GR 27maart2017: kan er nog iemand volgen?

Om 20uur mocht Lucien Van De Velde de aftrap geven in het halfuurtje van de burger. Hij had na de vorige raadszitting twintig vragen overgemaakt waarbij hem was beloofd ‘dat hij op de volgende gemeenteraad antwoord zou krijgen’. Tevergeefs echter: de voorzitter had zijn herinneringsmail niet gezien en Lucien concludeerde dat men de voorbije maand gewoon de tijd niet had genomen om een antwoord te formuleren. Maar dat zou er dan toch van komen. Hopelijk volgt over een maand het dankwoord van Lucien.

Het bestek van de riolerings- en rijbaanwerken aan de Akker werd voorgelegd. Geert Asman (PVDA+) wou van de schepen van Openbare Werken weten wat het zou kosten om het eerste stukje Akker , waarvan de wegenis er erbarmelijk bijligt, er ook bij te nemen. Ze moest het antwoord schuldig blijven, maar volgens haar verklaring in de krant is er geen budget voor.

In punt3b werd voorgesteld de Oostkade eenrichtingsverkeer te maken van zuid (‘aan de Gamma’) naar noord. Karl Segers (PVDA+) stelde dat dit het volgende kunst- en vliegwerk was na de sluiting van de doorsteek die de PVDA altijd als enige heeft afgewezen. De politie wil over de kwestie geen advies meer geven ‘omdat het kadert in een groter geheel’. De mobiliteitsambtenaar die dan het advies heeft opgesteld, had al bij het knippen voorspeld dat er problemen gingen komen in de Oostkade. Segers voegde er aan toe dat het volgende knelpunt het kruispunt Grote Markt-Wittoecklaan wordt waar het nu geregeld aanschuiven is door de verhoogde drukte op de markt. Het college wil van heropenen van de doorsteek als oplossing blijkbaar niet weten. Op de vraag of het oude asfalt er nog ligt of niet, kon het college geen antwoord geven, dat moet nagezien worden.

Punt 8 regelde de deelname van de gemeente aan dienstverlenende vereniging TMVS, een dochter van de watermaatschappij TMVW. De burgemeester vond het een prima voorstel maar Dirk Goemaere (PVDA+) vond van niet. Het is dit soort van dochterondernemingen waarin overheid en privé verstrengeld geraken dat leidt tot uitwassen zoals we gezien hebben in Publifin en aanverwante schandalen. Politici hebben allerlei stevige vergoedingen ontvangen voor hun (al dan niet) geleverde diensten. In TMVW wordt 300.000euro zitpenningen gespendeerd aan 250 personen in advies- en bestuursorganen. Goemaere stelde dat intercommunales intercommunaal moeten blijven zonder inmenging van de privé en met een doorzichtige demokratische controle. Nu al is 85% van de organisatie in en rond de intercommunales een samenwerking met de privé. Het is daar dat het misgaat met de politici, het is daar dat de uitwassen zitten. Bruggeman stelde alvast dat TMVW geen etterbuil is. Hij beloofde allerlei hervormingen zodat de waterprijs flink zal dalen (door het halveren van het aantal mandaten?). wait and see dus ; of misschien nog much water naar de see voordat er iets van terecht komt?
Daarmee was het deksel van de doos van pandora al eventjes opgelicht, want punt 14/15 over de zitpenningen van de schepenen moest nog komen. Bruggeman vond dat wie goed werkt ook mag vergoed worden. Dankzij TMVW zijn sporthal en zwembad goed beheerd en betaalbaar gebleven. Geert Asman (PVDA+) replikeerde fijntjes dat moest men een gewoon zwembad hebben aangelegd in plaats van een subtropisch, dat wel een slok op een borrel zou gescheeld hebben. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad (VLD-SD/NVA/CD&V-VZ/SP.a) voor de extra divisie TMVS, enkel PVDA stemde tegen.
Luc Verstraeten (vld-sd) vroeg zich toch openlijk af of het alsmaar uitdeinen van die intercommunales wel zo gezond was, en daarmee werd pandora voorlopig gesloten.

De schijnbaar simpele zaak om de uitbaters van Petra’s frituur toe te laten zich om te vormen tot een broodjeszaak zorgde ook voor verhit debat. NVA-schepen Acke wou een amendement toevoegen ‘dat deze regeling geen precedent mocht zijn en dat er alleen maar werd goedgekeurd omdat het een bestaande inrichting was’. Volgens Freddy De Vilder kon zoiets niet omdat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden. Er werd dan geopperd dat als de andere frituur dat ook wou, men niet zou kunnen weigeren. En er is dan op vrijdag nog het viskraam. En mogen die in feite ‘gedoogde kramen’ dan concurrentie aandoen aan bedrijvigheid in de panden van de markt die het college zou graag terug wil uitgebaat zien? Want een frietkraam wordt gedoogd omdat frieten nu eenmaal tot de Belgische cultuur behoort, maar geldt dat ook voor een broodjeskraam? Acke wou per se zijn amendement in de tekst en De Vilder wou de stemming dat moest onderzocht worden of het amendement wel rechtsgeldig is. Op de NVA na stemden alle partijen om dit te onderzoeken, zodat vervolgens de concessiewijziging zonder amendement werd voorgelegd en aanvaard waarbij de NVA tegenstemde.

Het begon dus al wat te rammelen in de meerderheid en dat zou bij de volgende punten tot redelijk wat chaos en averij leiden.

Punt13 bracht immers de uitbreiding van de schoonmaakopdrachten naar alle gebouwen van OCMW en gemeente. Het poetsen is geprivatiseerd naar GOM, maar er zijn heel wat klachten over de kwaliteit van het poetswerk. Volgens de burgemeester was er een backup via het logistiek team dat gaat opruimen als het bijv. na een activiteit in een gemeentelijke zaal de spuigaten uitloopt. Dirk Goemaere (PVDA+) was niet verrast door de problemen met de kwaliteit van het poetswerk. GOM heeft immers jarenlang gepoetst op Arcelor Mittal en daar is toen 3 weken gestaakt tegen het opdrijven van het werkritme en de onmogelijkheid het poetswerk nog goed te doen. De PVDA+ is tegen elke uitbreiding van verdere privatisering. SPa diende een amendement in om een extra poetsvrouw aan te werven met een gemeentelijk statuut. Waar het geld moest vandaan komen liet men in het midden, maar meer kuisen betekent meer personeel maar we willen geen verdere privatisering. Er volgde dan redelijk wat verwarring over wat er nu gestemd ging worden en volgens het reglement was dat dan eerst het amendement voor die extra poetskracht. Tot ieders verwondering waren er uit de meerderheid twee ja-stemmen (van schepenen Maenhout en Van Weynsberghe naar het schijnt, want het was allemaal niet te volgen) zodat het punt warempel was aanvaard; en gestemd is gestemd vond de voorzitter. punt.

Punt14 van PVDA+ vroeg het openbaar maken van alle wedden, vergoedingen en zitpenningen van het college en stelde voor dat schepenen alle zitpenningen in intercommunales en dergelijke doorstorten in de gemeentekas.
Dirk Goemaere gaf de cijfers: een burgemeester heeft netto 2800euro per maand +telefoon +dienstwagen. Een schepen heeft zo’n 2150euro+telefoon en reisvergoeding.

50% van de Belgen zit boven of onder 1900euro dus is dat een goede verdienste. Wij zijn voor de code van Colau (Ada Colau is de linkse burgemeester van Barcelona). Zij verdient als burgemeester van een stad die veel groter is dan Antwerpen 2200euro/maand. Ze heeft ook een dienst voor transparantie opgezet zodat voor iedereen duidelijk is wie wat verdient. In België blijft dat alles een zoekplaatje. Denk maar aan het Publifinschandaal. Er is daar niets onwettelijks gebeurd , maar de bedragen die daar circuleren bleven jarenlang verborgen, zijn onbehoorlijk en verleiden tot corruptie. Dat onze mandatarissen hun fiscale fiches publiceren, dan is het voor iedereen duidelijk. Toen Goemaere vond dat er ook controle maocht zijn op het gratis gebruik van een dienstwagen door de burgemeester nam de temperatuur verder toe.
Hij herhaalde dat de PVDA+ voor de intercommunale samenwerking is, maar tegen de vermarkting ervan. En zouden onze vertegenwoordigers in die organen niet eens in een commissie komen uitleggen wat daar gebeurt en welke standpunten ze hebben ingenomen op vergaderingen?

Voorzitter Acke(NVA) wierp onmiddellijk tegen dat de bestemming van de zitpenningen door de gemeenteraad niet kan bepaald worden. Een schepen zou die aan de gemeente kunnen schenken, maar dat kan niet opgelegd worden.

Burgemeester Bruggeman schoot dan de populistische hoofdvogel af door voor te stellen dat de gemeenteraadsleden van de PVDA beter hun zitpenning aan de gemeentekas zouden schenken in plaats van aan hun partijkas. Hij ‘vergat’ daarbij dat gemeenteraadsleden geen wedde trekken zoals de leden van het college, zodat men hun zitpenning bezwaarlijk als een extraatje kan zien. Bruggeman voegde er aan toe dat hij niets onwettelijks deed, maar dat hij zijn fiscale fiche niet ging openbaar maken.

Een paar schepenen vonden zich onheus behandeld omdat ze toch hard werken voor hun centen. Niet iedereen graait maar zonder iets te doen. Alsof dat ooit zou beweerd zijn.
Daarop ging het niveau van het debat snel naar beneden . Steven De Vuyst (PVDA) deed nog een poging door te stellen dat niet de mensen maar vooral de structuren het probleem zijn; waarom zouden politici geen stappen zetten om de kloof met de burger te verkleinen?

De burgemeester beschuldigde de PVDA van stemmingmakerij. ‘jullie krijgen toch ook geld uit de staatskas met jullie verkozenen’. Maar die subsidie blijkt wel door de staat geblokkeerd wegens de tweetaligheid van de PVDA-PTB.
Marleen Maenhout stelde dat zij een deel van haar schepenwedde liet terugvloeien naar Zelzate door bijv een matchbal te geven op KVV of een tombolaprijs te sponsoren. Dit lokte de schampere opmerking uit dat zoiets een naam heeft: campagne voeren.
Freddy De Vilder vroeg dan of de PVDA dan wil dat alleen begoeden nog politieke mandaten kunnen opnemen als zo’n lage verloning wordt voorgesteld. Daarmee was dan weer gezegd dat voor het half time werk van een schepen 2150 euro te weinig is in zijn ogen terwijl meer dan de helft van de Belgen daar direct zou voor tekenen.

Na de stemmingen waarvan de telling heel wat voeten in de aarde had, was er met 4 onthoudingen en 9 ja-stemmen van de oppositie een beslissing om de wedden, zitpenningen en vergoedingen op de website te publiceren, het storten van die vergoedingen was onontvankelijk volgens de voorzitter. Een toezicht op het dienstvoertuig van de burgmeester komt er niet en een openbare commissie over wat vertegenwoordigers van gemeentes in de intercommunales doen, moet de PVDA maar zelf zien bijeen te roepen.

De SPa had een gelijkaardig punt ingediend met nog een aantal andere vragen. Brent Meuleman (SPa) was duidelijk in Gent de mosterd (Van Termonteyn) gaan halen.
De SPa wil de inkomsten uit bijkomende publieke mandaten voor burgemeesters en schepenen aftoppen tot +30% van hun bruto basiswedde. Voorzitter Acke stelde dat ook dit de bevoegdheid van de gemeenteraad niet was, maar Meuleman antwoordde dat Gent dit wel had ingevoerd via een deontologische code. Dirk Goemaere (PVDA+) vond dat zulke regeling alleen maar de bestaande toestanden bestendigt en pleitte voor een volledige onafhankelijkheid van burgemeester en schepenen tov de privé, met andere woorden 0%. PVDA+ was de enige partij die om die reden tegen het voorstel stemde.

Punt16 ging over de gerooide bomen in vogelzang en de bloemenwijk. De burgemeester had in de pers verklaard dat hij burgers zou vragen om peter te zijn van hun nieuwe boom. Karl Segers (PVDA) had meer beleid verwacht. Het plantseizoen is voorbij en een aantal lanen staan er zonder bomen bij. De aanplant en het beheer kunnen niet aan de burgers uitbesteed worden. Hij vroeg zich af hoeveel mankracht er voorzien was voor het onderhoud van bomen en het opvolgen van de aanplant. Dat antwoord zou volgen. De oppositie drong er tevens op aan dat alle 181 bomen zouden vervangen worden. Uiteindeliijk zorgde Johan De Jonghe (CD&V-VZ) voor een meerderheid hiervoor. De gemeente zal in het onderhoud voorzien.

Blijkbaar was het 'koopjes' geblazen voor de oppositie. Toen nogmaals werd aangedrongen op een vaste dag voor de gemeenteraadszitting (waarschijnlijk is Zelzate de enige gemeente waar dit niet bestaat) werd alweer uit de CD&V-VZ bijgesprongen voor een meerderheid zodat ook dit wat kleingeestig gedoe tot het verleden zou moeten behoren.

Ook het voorstel van beide oppositiepartijen om de OCMW-raad te verzoeken het Sociaal Administratief Centrum (SAC) op de hoek van de Kleine-landeigendomlaan niet te verkopen,kreeg een meerderheid achter zich via de onthouding van Claudio Rizzo (vld-sd) en de CD&V-VZ-fractie.
OCMW-voorzitter Laureys had immers verklaard dat na de verkoop van Bloemenbos de rekening van het OCNW de verkoop niet meer noodzaakte en zolang er OCMW-diensten aanwezig zijn, wordt het SAC niet verkocht. Gezien de overbevolking in het gemeentehuis lijkt dit het verstandigste. En het zit er dik in dat dit tot het einde van de legislatuur zo zal blijven.

SPa had een punt ingediend om een zone30 in te richten in de Chalmetlaan.
Schepen van Verkeer Acke zag dit niet zitten aangezien het een ontsluitingsweg waarin ook de hulpdiensten zich bevinden. De inrichting van de weg laat een vlotte circulatie toe. Burgemeeste Bruggeman had zij huiswerk gemaakt door zowel van politie als van brandweer advies in te winnen.
Alhoewel de klok al tegen middernacht liep, vond hij het nuttig een kwartier lang het hele advies letterlijk voor te lezen (wat kan een e-mailbericht soms wonderen doen) waaruit ruim geargumenteerd bleek dat geen van beide instanties er voor waren. Het idee werd dan ook opgeborgen

Schepen van verkeer Acke bevestigde op vraag van Geert Asman (PVDA+) dat het busplein in 2018 zal aangepakt worden met aandacht voor de veiligheid op het kruispunt R4 met de Westkade.

Karl Segers(PVDA+) vroeg dat de verslagen van het college sneller zouden doorgestuurd worden aan de gemeenteraadsleden. Het laatste dateert immers al van... 29 november 2016.

In de geheime zitting werd voorgesteld het gemeenteraadsbesluit van 10januari 2017 in te trekken. Nadat de meerderheid de raad had verlaten, hadden de resterende raadsleden toen de vaste benoeming van gemeentesecretaris Verbuyst nogmaals afgewezen,. Daarna heeft de raad van state opnieuw beslist dit besluit hoogdringend te schorsen. In tegenstelling tot de raadszitting van 28december 2016 werd deze keer geen meerderheid gevonden om dit besluit in te trekken zodat we hier niet aan het einde van een mogelijks nog lang verhaal zijn.

Zo eindigde een marathonzitting van de gemeenteraad waarbij het geregeld moeilijk om volgen was waarover nu juist gestemd werd en wie hoe had gestemd. De bestuursmeerderheid beet meermaals in het zand zodat aar de spanningen weer zijn toegenomen. Kan er iemand nog volgen?