GR 22 juni 2017: een avondje old school meerderheid tegen minderheid

Door de afwezigheid van Freddy De Vilder en  Patricia De Meyer beschikte de voltallige meerderheid over een ruim overschot om eindelijk nog eens wat zaken door de gemeenteraad te krijgen. Heet was het voor iedereen dus ook voor de aanwezige burgers die hun halfuurtje lieten voorbijgaan.

Daan Schalk, de CEO van het Havenbedrijf Gent was zowaar uitgenodigd om het agendapunt over het dossier rond de kapitaalsverhoging toe te lichten. Na Zelzate en Evergem treedt nu ook de provincie toe wat het draagvlak voor de haven vergroot en de deur openzet voor de fusie met Zeeland Seaports. Geen animo bij de raadsleden omtrent verdere uitleg en na een goedkeuring werd voor de vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering gestemd. Luc Verstraeten (VLD-sd)  won meerderheid tegen oppositie het pleit van Isabel Dellaert (SP-a).

Daarna volgde de jaarrekening 2016. Zoals bij het vorige punt was hiervoor evenmin een commissie georganiseerd wegens gebrek aan een voorzitter. Wat is het college toch gul met commissies voorstellen als het niet kan. De raadsleden hadden hun vragen overgemaakt aan de financieel beheerder die per kerende had toegelicht. Burgemeester Bruggeman was  blij met de rekening:  “we hebben voor dit werkjaar 272.525euro over en onze autofinancieringsmarge bedraagt 526.167euro.”
SP-a beperkte zich tot een globale kritiek: de jaarrekening is het resultaat van het vierde jaar besparen en afbouwen:  duurdere sportdienst, uitbestede poetsdienst, minder geld voor voetpaden. Het OCMW spijst de gemeentekas  en de schuldenlast daalt, maar dringende investeringen worden voor zich uit geschoven. Intussen worden de feestjes en de goed nieuwsshow voorbereid voor de verkiezingen in 2018.
Bruggeman repliceerde dat hij anders bestuurt dan SP-a. ‘Met u waren we al lang failliet’, stelde hij. ‘Alle personeel is behouden, dienstverlening is gelijk gebleven met ½ % minder personenbelasting. Wij investeren wél, blijft gij maar liegen tijdens uw deur-aan-deurgetoeter. Lieg er maar op los. SP-a heeft het geld langs deuren en vensters buitengesmeten’ -terwijl echter de VLD al een kwarteeuw de schepen van financiën levert, schamperde  Meuleman (SP-a)- .
Plots werd echter de diepe ideologische kloof tussen links en rechts pijnlijk duidelijk, vooral door wat Bruggeman tussen de lijnen niet had gezegd. “Wij voeren een goed beleid voor Zelzate. Wie heeft de sukkelaars naar hier gebracht? Wij zorgen ervoor dat jonge mensen met geld naar Zelzate komen zodat we hier meer kunnen realiseren.” Met andere woorden: weg met een sociaal beleid, want dat kost alleen maar geld en trekt arme luizen aan die niets binnenbrengen. Leve een asociaal beleid dat enerzijds de sukkelaars zonder water en brood gezet buitenpest en anderzijds meer geld overlaat voor de beter begoeden om allerlei te realiseren. Waar de sukkelaars NIMBY (not in my backyard)  naartoe moeten, is blijkbaar geen Zelzaats probleem. Het woord solidariteit staat duidelijk niet in het woordenboek van deze meerderheid als het om de knikkers gaat.
Geert Asman (PVDA+) kreeg dan het woord. “Het rapport 2016 is een slecht rapport. Hieruit blijkt afbouw, verwaarlozing van zalen, gebrek aan onderhoud,… Mensen zien Zelzate achteruitgaan.
Van het budget voetpaden voor 2016  zijn 100.000euro niet gebruikt, de factuur wordt doorgeschoven en eens zal een grote inhaalbeweging onvermijdelijk zijn. 800.000euro aan investeringen zijn niet gebeurd. Naar zo’n gemeente komen de mensen niet, ze trekken weg.
Investeer in onderhoud, in verenigingsleven. En ja nieuwe inkomstenzijn nodig zijn. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
Burgemeester Bruggeman repliceerde met een lijstje wegenwerken. “Wij horen blijkbaar totaal andere zaken over Zelzate dan jullie. Wij gaan investeren, ge zult nog verschieten”.
Asman was niet onder de indruk. Zaken die nu worden doorgeschoven zijn ook vorig jaar al doorgeschoven. Er zijn investeringen, maar het kan veel beter. Ge doet alleen oplapwerk en dan nog alleen hoogst noodzakelijke dingen.
Voorzitter Acke vond het debat afglijden naar het budget 2018 ipv de rekening 2016 en startte de stemming die meerderheid tegen minderheid de goedkeuring van de jaarrekening opleverde.
 

Als punt4 stond de ontwikkeling van Zelzate-Zuid op de agenda. De vorige gemeenteraad hadden oppositie en  NVA het punt van de agenda gehaald wegens onvoldoende financieel onderbouwd en de onzekerheden rond de verkaveling van de verbroederingslaan. Naar slechte gewoonte van het college werd ook deze keer het dossier onveranderd weer ter stemming voorgelegd om het bij een tweede poging wel door de raad te krijgen. Voor NVA en  CD&V-VZ  was het ei van Columbus dat voor de financiering van Zelzate-Zuid louter de opbrengsten van verkaveling Verbroederingslaan mogen gebruikt worden. Achterliggende redenering: geen verkaveling is geen middelen, geen middelen is geen sportcentrum. Maar geen sportcentrum  betekent wel dat Zelzate de VLM-subsidie voor grondverwerving moet terugbetalen.
De oppositie gaf nogmaals de bezwaren aan tegen het dossier in de huidige vorm. Het gaat hier niet om een ‘principebeslissing’ maar om een financieel bindend engagement voor Zelzate  rond verwerven van gronden en sancties bij niet-realiseren van de plannen. Er zijn op dit moment nul garanties dat de gemeente een zone vindt waar ze bouwgrond kan omzetten in niet-bouwgrond om de oppervlakte aan gerealiseerde bouwgrond in de Verbroederingslaan te compenseren. Het dossier is niet rijp. Er is geen dwang dat we nu moeten beslissen omdat de grondverkopers dan niet meer zouden willen. De Vlaamse LandMaatschappij stelde in de hoorzitting dat ze geduldig is. Trouwens: hoe zouden de verkopers  die verloren hoek op een andere manier nog ten gelde kunnen brengen? Bruggeman strooit overal rond dat de oppositie tegen de voetbal en tegen KVV is. Niets is minder waar, maar voor een goedkeuring zijn meer garanties nodig. Wij tekenen geen blanco cheque en rug-tegen-de-muur-onderhandelen bij de grondbestemmingsruil is een zeer zwakke positie. Kijk maar naar het uitstel voor de tractaatweg in Nederland. Enkelen willen niet onteigend worden en dit veroorzaakt een lange procedure voor de Raad van State. Maar dat zijn natuurlijk weer maar ‘zorgen voor morgen’ en de volgende coalitie zal met de gebakken peren zitten.
De oppositiepartijen zijn met KVV gaan praten. Er is een probleem van het aantal velden voor de jeugdspelertjes (nu zijn er drie en in Zelzate-Zuid ook slechts drie), een nieuwe kantine, goede verlichting. Is al becijferd wat dat zou kosten? Hoe duur valt de facelift voor B-complex uit tov. de sportvelden in Zelzate-Zuid?
Bruggeman moest toegeven dat die berekening nog niet gebeurd was.
Johan De Jonghe (CD&V-VZ)  kwam dan uit zijn schelp en stelde voor om 10% van het bedrag te reserveren voor meerwerken. Daar was Geert Asman (PVDA+) als de kippen bij om vast te stellen dat het dossier niet rijp was: want als je 10% reserveert, zal je voor dat bedrag aan geplande  realisaties moeten laten vallen of  naar goedkopere alternatieven zoeken.
Intussen kreeg Jan De Beule (VLD-sd) het flink op zijn zweetklieren door te stellen dat er veel teveel gepalaverd  werd en dat de voorzitter het reglement van twee interventies per man moest handhaven.  Acke vond het ook warm en sloot de debatten. Het uitstellen van de beslissing werd deze keer meerderheid tegen minderheid afgekeurd. NVA en CD&V-VZ hadden hun kar definitief gekeerd in ruil voor geld voor het busplein en vage beloftes omtrent de financiering van  Zelzate-Zuid. De blanco cheque voor dit plan werd met dezelfde krachtsverhouding 12 tegen 9 goedgekeurd terwijl de oppositie zich onthield: die bevestigde normaals niet tegen het project te zijn, maar het niet kon goedkeuren wegens teveel onzekerheden die de Zelzatenaar veel geld kunnen kosten. In het slechtste geval 1,2miljoen euro. Dat is zoveel als zes jaar milieubelasting…

In punt5 moest een  opvolger gekozen worden voor de afgezette commissievoorzitter Luc Verstraeten (VLD-sd). Burgemeester Bruggeman (VLD-sd) droeg als kandidaat voor de meerderheid…Luc Verstraeten voor. “Was dit een grap, of om te huilen” flitste door het hoofd van uw dienaar. Er volgde dan ook een schorsing en na vijf minuten bleek Johan De Jonghe (CDV-VZ) de kandidaat van de meerderheid te zijn. Aangezien deze compromisfiguur de steun van de oppositie geniet, besloot Geert Asman (PVDA+) zijn kandidatuur in te trekken. Benieuwd wat er gaat veranderen in de commissies!


-In punt7 kwam het vrachtwagenparkeren langs de R4 aan bod. Een stokpaardje van verkeerschepen Acke (NVA) die er 4 jaar geleden al een nota over schreef. Het plan ziet er goed uit, behalve dan dat op enkele plaatsen de parkeerstrook te smal is geschilderd zodat de fietsers op de rijbaan zouden moeten als de vrachtwagen deels op het fietspad parkeert. Agentschap Wegen en Verkeer liet weten dat de pas herschilderde stroken bijwerken hun teveel kost. Dan kwam burgemeester Bruggeman nog met een vers-van-de-pers mailbericht van een wakkere burger aandraven die enkele andere voorstellen had. Daar kreeg Acke het serieus van op de zenuwen en stelde dat het tijd werd dat er nu ein-de-lijk wat gebeurt in dit dossier want gij burgemeester doet niet anders dan het altijd maar vertragen. Uiteindelijk werd dan beslist om de grootste miserie aan de grijphoek op te lossen door er een parkeerverbod voor vrachtwagens in te stellen. De rest zien we dan wel…
 

Na het open verklaren van het ambt van directeur van de basisschool en het wijzigen van de personeelsformatie waarbij weliswaar een statutaire plaats wordt vervangen door een contractuele kwamen we aan goedkeuring van bestek en ontwerp van het busplein.

De werken zullen starten in 2018 en moeten klaar zijn voor het zomerbouwverlof. Er volgde dan een discussie of het budget voor openbare verlichting en de schuilhokjes binnen het budget busplein moest gerekend worden of erbuiten. Binnen het budget nemen, zou echter betekenen dat elders moet bezuinigd worden, namelijk op de kwaliteit van de wegenis. Karl Segers (PVDA+) stelde dat het toch niet de bedoeling kon zijn een verouderd busplein met putten te vervangen door een modern busplein met al snel nieuwe putten... De gemeente heeft zich in 2014 verbonden om die kost op zich te nemen dus daarop ga je best niet beknibbelen. Steven De Vuyst (PVDA+) hekelde het ontbreken van een hoorzitting voor omwonenden en handelaars. Hij had van deze mensen commentaren gekregen over de toegenomen drukte in de oostkade. Wat als de weg daar onderbroken geraakt door een verhuizing of als men er een evenement wil organiseren? Men had beter naar de mensen geluisterd vooraleer het plan nu ter goedkeuring voor te leggen. Acke vond dat het met een hoorzitting voor de dubbele richting in de Wittoucklaan al welletjes geweest was met hoorzittingen. Hij had wel zijn plan getoetst bij Colruyt en  Q8. Nu uitstellen was onmogelijk want dan geraakt het dossier niet meer rond voor de uitvoering. Bruggeman stipte fijntjes aan dat schepen Acke op zijn eentje naar deze zaken was getrokken met zijn ontwerp, maar dat het busstation er moest komen. Hij kon wel akkoord gaan met de hoorzitting die de PVDA+ had geëist voor het einde van de zomer. De Vuyst bleef bij zijn gedacht dat die hoorzitting slechts wat bijsturen in de marge kon opleveren maar dat de keuzes praktisch zullen vastliggen zodat de inspraak niet veel  zal kunnen veranderen aan de plannen. En waren die door de tussenkomst van de bevolking in de Wittoucklaan niet drastisch veranderd geweest?


Er werd dan nog gediscussieerd over het verzoek van de PVDA+fractie voor een zone30 in de Assenedesteenweg. Blijkbaar is het meetbord voor de snelheid niet in staat het aantal overtreders te tellen. De politie stelde vast bij herhaalde controle dat het aantal overtreders was teruggelopen van 11% naar 3%.


Als laatste punt stonden de vragen van PVDA+ bij de miserie met de gele druppels in Leynlaan en omgeving op de agenda. Karl Segers had precieze vragen gesteld over de aanpak en over de resultaten van het onderzoek. Als antwoord begon milieuschepen Maenhout (VLD-sd) een litanie af te dreunen van wat er sinds 2 jaar allemaal in dat dossier was gebeurd. Segers bleef ijverig noteren maar zowel vriend als vijand kregen het er aardig van op de heupen. Maenhout werd vriendelijk verzocht dit in een mailtje te versturen. Van het antwoord op de gestelde vragen kwam  die avond niets in huis; wordt vervolgd.
Na de geheime zitting was de gemeentelijke vertegenwoordiging van de begeleidingscommissie Arcelor Mittal aangeduid (waarin traditiegetrouw Karl Segers geen zitje wist te bemachtigen) en ook de nieuwe voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening omdat Tania Van Hoofstadt haar ontslag had gegeven.


Zo leverde een avond meerderheid tegen oppositie dan toch een goedkeuring van  Zelzate-Zuid op. Hopelijk wordt het geen doodgeboren kind dat als lijk uit de kast zal vallen met een flink prijskaartje.
De kloof tussen links en rechts werd ook nog eens duidelijk gesteld: streven we naar een sociaal solidair beleid in Zelzate waar plaats is voor iedereen, of ziet men een sociaal beleid als een magneet voor sukkelaars en moet men dit vervangen door een beleid dat deze groep uitstoot en jonge vermogenden aantrekt?