GR 28juni 2016 hoe sterk blijft de zwemmer?

De raad startte met de aangename taak om 2 Zelzatenaren te huldigen die gedecoreerd werden voor het redden van een drenkeling.

Het eerste dabat betrof het goedkeuren van het nieuwe arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel. De oppositie wees erop dat de opmerking van de vakbond omtrent de sanctie bij het niet-prikken van de middagpauze was genegeerd en kon leiden tot problemen bij de arbeidsrechtbank. Geen probleem voor de meerderheid die het reglement ongewijzigd goedkeurde...

 

De spoorlijnverbinding 204 voor personenvervoer tussen Gent-Zelzate-Terneuzen kwam dan nogmaals aan bod. Deze dreigt immers van de tafel te vallen bij de planning van de nieuwe investeringen van de NMBS omdat er onvoldoende vraag zou zijn naar deze verbinding! Onbegrijpelijk dus, zeker als men ziet hoe onze streek in verhouding tot zijn economische aciviteit ondervoorzien is aan openbaar vervoer. Uiteraard werd eenparig besloten om hieromtrent aan alle mogelijke politieke touwtjes te trekken zodat dit er wel komt.

 

De jaarrekening 2015 bracht de gekende breuklijnen tussen burgemeester Bruggeman (VLD-sd) en oppositieleider Asman(PVDA). Iedereen kan rekenen en ziet dat de cijfers er positief uitzien, maar ten koste waarvan? Volgens Bruggeman is er geen andere weg dan de huidige waarbij de gemeente wordt afgeslankt en in zee gaat met privépartners. 'Dit is geen afbraak van dienstverlening maar andere dienstverlening' stelde Bruggeman. Asman betoogde echter dat het behoud van kinderdagverblijf de Speelwolk binnen deze marges wel mogelijk was, dat het behoud van het rusthuis ook financieel mogelijk was geweest maar dat de meerderheid deze piste niet had willen volgen. Ondertussen weegt de rekenig in het bejaardenhuis door voor vele bewoners, kreunt het verenigingsleven onder het gebrek aan ondersteuning door de gemeente en is het onderhoud van de voetpaden lamentabel. Zulke dingen kan je een tijd uitstellen om de begroting op te smukken maar uiteindelijk kom je toch voor zwaardere kosten te staan wanneer het echt niet meer verder kan. Bruggeman vond niet dat hij in de porte-monnaie van de Zelzatenaar zat, op de 55euro milieubelasting na. Dat het sluikstorten met 24% zou gedaald zijn werd op schamper gelach onthaald. Misschien was er al onkruid over de sluikstorten gegroeid?

Over het financieel wanbeheer van de vorige legislaturen vroeg de SPa zich droogjes af wat de opeenvolgende liberale schepenen van financiën daar dan hadden zitten doen.

 

De budgetwijziging 2016 waarin de doorgeschoven uitgestelde investeringen van 2015 beland zijn, werd eveneens meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

 

Het actieplan fijn stof en NO2 voor Gent en Gentse Kanaalzone (2016-2020) werd dan ter aktename voorgelegd. Karl Segers (PVDA) had er een dubbel gevoel bij. Enerzijds zal het plan proberen zorgen voor de dwingend nodige verbetering van de luchtkwaliteit die Europa heeft geëist; anderzijds valt het plan tegen: er is van de inbreng van de gemeenten en andere belangengroepen (dokters, buurtbewoners) nauwelijks iets opgenomen. Voor Zelzate zijn er geen engagementen voor beter openbaar vervoer, minder overlast door verkeer op de E34, opvolgen van de vrachtwagenstromen, gedetailleerd in kaart brengen van 'hot spots' aan blootstelling,...

 

punten11 en 12 behandelden de situatie van de parking Vredekaai. De burgemeester wil alle vrachtwagens weren van de parking Vredekaai.Voor de Zelzaatse trickers wordt een mogelijke privé-oplossing oplossing onderzocht. Dirk Goemaere (PVDA) stelde: er is geen visie. In de oriëntatienota van het Zelzaatse mobiliteitsplan (p61) staat immers bij gewenste/geplande verkeersstructuur: “Parkeervoorzieningen voor vrachtwagens in Zelzate worden

gebundeld aan de Vredekaai”! Waar moeten de Zelzaatse truckers naartoe? Dat moet eerst opgelost worden. Kunnen zij niet op de Vredkaai blijven? Toegang krijgen via met hun identiteitskaart zoals op het containerpark? Het argument van overlast door uitwerpselen en afval is op te lossen: de uitbater van de Mondial heeft zelfs toegezegd daarvoor te willen betalen omdat zijn zaak sterk afhangt van de truckers. Strafst van al is dat Bruggeman in de krant van 16 april verklaart dat de vrachtwagens van de parking Vredekaai zullen geweerd worden via portieken, terwijl het politioneel advies hierover pas dateert van 26april en uit een mail van 16juni moet blijken dat Waterwegen en Zeekanaal nog moet adviseren hierover. Daarop wilde een gepiekeerde burgemeester weten wie van de administratie deze informatie had gelekt, maar ze stond gewoon op de google drive van Zelzate waarop de informatie voor de raadsleden staat. Daarop volgde de vraag of er geen tweede agenda was voor dit terrein aan de visvijver? Daar kwam geen repliek op.

Tussendoor bleek de geslaagde editie van de Toer de Frans van Geneeskunde voor het Volk ook ergens op de blauwe maag te liggen.

Punt14 betrof het verhuren van vrijgekomen lokalen van de provinciale BLO-school 'Zeppelin' aan de muziekschool Ars Musica. Iedereen vond het een goede zaak voor zowel de school als voor de gemeente. Toen echter vragen kwamen over welke lokalen, en of die lokalen niet ter beschikkingwaren van de kinderopvang kreeg de burgemeester het alweer op de heupen; Hij foeterde tegen voorzitter Acke dat al die vragenniets ter zake deden en dat hij die vragen moest afblokken. Op de vraag hoe het huurgeld was bepaald, antwoordde Bruggeman 'met de natte vinger zeker, zoals jullie denken'. Daarmee was het bodempeil van het debat bereikt; de burgemeester herpakte zich dan toch en formuleerde een ernstig antwoord.

 

Punt19 bracht het verzoek van de PVDA-fractie om bij werken aan de brug een pendelbus in te leggen tussen de kade van het veer oost en het busstation. Zo hoeven busreizigers die van west- naar oostoever hun reis willen verderzetten geen 750m te voet te gaan tussen veerkade oost en busstation. We kunnen dit beter op tijd al vragen tegen volgend jaar, vond Goemaere. De burgemeester wou echter de Lijn niet onder druk zetten (!) en zo werd dit voorstel door de meerderheid afgevoerd.

 

In punt 21 kaartte de PVDA fractie de problemen rond Karnemelkpolder en Batoka aan. Dirk Goemaere wou weten waarom slechts 85% van de KMO-zone karnemelkpolder indertijd was gerealiseerd. Hij agedeerde dit punt ook omdat de collegeverslagen tergend traag worden doorgestuurd, tegen het reglement van de gemeenteraad in. Het laatst ontvangen verslag is van 1 maart 2016! Hiertegen werd bij de gouverneur trouwens al klacht neergelegd. Goemaeres vraag om de archieven te raadplegen liep ook al op niets uit .Hij vroeg dan ook om de procedures rond het dossier Karnemelkpolder 'on hold' te zetten zolang er geen duidelijkheid was over deze kwestie: misschien waren er bodembezwaren, problemen met waterhuishouding of dergelijke? En ja, plots kon er wel een antwoord komen: de overige 15% was in privébezit en daarom niet ontwikkeld door gemeente Zelzate. Goemaere wees dan nog op de problematiek van de spanningen tussen de ontwikkelaar die reeds inspanningen had gedaan om de buurtbewoners tegemoet te komen ,en anderzijds de buurt die nog steeds meerdere bezwaren had. Het college weigerde om hierin een verzoenende rol op te nemen en verwees naar de lopende procedure van openbaar onderzoek als enige plaats waar het dossier verder kon en zou afgehandeld worden.

 

Karl Segers had de organisatie van Summerswitch geagendeerd. Deze fuif moet voor de PVDA-fractie kunnen plaatsgrijpen omdat ze de chiro toelaat aan democratische prijzen activiteiten te organiseren. Het is een evenement dat veel Zelzaatse jeugd aantrekt. Het fuifterrein is een wei van De Katte (naast de 'paardenstal' waarvoor de provincie de collegevergunning had vernietigd die kon leiden tot een dancinguitbating). De achterdochtige buurtbewoners stelden tijdens de hoorzitting dat ze daar wel konden mee leven mits nakomen van een aantal voorwaarden. Die zijn echter nergens terug te vinden want er is geen officieel verslag gemaakt van de hoorzitting van 24mei! Zo'n verslag hoeft volgens de burgemeester ook niet. Raar maar waar. Segers wou dus bevestiging van die toegestane voorwaarden, kwestie van de fuif in goede verstandhouding met de buurt te kunnen realiseren. De burgemeester bevestigde dat de fuif summerswitch op de weide aan de molenstraat  louter wordt ontsloten  via de AKMO-zone Assenede voor opbouw, afbraak en tijdens de fuif. De straten molenstraat en kasteelstraat zullen worden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer van 25/10/16 om 22u (wintertijd) tot 26/10/16 5u (zomertijd). De geluidsnorm is 95dBA en wordt  opgevolgd zoals wettelijk voorzien. Er worden maatregelen genomen tegen overlast door vandalisme, druggebruik,zwerfvuil. De afspraken met de organisatoren worden zo ruim mogelijk aan de betrokken wijkbewoners meegedeeld. Er is een debriefing voorzien via een hoorzitting voor 15 december 2016 waarop alle wijkbewoners schriftelijk worden uitgenodigd.
Segers wist te vertellen dat het college van Assenede pas op dezelfde dag als deze raadszitting besliste over de verzoeken aan Assenede over de doorgang voor de fuif. Wat is dan het plan B als Assenede weigert? Je kan dan toch moeilijk al dat verkeer toch door de wijk sturen? Of moet de fuif dan verhuizen?

De burgemeester antwoordde dat er geen plan B is. Bij een weigering zitten alvast de chiro en het college met eenlevensgroot probleem 4 maanden voor de organisatie van de fuif.

 

Tot slot wou Geert Asman weten waarom in het Pavillon du Zoute werd vergaderd met het college enwaarom niet in het gemeentehuis. De burgemeester antwoordde dat voor de besprekingen deze afzondering nodzakelijk was. Het budget staat onder 'receptiekosten'. Het blijft toch een kwestie van keuzes maken: vergaderen in een riante locatie of een kerstfeestje voor Lichtpunt betalen uit de gemeentekas...

 

Daarmee was de klok van 11 gepasseerd en kan de zomervakantie beginnen na een gemeenteraad waarin alweer een aantal keren de man werd gespeeld en mist werd gespuid.