GR 26juli2016: Secretariskwestie:to be or not to be

Midden in de zomervakantie een gemeenteraad, ook dat hadden we al heel lang niet meer gezien. Dit weerhield de buurtbewoners van de polderstraat-St Stevenstraat niet om naar de raadzaal af te zakken. Ze zetten nogmaals hun verzet tegen het Batokaproject in de Karnemelkpolder in de verf tijdens het halfuurtje van de burger. Daar werd ook gevraagd door een snorpokemon naar wat er met de 55euro milieubelasting gebeurt, dit jaar handig verpakt in een vroege afrekening van slechts 4 maanden afval. Schepen Maenhout antwoordde dat dit dient om de hoge faktuur van de afvalverwerking te betalen. Blijkbaar onder het motto 'de bewoner betaalt' of hij nu veel afval te storten heeft of niet.
Wel door de datum 'gepakt' was de PVDA-fractie waar fractieleider Geert Asman ontbrak wegens vakantie en Dirk Goemaere had in extremis zijn plezierbootje aangemeerd om op de gemeenteraad te kunnen zijn. Derde in rij Karl Segers moest dan maar de fractie leiden of lijden want in volle vervangingsperiode tijdens de vakantie is dat niet echt een cadeau.

Bij het begin van de zitting bekloeg hij zich dan ook hierover: alhoewel op de vorige zitting van 28juni de datum van 26 juli al was vastgelegd door de meerderheid- waarschijnlijk na druk overleg over op welke dag alle stoelen konden gevuld geraken- werd deze pas op 18juli meegedeeld. Daar kwam dan nog bij dat die datum het voorbereiden van de zitting ernstig bemoeilijkt had: Segers had op 19 juli een aantal documenten opgevraagd maar kreeg op 20juli geen antwoord, dan was het nationale feestdag, brugdag, weekend zodat hij pas daags voor de zitting het gevraagde ontving.
Op de agenda stond in de geheime zitting de vaste benoeming van de gemeentesecretaris, de leidende ambtenaar van de gemeente. Die had een gunstig advies gekregen van een meerderheid in het schepencollege, maar de gegevens die leidden tot die beslissing ontbraken in het dossier. Daarin zit ook de beoordeling van de secretaris door het personeel, maar die gegevens kunnen alleen bij de burgemeester ingezien worden en niet doorgemaild! Daarbij kwam dan nog als klap op de vuurpijl een brief van een advocaat in naam van een aantal personeelsleden die stelden te spreken namens een meerderheid van het personeel. Zij hebben serieuze bedenkingen bij het functioneren van de secretaris en zijn omgang met het personeel.
In zulke omstandigheden kan men geen weloverwogen beslissing nemen en de PVDA-fractie legde ter stemming om het punt van de benoeming van de secretaris van de agenda te halen. Deze stemming leidde tot flink wat verwarring: bruggeman gaf het signaal om tegen te stemmen maar Claudio Rizzo en Luc Verstraeten aarzelden vooraleer een neenstem uit te brengen. Freddy de Vilder stemde mee met de SPafractie voor, Johan De Jonghe (CD&V-VVZ) onthield zich, meerderheidspartij NVA stemde voor en er ontbraken twee raadsleden (Asman (PVDA) en De Meyer (SPa)). Voeg daarbij een klankinstallatie die stilaan op de Engelse post in WOII begint te lijken en de verwarring was compleet. De eerste conclusie dat het verzoek was verworpen werd dadelijk van op de oppositiebanken herroepen: 5PVDA+4SPa+2NVA is dus 11 tegen9: 8VLD-sd+1CD&V en 1 onthouding. Deze hogere wiskunde kon uiteindelijk dan toch door iedereen tot een goed einde gebracht worden en de benoeming van de secretaris was uitgesteld; Er volgde applaus van op de syndicale banken in de zaal. Hoe de proeftijd van de huidige secretaris Verbuyst zal aflopen wordt dus hoogst onzeker. De breuk binnen de meerderheid lag daarmee wijdopen en voor burgemeester Bruggeman was de zomerstemming duidelijk om zeep. In de krant had hij immers laten uitschijnen dat deze benoeming slechts een formaliteit was die men er kon bijnemen nu het toch raadszitting was voor Batoka.

 

Volgde dan de benoeming van drie omgevingsambtenaren. Dit is een nieuwe functie die vanaf 23februari 2017 van kracht gaat en de functies van stedebouwkundig ambtenaar milieuambtenaar etc. vervangt zodat vergunningen vlotter kunnen afgehandeld worden. Marleen Maenhout pikte het graantje mee door aan te geven dat Zelzate hier dus al veel vroeger mee zal kunnen starten.

 

Daarna kwam de verkeerssituatie in de Ottestraat aan bod met het voorstel op beide trottoirs deels te mogen parkeren omdat de straat te smal is voor hulpdiensten. PVDA+ vroeg naar het politioneel advies daaromtrent, maar dit bleek niet beschikbaar omdat de politiecommissaris... met vakantie was. Dat kan gebeuren natuurlijk als je middenin de zomervakantie een gemeenteraad organiseert. De burgemeester wist echter te zeggen dat het advies positief was en het versmallen van de trottoir door geparkeerde voertuigen geen probleem en dat er aan de onpare nummerskant geen trottoir is, dus kan je moeilijk er het parkeren op toelaten, was evenmin een probleem. Punt goedgekeurd maar door de oppositie werd het probleem van de signamisatie en het verkeer in de Debbautshoekstraat ter discussie gesteld. Dat zou schepen Acke nog eens met de politie bekijken.

 

Aan de uitrit van St Jan Baptist komt een parkeerverbod van 50meter, daarover was iedereen het snel eens

 

Als laatste punt op de agenda stond de feitelijke reden voor deze gemeenteraad: de 'zaak der wegen-verkavelingsaanvraag van Batoka in de Karnemelkpolder'.
DePVDA-fractie stelde dat men in dit dossier met de wensen van de ontwikkelaar maar zeker ook met die van de buurt en met de natuurwaarde moet rekening houden. Behalve gemaakte opmerkingen door de watermaatschappij Farys en het polderbestuur, is er het probleem van het verkeer en de ontsluiting. Een studiebureau had dit in opdracht van Batoka onderzocht en besloot tot een 'beperkt negatief effect op de verkeersleefbaarheid'. De leefbaarheidsgrens voor vrachtverkeer (>10%) is echter nu al overschreden in de St-Stevenstraat en er zal nog 40% bijkomen en nog meer tijdens de ontwikkeling van het gebied wegens de aanvoer van grond om op te hogen.

Het Vlaams departement verkeer en openbare werken stelt onomwonden in haar ongunstig advies om de realisatie van de uitbreding van Batoka maar toe te staan op het moment dat de alternatieve weg is aangelegd, namelijk het doortrekken van de Karnemelkstraat. Gelegenheidsfractieleider Segers voegde er nog aan toe dat in december 2014 en juli 2015 het college ook de vergunning had afgewezen zolang de nieuwe ontsluiting niet is gerealiseerd want de verbinding St-Stevenstraat met de tractaatweg zal verdwijnen. Verkeerschepen Acke stelde dat het allemaal wel zou meevallen en dat er milderende maatregelen voor het kruispunt St-stevenstraat-tractaatweg mogelijk waren. De ontsluiting Karnemelkpolder zal echter maar voor 2020 zijn en hij vond het unfair om de ontwikkelaar van Batoka nog zo lang te laten wachten; Daar zat hem nu juist het verschil. Het college vindt dat het project moet kunnen doorgaan, ook al is het probleem van verkeersoverlast niet opgelost en altijd voldoende reden geweest om geen vergunning te geven; de oppositie denkt meer aan de buurt en vindt dat eerst de problemen moeten opgelost zijn vooraleer te vergunnen. Daar werd nog fijntjes aan toegevoegd dat de bouwvergunning voor een moskee in de groenstraat werd geweigerd wegens vrees voor verkeersoverlast maar dat dit blijkbaar niet meer geldt voor Batoka; Twee maten en twee gewichten?

 

Het vragenuurtje werd nog een pijnlijk staartje aan de gemeenteraad.

-Waarom organiseert de gemeente 'kom op tegen kanker' niet meer?Blijkbaar is er geen geld om 4 uurtjes een personeelslid vrij te maken? De burgemeester vertkte het om deftig te antwoorden, waarop dan de repliek kwam dat er blijkbaar wel geld is om meerdere personeelsleden tijdens de BeNeladiestoer op te trommelen.

-De bolbaan aan Bloemenbos verkwijnt omdat de nutsvoorzieningen worden afgesneden door de sluiting van het bejaardenhuis. Deze voorzieningen elders aansluiten kost te veel geld volgens ocmw-oorzitter Laureys.

-Maureen Tollenaere (PVDA) wou weten hoe het kwam dat de brandweer 45 minuten te laat kwam toen de haag bij haar woning was in brand gestoken. Gelukkig konden de buren verhinderen dat de brand oversloeg naar haar huis. “Het antwoord is vertrouwelijk, ik kan dat hier niet zeggen” stelde Bruggeman “stel u zelf in verbinding met de korpschef”. Zoek het dus zelf maar uit...

-Steven de Vuyst (PVDA) kreeg te horendat voor Summerswitch er geen ontsluitingsprobleem zal zijn en dat alle engagementen naar organisatie en wijkbewoners zullen nagekomen worden

 

Voorzitter Acke sloot net binnen de 2 uur zitting af met de mededeling dat er nog geen nieuwe datum was voor de volgende raadszitting.

Ondanks de korte agenda werd er toch weer een bladzijde in de gemeenteraadsgeschiedenis volgeschreven.
400jaar na de dood van Shakespeare rijst voor de gemeentesecretaris de vraag 'to be or not to be'. De benoeming van de secretaris blijkt een en het vertrouwen in de man staat zowel bij het personeel als bij meerdere fracties op een laag pitje. Welke gevolgen dit allemaal nog gaat hebben, dat zien we na de zomervakantie; Wie weet welke pokemons zitten er dan in het gemeentehuis?