GR 1december 2016: busje kom terug, maar hoe? En kennis is macht (Francis Bacon 1597)

Om 20uur mochten de burgers van wal steken waarbij twee maal de problematiek  van  de parkerende vrachtwagens werd aangekaart. Door de sluiting van parking Vredekaai heeft het probleem van sluikstorten en sanitair zich over de gemeente verspreid. Er waren ook klachten over gebrek aan privacy als zo’n trucker een weekend lang op 10 meter van je living geparkeerd blijft…

Punt2 op de agenda stuurde iedereen de loopgraven in. ‘Busje kwam niet’ bracht immers het debat over de nieuwe busroute via de marktstraat over de markt waarvoor de burgemeester de werken al volop had in gang gezet. Hij had zich immers –naar eigen zeggen-  ‘een hoedje geschrokken’ toen de Lijn hem liet weten prompt 5 haltes te schrappen in het centrum zodra de doorsteek oostkade-westkade werd gesloten. Hij stelde verder dat alle adviezen positief waren voor de route marktstraat mits verwijderen van een paar parkeerplaatsen, plaatsen van veiligheidsbeugels wordt onderzocht, mits verplaatsen van een zebrapad en het uitbreken van enkele verkeersdrempels. Hierbij weze vastgesteld dat de hierdoor  ontstane verkeersputten met  de klinkers er in gelegd ook vrij efficiënt lijken… De burgemeester stelde verder dat het voorstel dubbele richting in de Wittoucklaan tijdens de hoorzitting was afgeschoten en dat dit de marktstraat  de enige positieve oplossing was om het busje weer te laten rijden.
Geert Asman (PVDA+) zag dit compleet anders.
De oplossing marktstraat  is onvolledig, ondoordacht en gevaarlijk. Gaan de bussen rijden tijdens de maandagmarkt, kermissen,avondmarkten? (geen probleem volgens Briggeman, we zullen de kramen wat verschuiven en de bus kan dan veilig passeren…). Dat de burgemeester was verschoten wijst erop dat dit dossier slecht is beheerd: al in november 2015 had de Lijn laten weten te weigeren om te rijden via de watertoren als de doorsteek zou sluiten. Toen is de piste marktstraat trouwens afgewezen ‘omdat  grote en zware voertuigen op de smalle weg van de Grote Markt gaan rijden  haaks staat op de intentie op die Grote Markt verkeersluwer te maken. Er zullen ook twee parkeerplaatsen verdwijnen’. Tevens valt op te merken dat  bij foutparkeren de bus kan vastzitten met een verkeersinfarct tot gevolg.
Dit zwaarder verkeer is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers met risico’s op dodehoekongevallen. En wat met de veiligheid en de gezelligheid bij de marktgangers die een verkeersvrije markt gewoon zijn?
De piste Wittoucklaan werd terecht afgewezen door de bevolking wegens te smal, onveilig voor voetgangers en schoolkinderen, verlies aan parkeerplaatsen, gevaarlijk kruispunt met de grote markt. Asman besloot dan ook dat er maar 1 wijze beslissing is die geen nieuwe problemen oproept: hou de doorsteek open nu het nog kan, laat de bussen tijdelijk omrijden zolang de werfzone er ligt. Onderhandel dit  onverwijld met de Vlaamse Gemeenschap. Asman voegde er aan toe dat ondanks aandringen de opgevraagde documenten die nodig zijn voor een ernstig onderbouwd debat niet waren overgemaakt door de secretaris alhoewel het reglement dit oplegt. Er was gevraagd naar de politionele adviezen voor de verschillende scenario’s, een bewijs dat Natuur en Bos de werken zou stilleggen of aanrekenen aan de gemeente indien de doorsteek zou blijven en wat de concrete schadeclaim van de aannemer zou zijn. Toen daarop Bruggeman een mailbericht begon voor te lezen hieromtrent was de verontwaardiging groot: deze informatie was duidelijk achtergehouden en werd nu nauwelijks verstaanbaar in het debat gesmeten. Het bleek al snel duidelijk dat de gevraagde documenten ter zitting niet gingen komen ondanks herhaald aandringen door de oppositie en dat de burgemeester totaal geen oren had naar het overwegen van de piste om de doorsteek toch te behouden. Dat hij de schuld van de puinhoop dan nog in de schoenen van de oppositie wou schuiven was echt wel een brug(geman) te ver.  Het dossier is slecht beheerd, alles werd in achterkamertjes beslist zonder overleg of een commissie met alle raadsleden te organiseren. Een proefopstelling werd nooit uitgevoerd. Nu komt de burgemeester voor een onoplosbare situatie te staan en gaat hij de oppositie verwijten dat zij de kunst-en-vliegwerkoplossing van het paniekvoetbal  voor deze miskleun  doorkruist!  
Martin  Acke, schepen van verkeer, gaf aan dat de burgemeester hem duidelijk had getackeld tijdens de afwerking van dit alles. Volgens hem was de oplossing marktstraat nog onveiliger dan zijn oplossing wittoucklaan. Hij vond in feite de discussie overbodig want alles is al uitgebroken stelde hij vast.
Daarop volgde dan de stemming waarbij Acke… voor de regeling marktstraat stemde en zo zijn meerderheid depanneerde voor de oplossing die hij zelf niet wou.

Na deze kluif kon cultuur de zeden toch wat verzachten door Eric Raveel, al dertig jaar aan het roer van  de Culturele Raad , voor zijn verdienste uit te roepen tot ereburger van Zelzate. Karl Segers (PVDA+) kon het niet laten te hopen dat Zelzate dan ook inspanningen zal doen om zich cultureel wat meer op de ( Vlaamse)  kaart te zetten.

Volgden dan enkele algemene vergaderingen van intercommunales waarbij de meerderheid beschikt en de oppositie zich onthoudt omdat ze toch niets in de pap heeft te brokken.

De gemeentelijke zaal voor het lentefeest van  het humanistisch Verbond zal gratis worden ter beschikking gesteld. Hierbij werd nogmaals de vraag gesteld of het sop de kolen wel waard was: wat brengt het op om de erkende verenigingen te doen afdokken voor een zaal, als dat duidelijk remmend werkt op de activiteiten?

In punt11 werd  de erfpacht beslist die Zilverbos zal betalen aan de gemeente Zelzate voor het gebruik van de uitweg naar de begonialaan. Voor die 200m² zal Zilverbos 1000euro betalen per jaar. Dat is dus  evenveel als de pacht voor de oppervlakte van het hele terrein Zilverbos!

Tijdens eindejaar zal je Zelzaatse kadobonnen kunnen aankopen aan 10 of 25 euro waarmee je dan terecht kan in de deelnemende handelszaken. Tijdens de eerste infovergadering waren er alvast 5 zelzaatse handelszaken vertegenwoordigd dus onze schepen van economie ziet het volledig zitten.

De klok liep tegen halftien en de raad werd geschorst om bij de volgende plat de résistance niet te worden gehinderd door natuurlijke of verslavingsbehoeftes.
De fetish van de fusie gemeente en OCMW was immers aan de beurt. Dit punt kwam op de agenda nadat een klacht hieromtrent  van  Dirk Goemaere door  de gouverneur gegrond was verklaard. De gouverneur had er zelfs nog meerdere inbreuken tegen de overheidsopdrachten aan toegevoegd.  De oppositiepartijen maakten nogmaals brandhout van dit fusieplan dat is opgedrongen aan het personeel en waarbij de privacy in de sociale dienst niet is gegarandeerd.  OCMW-voorzitter Rik Laureys stelde dat iedereen waar nodig in een van de 2 spreekkamers kan gezien worden op afspraak; maar een afspraak betekent tijdsbeperking en dat is niet altijd mogelijk bij een ingewikkeld verhaal.  Wat doe je  met mensen die met hoogdringende zaken tussendoor willen komen? Laureys stelde dat het onthaal daar een belangrijke triagefuntie zal hebben en een eerste hulp kan verlenen, maar hoe zit het daar dan met de privacy? Ook het personeel ziet het werken in overbevolkte landschapsbureaus met overal  gesprekken, telefoons,computers niet zitten. Waarom dan toch het OCMW-gebouw aan de Kleine –Landeigendomlaan  verkopen , tenzij om de putten tijdelijk te vullen? Goemaere hekelde tevens dat er geen informatie werd gegeven aan de raadsleden. Zo wordt de meerderheid door haar eigen luizen gebeten omdat een klacht was aanvaard die perfect kon  vermeden zijn had de meerderheid op tijd en stond de juiste informatie gegeven aan alle raadsleden.  
Het verwonderde niemand dat de nieuwe inrichting van het gemeentehuis meerderheid tegen minderheid werd goedgekeurd. De nieuwe toiletten konden op wat meer bijval bij de oppositie rekenen.

De SPa had een punt ingediend om toe te staan dat scholen sensibilisatie-acties rond afval konden op touw zetten met een privépartner.  Vraag is natuurlijk of dit niet principieel de deur open zet naar andere privépartners die azen op de winstgevende fracties en het afval, waardoor de gemeentekas meer moet ophoesten voor de afvalverwerking.  Kan IDM niet beter zelf deze acties met de scholen uitvoeren?

De vraag tot sponsoring door de gemeente voor een tribune voor jeugdmuziektheater Triangel leidde eveneens tot een principiële discussie. Gaat het college à la tête du client blijven gunsten uitdelen, of komt er een klaar reglement zodat iedereen weet waarop hij kan aanspraak maken. Volgens de burgemeester was “een goed doel” essentieel voor gunstmaatregelen van het college, wat bij de PVDA-fractie wat schamper gelach uitlokte omdat de Toer de Frans had kunnen genieten van gratis boompjes.

Dirk Goemaere vroeg of de polderweg naar het hogedrukstation van  Fluxys kon gerepareerd worden, maar het was niet duidelijk of de gemeente dan wel het polderbestuur hiervoor bevoegd was, dus dat moest verder onderzocht worden.

Het laatste punt op de agenda bracht dan de problematiek van de her en der parkerende vrachtwagens. De burgemeester stelde dat tegen overlast door parkeren streng zal opgetreden worden;. Er ontbreken op 3 toegangswegen nog verbodsborden  “ max7,5ton” , maar eens die geplaatst zal dat gebeuren.  Verkeerschepen Acke voegde toe dat er voorstellen zijn om enkele stroken langs de R4 voor parkeren met vrachtwagens voor te behouden. Maar gaan we daar dan niet weer mogen sluikstort opruimen? Veel truckers zijn immers  in transit en niet in de buurt van hun leveranciers om daar te slapen of te douchen. De parking vredekaai blijft dicht voor truckers. Er werd fijntjes opgemerkt dat de sluikstorten en  uitwerpselen tussen de struiken nu vooral van de vissers komen… Op de vraag of dat deel van het park zoals beloofd zou verfraaid worden, antwoordde Bruggeman dat hij dat in het budget zou bekijken, maar Acke merkte op dat hij dat geld liever zag besteed aan het te vernieuwen busstation;

Het vragenrondje over het save-charter, het zwart stof over Zelzate, het pendelbusproject naar Gent leverde  een ‘we zijn er mee bezig’ op;

Er volgde echter -letterlijk te elfder ure- nog een verrassing van voorzitter Acke. Deze wou een extra agendapunt toevoegen om uitleg te geven over de procedure voor de Raad van State , ingespannen door de gemeentesecretaris die gebuisd is bij de benoemingsstemming door de gemeenteraad. Hierop volgde algemene verwarring: waar was dit goed voor? De voorzitter startte echter alras de stemming waarbij de VLD-fractie zich onthield zodat de verwarring helemaal compleet was. Blijkbaar kwam dit agendapunt niet uit het college ; De oppositie vroeg of dit hoogdringend was; of er dan geen document was van de Raad van State dat men had kunnen en moeten overmaken aan de raadsleden en dan ter discussie brengen. De oppositie zat al geprikkeld rond de achtergehouden informatie over de bussen via de markstraat en had echt geen zin om te weten welk konijn Acke uit de mouw wou schudden. De oppositie stemde dan ook tegen en eiste dat betreffend document zou overgemaakt worden.

Met dit orgelpunt eindigde de voorlaatste zitting van 2016 want tegen onnozele kinderen heeft de burgemeester een begroting 2017 beloofd.