GR 28 december 2016 Onnozel kinderen: Al wat ge zegt, zijt ge zelf. Gij moogt niet meer meespelen

na de huldiging van verdienstelijke personeelsleden en Zelzatenaren en bijhorende receptie ving de gemeenteraad om 19u40 aan met het half uurtje van de burger. De dag van de onnozele kinderen had echter niemand geïnspireerd zodat na goedkeuren van de notulen het verzoekschrift van M.Leys werd behandeld.
Hij vroeg naar de mogelijkheid om de agenda van het schepencollege en de beslissingen ervan op de website van de gemeente te plaatsen. Dat al daags na het college een verslag zou moeten geplaatst zijn was wel wat veel gevraagd als men ziet dat het vollege er meestal meer dan 4 weken over doet om een verslag goed te keuren en aan de gemeenteraadsleden over te maken. De oppositie keurde het goed, maar burgemeester vond dat allemaal niet meer werkbaar. Toen fijntjes werd opgemerkt dat zoiets ook zou vermijden dat de burgemeester allerlei lanceert waarover klaarblijkelijk in het college nog niets is beslist, was de kerstvrede alras verstoord. Bruggeman stelde dat hij ten minste ideeën heeft, en ze inderdaad naar het grote publiek brengt en niet te beroerd is om ze in te trekken als ze niet goed zijn. Bij zijn verwijzing naar de vorige legislaturen volgde uiteraard lik op stuk, want de VLD zit al een kleine kwarteeuw mee in het schepencollege.
 

De hoofdschotel was uiteraard dat budget 2016 en het aangepaste jaarplan 2016-19.

Frank Bruggeman dacht al veel gras weg te maaien door te stellen dat ondanks de afbouw van de schulden alle dienstverlening gevrijwaard was en dat overal in de IDM-zone een milieubelasting van 55euro wordt betaald.

Geert Asman (PVDA) mocht dan het geschut in stelling brengen. Hij hekelde vooral de beleidskeuzes die deze coalitie maakt met de inderdaad bescheiden middelen.
Wie in 2012 heeft gestemd voor dit bestuur in de hoop dat het zoveel beter zou worden,komt bedrogen uit.
-In de krant staat te lezen dat Zilverbos bij de goedkoopste bejaardenhuizen zou zijn -en daar is dit bestuur fier op-, terwijl de krant de cijfers hanteert van vóór de privatisering van Bloemenbos! Zilverbos kost met 1700-1800euro per maand zo'n 300euro meer dan Bloemenbos.

-Het bestuur moet meer kiezen voor zorg. Zo is de opvang in het OCMW gebleven, niet dankzij deze meerderheid, maar wel dankzij het rekenwerk van de PVDA in de OCMWraad dat heeft aangetoond dat de kinderopvang in eigen beheer wel mogelijk is. De acties van ouders en personeel zorgden voor de noodzakelijke druk op de ketel. Bruggeman ontkende dit alles en stelde dat hij dit in alle wijsheid had beslist.

-Voor het herstel van de voetpaden is ocharme nog 60.000euro voorzien waar dit vroeger nog 250.000euro was. De paden liggen er verwaarloosd bij en uiteindelijk zal een serieuze inhaalbeweging moeten gemaakt worden. Luc Verstraeten (VLD-sd en oud-schepen van openbare werken) viel deze argumentatie bij. Goede voetpaden is wel een kerntaak van de gemeente, waar iedere inwoner van geniet en die op dit ogenblik te weinig middelen krijgt. Bruggeman gaf toe dat hij niet alle putten kan vullen (noch in de baan, noch in de kas blijkbaar), maar dat hij zijn best doet, met het te klein budget dat hij zelf heeft voorzien...

-Het sportstadion (investering van 2miljoen euro + 500.000 euro voor een zorgpad ism SJB) verschijnt de zoveelste keer op een andere locatie, na 'endeken' en de bufferzone bij Arcelor-Mittal. Hoe geloofwaardig is dat allemaal? We zien geen plannen, we zien geen budgettering, hoe zit het met de samenwerking met Sint-Jan-Baptist(SJB) ? Als de tunnel verlegd wordt, vallen die terreinen dan niet in het nieuwe traject? En wie gaat investeren in de nieuwe sportterreinen die er moeten liggen voor er kan verkaveld worden aan de verboederingslaan? En wie zit op al die woonkavels (84?) te wachten want de zonnebloemstraat geraakte ook niet op 123 verkocht?

-Het probleem van Zelzate zijn niet de uitgaven want die zijn tot het minimum herleid. Het probleem zijn de inkomsten. Terwijl de burgemeester in zijn blaadje de PVDA beschuldigt dat die partij geen enkel alternatief heeft en de gemeente ondermijnt, blijft hij halsstarrig de andere kant opkijken bij onze voorstellen die de zwaarste lasten wel op de breedste schouders leggen. Het instrument bestaat al: de oppervlaktebelasting. Een bijstelling van de tarieven zou de groten meer doen betalen en er zelfs voor zorgen dat onze KMO's minder betalen en dus meer zuurstof krijgen. Blijkbaar zijn de liberalen er alleen maar voor het grootkapitaal... De PVDA begroot zulke belasting op 450.000euro, een bedrag waarmee je voetpaden kan verbeteren en zorgen voor een deftig busstation in plaats van wat de schamele 200.000euro (ipv de gevraagde 600.000 die ook De Lijn inbrengt) zal kunnen realiseren. Veel verder dan 'jullie maken alleman wat wijs' en 'jullie geven al geld uit zonder het te hebben' en 'we zullen zo rap bij Gent zitten' kwam Bruggeman niet. Harde feiten waren in zijn repliek niet echt terug te vinden.

Gelegenheidsfractieleider voor SPa Luc van Waesberghe hield het bij een korte tussenkomst. Zorg voor een visie, ga niet overhaast te werk, zorg voor een politiek akkoord waren zijn raadgevingen. Hij vroeg zich openlijk af wie deze begroting had gemaakt: de VLD? de burgemeester met de financieel beheerder? Wist luc meer of waren zijn woorden profetisch?...

De burgemeester stelde nogmaals zijn project van sport en zorg in de kijker; er zijn onderhandelingen met verschillende partners; wij zorgen voor een goed klimaat in de gemeente dat investeerders aantrekt.

Daarop zette voorzitter Acke zijn NVA-petje op en daaronder bleek zowaar een bom verborgen! Hij stelde boud en onomwonden: de NVA gaat het budget NIET goedkeuren. Wij zijn compleet niet betrokken geweest bij de opmaak ervan, wij kregen de tekst 14dagen voor de raadszitting zoals de opppositie. Wij willen als schepenen geen verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar wij worden buitengehouden. Sport, park,gemeentehuis en brughuizen eten alle middelen op en hoe zit het met propere gemeente,voetpaden, economische impulsen,mobiliteit? Allemaal zaken uit het bestuursakkoord van 2012 waar niets van in huis komt. 500.000 euro voor een zorgpad maar geen geld voor een busstation, dat gaat er voor ons niet in. Van die sportsite hebben wij op het college trouwens nog niets gezien: 0,0 plan en 0,0 berekeningen. Wij willen wel constructief samenwerken maar pas op 17jauari 2017 is er een overleg gepland, na dat al deze cijfers zijn goedgekeurd; wij eisen als coalitiepartner onze inbreng in de begroting, uitstel van dit punt tot eind januari en voorlopige twaalfden voor januari 2017.

Bruggeman voelde even de pootjes van onder zijn stoel bibberen. Hij vroeg... 1uur (!) schorsing om de zaken recht te trekken, tot groot ongenoegen van de oppositie die zich afvroeg waar dit schouwspel moest toe leiden want Acke ging zijn standpunt geenszins wijzigen. Bruggeman volstond dan met een klein halfuurtje om tot het wijs besluit te komen de stemming over het budget uit te stellen. Tot die conclusie was iedereen die iets van politiek volgt al na enkele minutengekomen: een onvermijdelijke nederlaag bij de stemming zou zijn budget en meerjarenplan sowieso naar de prullenmand verwijzen en de open tweespalt in het college nog meer benadrukken.
Natuurlijk lag hier gesneden brood met dubbel beleg voor de oppositie: als NVA niet kan leven met de manier waarop Bruggeman alles naar zich toetrekt, dan is daartegen maar 1 kruid gewassen, namelijk ontslag nemen. Zo ver wou Acke niet gaan.

Daarna volgde een hele resem belastingen (28stuks) die moesten hernieuwd worden. Dit gaf herhaaldelijk rekelingen met de burgemeester die alsmaar tussenkwam met commentaar zonder het woord te vragen,  tot ergernis van de sprekers, van voorzitter Acke en van al wie probeerde het debat te volgen.

PVDA vond bij monde van Steven De Vuyst de belasting op bankinstellingen te laag. De banken maken winsten -of moeten gered worden met ons geld- maar hun dienstverlening wordt alsmaar minder, kantoren sluiten.
Ook de milieubelasting werd als gebroken verkiezingsbelofte van 'geen nieuwe belastingen' nog eens over de kling gejaagd. De pestbelasting van 5 euro voor wie de PIN-code van zijn identiteitskaart is vergeten vond PVDA als sop de kool niet waard.

Schepen Acke vond dat de belasting op openbaar domein moest herbekeken worden om er voor te zorgen dat meer marktkramers hun standplaats innemen. Zoiets moet in een marktcommissie besproken worden maar de burgemeester vertikt het om ze samen te roepen...

Dan moesten de belastingen stuk per stuk gestemd worden waarbij vooral de verdeeldheid in de SPa-fractie opviel.

er moest tempo gemaakt worden en het ging op een drafje door de agenda, waarbij kan aangestipt worden dat niet schepen van Weynsberghe maar wel de burgemeester voor het college spreekt als het gaat over het reglement voor de circussen. De lezer kan zich wel iets inbeelden bij de schampere opmerkingen die daarbij werden gemaakt.

Het SAVE charter van Ouders van Verongelukte Kinderen houdt een aantal maatregelen en aandachtspunten in rond verkeersveiligheid die werden goedgekeurd.

De dotatie aan politiezone Puyembroeck is opgelopen naar bijna 1.450.000 euro. dat is een stijging op een jaar tijd met maar liefst 13%. Dit geld wordt geenszins verkwist, maar Dirk Goemaere hekelde het feit dat de hogere overheid steeds meer taken oplegt aan de lagere overheid zonder dat daar een financiering wordt voor gegeven. het dreigingsniveau 3 speelt daarin ook een rol.  Vanaf 2018 komt er trouwens nog 85300euro bij voor het nieuwe politiegebouw in Lochristi.

Punt 18 van Martin Acke over de problematiek van vrachtwagenparkeren in Zelzate leverde een pittig debat op aangezien beide oppositiepartijen hierrond eveneens een agendapunt hadden ingediend.

Acke draaide weer even zijn petje van voorzitter naar NVA-schepen van mobiliteit en zocht steun van de gemeenteraad voor zíjn parkeerplan voor vrachtwagens dat al sinds 15januari 2015(!) in de schuif van het college is blijven liggen. Hij vroeg de raad om het college aan te porren zodat half maart 2017 uitvoeringsbesluiten worden genomen door het college en doorgevoerd. Tussendoor uitte Acke zijn wrevel dat bij verkeersmaatregelen die de burgemeester neemt de administratie snel reageert, en als hij er neemt gaat alles veel trager. Bruggeman pikte daar nijdig op in en vond deze aanval tegen de administratie laag bij de gronds. Hij wees Ackes strikte timing af omdat voor de oplossingen langs de R4 (parkeren buiten de bebouwde kom aan de zijde kerkhof op Zelzate-Oost en zijde ISBO op Zelzate-West) Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijk is en hun werkingssnelheid hebben wij als gemeente niet in de hand (overdreven snelheid zal er alvast niet bij zijn).
De burgemeester wou wel direct daarvoor brieven schrijven (laten schrijven) naar de bevoegde leidende ambtenaren maar Acke bleef foeteren dat Bruggeman zijn verkeersdrempels op 14dagen tijd waren uitgebroken terwijl zijn plan stilaan 2 kaarsjes op de verjaardagstaart mag uitblazen. Het spektakel ging dus van kwaad naar erger. Bruggeman stelde dat Acke wartaal uitsloeg waarna hij (petje veranderen) door voorzitter Acke tot de orde werd geroepen wegens het beledigen van (petje veranderen) raadslid Acke.
Het publiek was het er achteraf roerend over eens dat deze vertoning de verveling van een televisieavond -waarin meestal  BV's zichzelf zitten te amuseren- ruim had overtroffen.
De analyse van politieke ouwe rot De Vilder was scherp: schepen Acke probeert van de gemeenteraad in het college te verkrijgen wat hij er zelf niet gedaan krijgt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. In zo'n situatie waarin je telkens opnieuw op een blauwe meerderheid botst of overal wordt buitengehouden is er wel degelijk een uitweg: blaas de coalitie op want in dit college is er van samenwerking geen enkele sprake.

SPa stelde voor de parking vredekaai te heropenen en er sanitaire units te plaatsen. Bruggeman replikeerde dat noch gouverneur, noch politie, noch VFT noch de mensen behalve de mondial achter het heropenen van de parking staat en het gemeentebestuur evenmin. Het plaatsen van sanitair op die plaats is trouwens niet toegelaten.
Geert Asman (PVDA) ergerde zich aan de redelijk kinderachtige vertoning. Er moeten oplossingen komen ten bate van de Zelzaatse bevolking. Neem de nodige maatregelen van handhaving, want een aantal problemen komen door overtredingen, en rond de verder te nemen maatregelen af met zonodig logistieke ondersteuning voor truckers die ver van huis zijn. Wij waren tegen het sluiten van de parking zonder afdoende alternatieven voor de truckers.Het is gebleken dat hierdoor inderdaad miserie is ontstaan met vrachtwagens aan de grijphoek, op de westkade en dergelijke. Heropenen van de parking is geen goede oplossing. Een vrachtwagenparking hoort anno 2016 niet thuis in een gemeentecentrum.
Schepen Stevelinck en zowaar Johan de Jonghe (CD&V-VZ) drongen nogmaals aan op daden want iedereen in deze raad wil dat er op het terrein een oplossing wordt uitgevoerd. Acke bleef echter voet bij stuk houden en eiste de stemming over zíjn parkeervoorstel en dat de gemeenteraad het college opdracht geeft dit tegen half maart 2017 uit te voeren.
De oppositie vond dat de meerderheidspartijen het zelf maar moesten uitklaren.Het bizarre resultaat van de stemming was 2 voor (NVA) ,2 liberalen tegen bij 18 onthoudingen (!) zodat wegens staking van stemmen Ackes voorstel werd afgevoerd.

Het laatste punt voor de geheime zitting was toegevoegd door Steven De Vuyst (PVDA+). En ook hier bleek er nog meer venijn in de staart dan verwacht.
Alhoewel de jeugdraad een 'onafhankelijk' adviesorgaan wordt genoemd, moest hij vaststellen dat de voorstellen voor nieuwe statuten die de liberalen -de grote aanhangers van de vrijheid- aan de jeugdraad willen opleggen  uit het boekje van Lodewijk XIV lijken te komen. De citaten worden de intussen geduldige lezer niet onthouden:

onder de rubriek: deontologisch omgaan met informatie:

- “Als iemand van de pers met u contact opneemt over aangelegenheden van gemeenteraadsbeslissingen inzake het jeugdbeleid verwijst u hem of haar door naar de burgemeester. Hij kan spreekrecht verlenen.” Blijkbaar moet eerst de zonnekoning om toestemming gevraagd worden vooraleer leden van de jeugdraad de stem  mogen verheffen.

- “Als de jeugdraad wenst informatie te verspreiden op grotere schaal via pers, multimedia of bedrukkingen moet deze informatie op juistheid en volledigheid gecontroleerd worden door de burgemeester. De betreffende heeft 4 weken tijd om de documenten te controleren, aan te duiden waar correcties nodig zijn en door te sturen naar het dagelijks bestuur van de jeugdraad. “
Van censuur gesproken...

De Vuyst eiste dat het college deze plannen zou opbergen; de jeugdraad had ze trouwens intussen al afgeschoten.
De jeugd moet niet gemuilkorfd worden maar aangezet tot deelnemen aan de demokratie met frisse en soms wilde ideeën, met actie zoals de protestmars die blijkbaar een dorn in het oog is geweest van het college.

Schepen van jeugd Stevelinck vroeg zich af wat dit op de gemeenteraad kwam doen. De relaties met de jeugdraad zijn prima, we zijn nog in overleg. Wacht tot de statuten ter stemming liggen en kom dan tussen.

De Vuyst stelde dat hij zich grote zorgen maakt over wat de schepen en de burgemeester aan de jeugd willen voorstellen (of opdringen?)

Stevelinck stelde dan dat hij de gevolgen van desinformatie wilde counteren en vandaar de voorstellen voor nieuwe statuten. “Was het feit dat jullie het jeugdopbouwwerk wilden halveren dan desinformatie die de jeugd op straat heeft gevraagd? Ik denk van niet" stelde De Vuyst daar tegenover. Ook het aandringen van fractieleider Geert Asman (PVDA+) kon noch de schepen noch de burgemeester er toe brengen te verklaren dat zij deze piste om de jeugdraad te kortwieken zouden verlaten.
Waarvan akte dus.

 

Daarna volgde dan de geheime zitting over de vaste benoeming van de secretaris.

Het eerste punt, namelijk dat de gemeenteraad zijn beslissing van 19/10/2016 tot niet-benoeming intrekt, werd blijkbaar goedgekeurd ook al betrof het geen beslissing ten gronde maar wel een dringend advies.

Bij de stemming over de vaste benoeming van de secretaris bleek dat Claudio Rizzo de zaal al had verlaten. Daar maakte de oppositie gebruik van om de meerderheid niet in aantal achter te laten en de stemming te verhinderen;
wordt vervolgd.

Zo eindigde een alweer bijzondere gemeenteraad.
Wie denkt dat hij alles al gezien heeft,wordt geregeld verrast door de politieke wendingen. Of Zelzate van dit schouwspel beter wordt mag men ten zeerste betwijfelen wanneer vooral de ego's botsen, de luchtkastelen voorbijdrijven en alleen de happy fewx zich in de handen kunnen wrijven terwijl de rest dat ook doet...maar dan tegen de kille winterkoude in Zelzate.
Aan iedereen een gelukkig 2017 gewenst.