GR 29mei2017 tien vogels in de lucht is nog geen vogel in de hand.

De extra gemeenteraad die VLD-sd en Jan Persoon (CD&V-VZ) hadden samengeroepen kende in feite maar een hoogtepunt: het project Zelzate-Zuid. Dat was immers al stevig opgewarmd door de VLD-sd in een nieuwsflash en het was een open vraag hoe de andere partijen hierop zouden reageren. Van de aangekondigde mobilisatie van voetballers was weinig te merken op de publieksbanken. De afwezigheid van Claudio Rizzo (VLD-sd) betekende alvast dat met 11 tegen 11 er geen meerderheid meer was.

Dat burgemeester Frank Bruggeman VLD-sd) scherp zat, mocht al blijken bij de start. Hij maaide het (voetbal)gras weg voor de voeten van voorzitter Acke door zelf de minuut stilte aan te vragen voor overleden ereschepen Etienne Van de Walle. Er volgde een sneer dat dit waarschijnlijk wegens zijn afwezigheid vorige keer vergeten was. Voorzitter Acke riposteerde droogjes met een biografie van de overledene. Na een ingetogen moment kwamen we aan de orde van de dag.

Er volgde zowaar een powerpointpresentatie waarimee de burgemeester op een drafje het project in het koppelingsgebied Zelzate Zuid voorstelde.
Project 1 betreft de inplanting van drie voetbalvelden, een tribune, kleedkamers en een vergaderzaal, 12 petanqueterreinen, Finse looppiste een mountainbikeparcours en volkstuintjes, Ook de scouts en de duikersclub hebben er een stek. Van een zaal voor culturele activiteiten was geen sprake, er komt blijkbaar alleen vergadercultuur.
Project2 behelst de verkaveling van de terreinen aan de verbroederingslaan. Dit vergt een omzetting van recreatiegrond tot bouwgrond met 82 loten. De gemeente is verplicht dezelfde oppervlakte aan bouwgrond in woonuitbreidingsgebied elders te schrappen waardoor deze gronden 'gedevalueerd worden ' tot recreatiegrond. Voor burgemeester Bruggeman was de winst-en verliesrekening (-3.787.000 en +3.422.000) binnen de voorziene 500.000euro die de gemeente kan toedragen. De meest optimistische schatting betekent realiseren zachte infrastructuur (park, parcours etc) tegen oktober 2019 en realisatie harde infrastructuur (sporttereinen, gebouwen,...) tegen mei 2020. Het verkavelen aan de verbroederingslaan kan dan in mei 2020 van start gaan zodra de nieuwe voetbalterreinen aangelegd zijn. Dat is dan wel al een eind in de volgende legislatuur. De burgemeester beklemtoonde dat dit niet het voorstel was van VLD-sd maar ook van een hele reeks partners met wie hij had onderhandeld (Vlaamse LandMaatschappij (VLM), Sint-Jan-Baptist,Arcelor-Mittal,Suikerunie...). "We kunnen nu niet alles tot op de laatste euro weten, Er moet wel nu een princiepsbeslissing genomen worden zodat we kunnen verdergaan met dit project en met onze partners." besloot hij.

Het woord was dan aan de grootste oppositiepartij PVDA+ bij monde van Geert Asman.
Hij stelde voor om over dit punt niet te besluiten. “Hiermee geven we duidelijk aan dat we niet principieel tegen dit project gekant zijn, integendeel.Wij zitten echter met veel vragen en bovendien willen we geen blanco cheque tekenen waar de bevolking nog jaren aan zou moeten afbetalen met extra belastingen of waar de volgende bewindsploeg het puin zou moeten van ruimen.”

Asman hekelde ook de achterkamertjeswerkwijze van de burgemeester die er geenszins op gericht is om draagvlak te verkrijgen voor zijn voorstel. Hij speelt liever solo-slim om dan in snelheid te proberen alles er door te jagen na een verlengd weekend.
“U bent al meer dan een jaar aan dit project bezig zonder deze raad er bij te betrekken. Ik ga mij hier niet druk maken over de profileringsdrang naar de verkiezingen en een zekere nood om uw dalende populariteit op te krikken.  Maar in het belang van zo een groot project hadden we toch al veel sneller moeten betrokken worden. Op onze vragen tijdens de budgetbespreking hebben we nog geen antwoord gekregen. Het project wordt niet gedragen door het college maar wordt aangebracht in een nieuwsflash van VLD-sd en in een extra gemeenteraad voorgelegd.
Nu zouden we- vlak na een verlengd weekend -een beslissing moeten nemen.” Dit is onbehoorlijk bestuur.

Asman vervolgde dat het plan financieel mank loopt op een essentieel punt: de kostprijs die aan planschade (de schadevergoeding aan eigenaars die hun bouwgrond in recreatiegrons zien 'devalueren') moet betaald worden is uit de afrekening van het project gelicht. Die factuur kan honderduizend keer meer zijn dan 'enkele euro's'; Rütgers wil niet ingaan op de vraag om bouwgrond in te leveren. NMBS, die eigenaar is van de grond aan de Warande, wil maximale compensatie. De eigenaars in de denderdreve starten mogelijks procedures tegen de planwijziging of stellen eisen tot schadevergoeding die jaren kunnen aanslepen. Als dit misloopt, kan de verkaveling aan de verbroederingslaan serieuze vertraging oplopen of zelfs niet doorgaan. Op dit moment is er geen enkele garantie over een piste die dit probleem tot een goed einde brengt.
Daarenboven is er het financiële risico indien het project Zelzate Zuid niet kan doorgaan. De burgemeester stelt ten onrechte dat hij aan de gemeenteraad slechts een princiepsbeslkissing vraagt, want er is meer.

Bij het niet-realiseren verplicht de gemeente zich om 100% van de kostprijs van de verworven gronden van Zelzate Zuid zelf op te hoesten omdat de Vlaamse LandMaatschappij dan zijn subsidie van 50% terugeist. Dat zou een extra kost van 158.000euro betekenen!

“Ik weet dat u overtuigd bent dat het zal lukken", zo ging asman rustig verder.." Maar dat was u in 2013 ook toen de nieuwe voetbalvelden langs de E34 zouden komen. En dat was u ook in 2014 over de verplaatsing van de voetbalvelden naar het Endeken. Ik citeer u uit de krant: “Ik ben ervan overtuigd dat eind 2018 het nieuw stadion er zal staan”.

U heeft het volste recht zeer overtuigd te zijn. Maar wij hebben ook het volste recht om na de derde of de vierde keer een zekere argwaan te hebben en een beslissing te nemen in het belang van de hele bevolking. We willen geen blanco cheque tekenen. Wij zien geen garanties op papier. Wij zien geen onderzoek naar alternatieven voor dit project.

U gaat ondoordacht te werk, probeert hier vandaag een beslissing te forceren.
U hebt de kar voor de paarden gespannen: u bent gestart met het project Zelzate Zuid in detail uit te werken. Daarbij worden we vastgeklonken aan de pachtersregeling en aan de subsidies van VLM bij de grondaankoop, maar met de verplichting het project te realiseren of alle subsidie te verliezen. Project Zelzate Zuid is echter enkel realiseerbaar als het project2 verbroederingslaan volledig in orde komt. Dat dossier staat echter nog nergens en dreigt de gemeente een financiële kater te bezorgen. Als daar schadevergoeding wordt geëist bij het schrappen van bouwgronden, weten de betrokkenen ook dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. We riskeren stevig te mogen afdokken voor de planschade.

Het meerjarenplan dat u heeft opgemaakt is onhoudbaar: afbouw budget voor herstel voetpaden, afbouw dienstverlening verenigingenen dat allemaal voor dit project dat op los zand wordt gebouwd..
Wij willen wel degelijk mee nadenken over dit project maar willen nu niet tekenen voor een avontuur.

Bruggeman (VLD-sd) weerde zich: "wij willen in de verbroederingslaan jonge gezinnen aantrekken om meer inkomsten te hebben in de gemeente. "Waar hij die gaat vinden is ook een raadsel als we zien dat de 22 kavels aan de zonnebloemstraat er een paar jaren over deden om verkocht te geraken.
"Het akkoord van de gemeenteraad is nu nodig zodat wij onze partners mee op de kar krijgen. Je kan toch niet verlangen dat op dit ogenblik alles tot de laatste euro bekend is."

Asman replikeerde dat van veel vertrouwen bij die partners weinig is te merken. VLM eist immers spijkerharde garanties van Zelzate. En de kostprijs voor de herbestemming van bouwgrond? Dat gaat niet over enkele euro's maar wel over honderduizenden euro's.

Bruggeman vond dat hij fier mocht zijn op zijn inspanningen om al de partners achter zijn project te krijgen. om die te doen renderen moest er nu wel voor Zelzate Zuid gestemd worden. Wij ( het is onduidelij wie daar juist mee bedoeld wordt: 'Majesteitelijk Meervoud' of 'ik en nog andere personen'). hebben ons best gedaan. Als jullie dit afkeuren, doe dan zelf maar eens een voorstel. Een antwoord op de vragen over de herbestemming van gronden kwam er niet.

Dan was het de beurt aan SPa met frctieleider Meuleman.

Hij beaamde de zienswijze van PVDA+. Het dossier wordt hier mes-op-de-keel gepresenteerd. Te nemen of te laten. Het dossier is niet rijp. U hebt geen draagvlak gezocht in de gemeenteraad . Het dossier bevat ocharme 8documentjes maar van het overleg met partners, hun concrete engagementen, de noden van KVV, de visie rond B-complex... niets van dat alles zit in het dossier.

Bouw bruggen in plaats van luchtkastelen en betrek zoveel mogelijk mensen in dit project. Het zal dan breed gedragen worden en je kan nog goede ideeën opdoen ook.

Frank Bruggeman (VLD-sd) veranderde het geweer van schouder. 'Iedereen is blijkbaar voor ons project, maar als er verantwoordelijkheid moet genomen worden, doen jullie niet mee. Dat zijn politieke spelletjes. Jullie vragen zijn loze vragen om een onzining uitstel te motiveren dat louter politiek is. Juliie verwijten ons dat we alleen maar besparen. Nu we investeren is het weer niet goed. De NVA heeft zijn busstation al binnengehaald, ze doen maar." Dat was wel een vreemde uitspraak: Bruggeman had net de andere partijen politieke spelletjes verweten, maar maakte er alleszins zelf een van door het busstation er bij te sleuren. "Waarom is iedereen superkritisch tegenover mijn plan en niet tegenover het plan busstation dat ook over veel geld gaat en dat de NVA heeft binnengehaald"kloeg hij. Het antwoord op die vraag is niet moeilijk te vinden: voor het busstation zijn de budgetten klaar en duidelijk vastgelegd.

Nogmaals beklemtoonde de oppositie dat Bruggeman haar tegenargumenten ten onrechte had afgeschilderd als politieke spelletjes. Het dossier is op essentiële punten gewoon niet klaar. Het bevat een blanco cheque en wij engageren de bevolking niet in een avontuur dat vele geld kan gaan kosten. Er is geen draagvlak in de gemeente; niemand wordt deftig ingelicht en betrokken. Waarom doet de burgemeester dat niet? Dit mooie project zou er wel bij varen. Het is uw eigengereide partijpolitieke aanpak die het project op een dood spoor stuurt, niet de oppositie.
Er is hier niemand die dit project wegstemt. Het voorstel wordt van de agenda gehaald, het college moet verder zijn huiswerk afmaken en doet er goed aan open kaart te spelen omtrent dit project en zoveel mogelijk mensen er in te betrekken.

Johan De jonghe (CD&V-VZ) stelde dat hij op 19mei al een reeks vragen bij het project had ingediend, maar nooit antwoord had gekregen, tenzij het verwijt dat hij anti-voetbal zou zijn.

Martin Acke (NVA) nam dan als laatste fractiekopman het woord. Veel zaken in dit project zijn inderdaad in het college besproken. Wij willen ons als loyale partner houden aan onze toezeggingen in het college ten aanzien van dit project Zelzate Zuid. Er ligt hier echter meer voor dan louter een princiepsbeslissing: het is een serieus financieel engagement van de gemeente. Wij hebben meermaals in het college ernstige vragen gesteld, zoals ze hier vanavond ook gesteld zijn. Ook wij hebben geen antwoord gekregen. Het college van 16mei werd afgebroken door de VLD-sd wegens geen eenheid in het college, waarna deze partij de gemeenteraad bijeen heeft geroepen rond dit project. Wij laten ons niet forceren en steunen het voorstel om nu niet te beslissen en het punt van de agenda te halen.

Bruggeman dreigde: nu niet beslissen betekent dat VLM zal afhaken en dat wij de andere partners evenmin in dit verhaal kunnen meekrijgen. Dat is het einde van dit mooie project en ik ben benieuwd naar wat juliie dan gaan voorstellen.

Acke was het daarmee niet eens: VLM zal sowieso het koppelingsgebied Zelzate-Zuid moeten ontwikkelen zoals ze dat voor de ander ekoppelingsgebieden doet. Daar zal ook later geld voor op tafel liggen. Zodra gemeente Zelzate met een goed onderbouwd plan komt, zullen zij opnieuw meegaan.

De stemming was duidelijk: alle partijen steunden het voorstel om nu niet te besluiten behalve VLD-sd. Bruggeman pruttelde nog tegen door een amendement te willen indienen, maar dat werd door de voorzitter prompt geweigerd: zodra een punt van de agenda is gehaald,mag het niet meer inbespreking worden genomen.

Na de stemming over de hervorming in de intercommunale TMVW volgden dan de punten van de PVDA+ die op 18 mei niet waren beantwoord wegens de afwezigheid van de burgemeester.

Het verzoek van de PVDA+ fractie voor een zone30 in de Assenedesteenweg op Debbautshoek wordt door de politie nog verder onderzocht. Het huidige advies in de schuif van de burgemeester is dus niet meer geldig. Er volgt dus een verder uitgewerkt politioneel advies waarna het punt weer op de agenda kan.

Karl Segers (PVDA+) kreeg uitleg bij het vrachtwagenverkeer dat files in de tunnel ontwijkt. De lokale politie werkt hierbij samen met de wegpolitie. Er gebeuren punctuele controles en onmiddellijke inningen bij overtreding. Een echte opmeting van het effect van die acties op het weren van doorgaand verkeer is er niet.

Ook de kwestie van de gekapte bomen aan Ter Looveren kwam opnieuw ter sprake. Het kappen was gebeurd op advies van de technische dienst. De burgemeester heeft ingegrepen voor de veiligheid en had het advies gekregen 8 bomen te laten kappen. Er is een aannemer die instaat voor de bomensnoei. De bomen liggen er nog; hoe ze er gaan wegraken weet niemand. Het hout is eigendom van de gemeente en personeel heeft volgens anciënniteit recht om er van te kopen. Voor onrechtmatig kappen van bomen langs de openbare gemeenteweg is er blijkbaar geen toezicht van de natuurinspectie laat staan een sanctionering. Deze beplanting is blijkbaar vogelvrij. Segers stipte aan dat het bijzonder gênant is dat niemand op de hoogte was van het kappen op last van de burgemeester, zelfs de milieuschepen niet, zodat een burger klacht tegen onbekende indiende naar aanleiding van deze drieste kap. daarop kan geen repliek: een vlek min of meer op een gebeukt blazoen steekt zo nauw niet.

In een laatste punt brak Geert Asman (PVDA+) een lans voor een betere financiële dienst.. Deze dienst is een zorgenkind van onze gemeente. Na de pensionering van de heer Serie zagen we reeds verscheidene opvolgers komen en gaan. Het debat over een eventuele dading en vertrek van de huidige financieel beheerder dwingt ons om het probleem grondig te evalueren. Het probleem is niet het functioneren van die financieel beheerders. Het probleem is wel de organisatie van deze dienst. Een slecht draaiende dienst die onderbemand is, waar personeel komt en gaat, stelt de gemeente bloot aan fouten, ongeïnde facturen, fraude en gesjoemel. Uiteindelijk draait de belastingbetalende Zelzatenaar daar voor op. Aan het einde van de vorige legislatuur hebben we dat al meegemaakt in het OCMW. Eerst kregen we te horen dat er 'fantastisch' was gewerkt met honderdduizenden euro's overschot. Dat waren de zegerapporten voor de verkiezingen. De belastingen konden zelfs naar beneden. Ondanks onze waarschuwingen werd geen financieel beheerder in het OCMW aangenomen en de oninbare facturen stapelden zich op. Na de verkiezingen bleek er geen overschot in de kas maar een put van 1 miljoen euro die moest gevuld worden! Laat ons er voor zorgen dat die farcen zich niet herhalen.

Asman vroeg de aanwerving van een boekhouder en de burgemeester antwoordde dat in juni de procedure hiervoor opstart.

Asman vroeg ook dat de gemeenteraad zijn vertrouwen in de huidige financieel beheerder zou bevestigen. Het college wordt gevraagd de financieel beheerder opdracht te geven om de knelpunten in zijn dienst te analyseren en voorstellen te doen om ze te verhelpen. Daarbij geeft hij tevens het nodige budget aan. De resultaten van deze analyse worden overgemaakt aan de gemeenteraad.

Deze opdracht werd warempel unaniem goedgekeurd en zo was er toch nog iets waar iedereen zich kon achterscharen;

Een hete gemeenteraad eindigde al tegen de klok van halftien. Veel meerderheid viel er in de raad niet te bekennen, maar dat hoeft ook niet. Voor een goed project dat in alle openheid in de raad wordt besproken en opgebouwd ten bate van de Zelzaatse bevolking is ongetwijfeld een draagvlak te vinden bij voldoende raadsleden. Zelzate Zuid is niet dood en begraven, maar zal alleen geboren worden als er voldoende moeders voor zijn.

Noteer alvast 22 juni in uw agenda, de donderdag na de derde dinsdag van de maand is het weer gemeenteraad. Burgemeester Bruggeman heeft alvast aangekondigd dat twee mensen uit de meerderheid zullen ontbreken. En voorzitter Acke zal zien of er voor de grote vakantie toch nog moet samengekomen worden of niet. Wordt vervolgd.