader ingezworen. Ze zal tevens Persoons mandaten overnemen.

Het OCMW van Gent doet kosteloos afstand van grond en plantrecht langs de slag tussen Groene Briel en Denderdreve. Karl Segers (PVDA+) vroeg om dan ook het herbeplanten van deze fietsweg weer op te nemen, daarin bijgevallen door milieuschepen Maenhout (VLD-sd).
Langs de St Stevenstraat (deel tussen traktaatweg en leegstraat) staat OCMW Gent eveneens het plantrecht af.

De gemeenteraad liep dan verder als gesmeerd door oliesel. De dagordes en vertegenwoordiging in IDM,Veneco en Westlede werden goedgekeurd met onthoudingen van PVDA+ die opmerkte dat ze daar als partij toch niets in de pap heeft te brokken.

Bij de goedkeuring van de aanpassing van het mandaat van de ICT-begeleider naar ICT-consulent stelde Dirk Goemaere (PVDA+) dat dit slechts 36 dagen bijstand inhoudt, dus 1dag op 10. En zeggen dat in feite een 50% mandaat was voorzien. Hij hoopte dan ook dat we als gemeente voor die prijs voldoende ondersteund zullen zijn.

Met punt 12 lag dan opnieuw de begroting ter tafel aangezien de gouverneur ze had afgekeurd. De negatieve cijfers waren opgelost mits afsluiten van een lening. Geert Asman (PVDA+) merkte fijntjes op dat zonder aankoop van 'tKlooster dat allemaal niet had gemoeten. Hij wilde de discussie over de begroting niet heropenen maar stipte nog eens aan om welke reden zijn partij deze begroting opnieuw afkeurde:

  1. Op 5jaar tijd is 6,5miljoen euro van OCMW naar de gemeentekas versast. De ontmanteling van het OCMW heeft dit mogelijk gemaakt. Ondertussen betalen de bejaarden 1800euro per maand in Zilver(lingen)bos, dat is 400euro meer dan in Bloemenbos. Ondertussen groeit ook 1 op 5 kinderen in Zelzate op in armoede...

  2. De uitverkoop van het OCMW is evenmin besteed aan andere prioriteiten zoals onderhoud van voetpaden en groen.

  3. PVDA+ is niet akkoord met gemaakte keuzes zoals 3000euro extra voor recepties in een verkiezingsjaar

  4. Ons voorstel om 500.000 euro middelen te halen uit een verhoogde bedrijfsbelasting voor de sterkste schouders wordt niet uitgevoerd.

Freddy De Vilder (SPa) verklaarde eveneens dat de besparingen hebben geleid tot een asociale, vuile gemeente. En waar is al het geld naartoe? Jullie feesten liever dan te helpen. Op de vraag hoeveel 1% personenbelasting opbrengt, moest de meerderheid het antwoord schuldig blijven. De Vilder kon dan ook niet begrijpen hoe deze meerderheid dan in godsnaam een begroting samenkrijgt. (nvdr 1% aanvullende personenbelasting is ongeveer 450.000euro)

Ook bij het volgende punt, signalisatie van de elektrische oplaadpaal op het Pierets-De Colvenaerplein, schamperde De Vilder dat men toch eerst voor parking zorgt en dan de paal zet in plaats van omgekeerd.

Het venijn bleek in de staart te zitten: de NVA-fractie had een agendapunt ingediend om een gentleman's agreement af te sluiten onder alle partijen om de tuinborden uit de privétuinen te bannen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Partijgenoten(nog VLD-sd) Verstraeten en Rizzo konden zich in dit voorstel wel vinden. Ook de andere partijen spraken dan hun biecht. Geert Asman (PVDA+) stelde dat dit voorstel komt van de partij die notabene op alle media het meest aan bod komt. De wapens om mee te strijden zijn dus ongelijk. Wij gaan de onze niet uit handen geven, temeer daar de burgemeester (VLD-sd) al heeft aangekondigd borden te plaatsen. Die replikeerde dat zijn campagne volop was gelanceerd: de lijst is voorgesteld, de slogen bekendgemaakt, de drukpersen draaien. Voor hem is iedereen baas in eigen tuin. Ook SPa zal borden plaatsen zoals altijd. Een poging om het milieu als argument uit te spelen werd afgevoerd met de vaststelling dat de borden al gebruitk worden sinds 2006 en er toch geen tonnen papier geplakt worden. Karl Segers (PVDA+) vulde aan dat dit hoort bij het karakter van een lokale verkiezing Rizzo (VLD-sd) trok dan even door met de repliek dat als je vindt dat tuinborden moeten kunnen bij verkiezingen, je het fijn stof van Sidmar er dan ook maar moet bijnemen. Een vreemde redenering als men het effect op milieu en gezondheid van beide activiteiten naast elkaar legt.

De Vilder ontbond nu zijn duivels door te stellen dat deze kwestie niet op een gemeenteraadsagenda thuishoort en dat Acke (NVA) als voorzitter dit agendapunt van NVA had moeten weigeren. Acke antwoordde dat hij als gemeenteraadslid zoveel recht heeft als iedereen om te agenderen, waarrop nogmaals het verwijt volgde dat hij de raad misbruikte met dit voorstel waarover zelfs niet diende gestemd te worden.

De afsluiter 'kennisgevingen en mededelingen' bracht geenszins godsvrede.

Geert Asman (PVDA+) had vernomen dat Zelzate niet in de Raad van Bestuur van de Bosgroep was opgenomen omdat de aangeduide vertegenwoordiger (VLD-sdfractieleider Jan De Beule) afwezig was. Hij vroeg of dit klopte. Luc Verstraeten (VLD-sd), die had gepast voor dit mandaat waarna het aan zijn partijgenoot was toegekend, bevestigde dat Jan zich kandidaat had gesteld maar er al direct had bijgezegd dat hij niet naar de vergadering kon. Nogmaals een aanfluiting van goed bestuur dus en Zelzate staat erbij en kijkt ernaar.

Geert Asman (PVDA+) vroeg hoe ver het gesteld was met de volledige signalisatie aan het nieuw Hollands complex aan Rieme om de vrachtwagens uit Zelzate-West te houden; Schepen van Verkeer Acke (NVA) antwoorddde dat hij daaromtrent geen briefwisseling had ontvangen maar het zou opvolgen.

In dezelfde rubriek vroeg Asman (PVDA+) naar de toekomst van het kruispunt Stoepe op de E34. Er is ongrustheid op De Katte dat dit kruispunt zal verdwijnen zonder ontsluiting van de AKMO-zone Assenede (o.a. Adient ) met veel overlast door vrachtverkeer tot gevolg.
Verkeersschepen Acke (NVA) antwoordde dat hij bij die gesprekken niet wordt betrokken. Hij bekloeg zich daar over bij burgemeester Bruggeman (VLD-sd). Acke (NVA) ging nog verder: er gebeuren geheime vergaderingen waarvan het college niet op de hoogte wordt gebracht. Zonder correcte openheid kan ik als bevoegd schepen dit dossier niet correct opvolgen. Ik geef het woord aan de burgemeester want die is er wel bij.
Frank Bruggeman (VLD-sd) was noch amused noch aangesproken hierdoor: “ik ben er zelf evenmin bij, dat gebeurt allemaal op hoger niveau met de minister, stuur uw verwijten aan de gouverneur';

Asman(PVDA+) wou duidelijkheid: hebt u weet van een overleg? Wat zullen de gevolgen zijn voor De Katte? U moet toch ingelicht zijn?!
Bruggeman (VLD-sd) verduidelijkte dat er 3 jaar geleden eens was vergaderd. Er zijn wel gesprekken met Assenede, niet met Zelzate. Wij zijn vragende partij om de Assenedesteenweg te ontlasten. Er zijn geruchten van onteigeningen maar meer weet ik niet.
De Vilder (SPa) herhaalde nogmaals dat het bestuur in Zelzate op niets trekt. Men is in het college meer bezig met onderlinge vetes uit te vechten dan te besturen ten bate van Zelzate.
En Asman(PVDA+) spoorde de burgemeester aan dat hij moet eisen dat Zelzate betrokken wordt in het hele debat over Stoepe en de Katte. Als er zaken achter gesloten deuren besproken worden, belooft dat niet veel goeds voor de inwoners van de Katte. De PVDA eist snel duidelijkheid.

Plots kwam dan ter ore dat intussen de jubilaris in de zaal was komen zitten: op zijn uitnodiging bleek 19u30 te staan... De man werd zonder verontschuldiging dan toch nog gehuldigd. Een receptie kon er niet meer bij, het personeel was al naar huis.

Om 20u15 (!) mocht iedereen de Kapel verlaten en heengaan in vrede. Het geboden schouwspel was echter geenszins geestverheffend en de nieuwe locatie werd ver van geestdriftig onthaald.

Doe je mee?