GR 19 oktober 2016 : To be or not ot be (William Shakespeare 1564-1616) (deel2).

Met een groep leerlingen van het GO in de zaal deed voorzitter Acke een oproep om er 'een mooie zitting ' van te maken. Deze wens werd al snel brandhout tijdens het halfuurtje van de burger. Zoals gewoonlijk nam Lucien van de Velde een flinke aanloop naar zijn uiteindelijke vraag. De burger begrijpt immers niets van de discussies rond de penibele situatie van e Zelzaatse gemeentekas en hij wou vragen of hier niet op een verstaanbaardere manier kan over gedebatteerd en gecommuniceerd worden. Onder weg naar zijn eindvraag nam Lucien nog eens het beleid in gemeente en OCMW op de korrel. Dat werkte burgemeester Bruggeman na een paar minuten serieus op de zenuwen Hij jutte de voorzitter herhaaldelijk op om in te grijpen, wat die dan ook deed maar Lucien ging voort tot hij na drie verwittigingen kon kiezen tussen buiten of gaan zitten. Hij verkoos dan maar het laatste.

Er waren nog 34 agendapunten te gaan en iedereen was al goed opgewarmd vooraleer de leerlingen van hun verbazing bekomen waren.

 

Agendapunt4 bracht de vaststelling van de rekening 2015 van het OCMW. Rik Laureys, voorzitter van het OCMW, was dringend weggemoeten en dus afwezig zodat de burgemeester de kritiek van de oppositie mocht ontvangen.
Terwijl de noden alsmaar toenemen, bespaart het OCMW alsmaar meer om mee de gaten in de gemeentekas te vullen door minder hulp toe te kennen en door eigendommen te verkopen. Dit leidt tot een asociaal beleid waarbij steeds meer mensen ongeholpen worden wandelen gestuurd. Vroeger was Zelzate een voorbeeld van maatschappelijk welzijn, nu is het nauwelijks nog een openbare onderstand. Geert Asman (PVDA+) merkte fijntjes op dat de cijfers ook aangeven dat het wel degelijk financieel mogelijk is de kinderopvang in eigen beheer te houden. Dan kwam de vraag of het plots ontslag van de hoofdmaatschappelijk werkster niet aangeeft hoe problematisch de dienst moet functioneren en hoe moeilijk de werksfeer ligt. Bruggeman antwoordde droogjes dat iedereen het recht heeft om zich te verbeteren en dat ook deze werkneemster daarin was vrijgelaten. Of je dan 18jaar anciënniteit, een job bij huis en een vast contract 'als verbetering' opgeeft, mag men zich wel afvragen. Bij de stemming was het de meerderheid ontgaan dat Kurt Van Weynsberghe nog niet was binnengekomen zodat met een uitslag van 11 tegen 11 de rekening niet is vastgesteld. Dat wordt dus nog eens overdoen de volgende keer.

 

In punt 7 werd het schoolreglement goedgekeurd terwijl de school in feite al 6 weken bezig is... Het college beloofde om volgende keer sneller klaar te zijn met het huiswerk : voor 1 september.

 

De kapitaalverhoging van de watermaatschappij TMVW (punt11) werd unaniem gestemd. Geert Asman (PVDA+) legde uit dat dit een protest is tegen de federale regering die een vennootschapsbelasting ook aan de intercommunales oplegt, terwijl daar de winsten naar de gemeenten terugvloeien en niet naar privéaandeelhouders. De winst wordt nu anders verpakt in een kapitaalsverhoging en in een vergoeding zodat de belasting niet is verschuldigd. Hoog tijd toch dat ons college de partijgenoten in de hogere overheden eens aanspreekt om er mee te stoppen de gemeentelijke inkomsten nog meer af te romen.

 

Na de schorsing om zeker Kurt Van Weynsberghe er bij te hebben, volgde (14-15) het omvormen van de Gentse havengemeenschap VZW in Havenbedrijf Gent NV. Dirk Goemaere kwam de niet-begrijpende burgers (en raadsleden?) ter hulp met een heldere uitleg. De omvorming van VZW tot NV komt in feite neer op een privatisering: in de besturende organen die het beleid bepalen zitten in de NV minder politici, toch demokratisch verkozen personen, en meer bedrijfsleiders. De PVDA+ stemde als enige tegen deze omvorming.

Dan moesten de vertegenwoordigers nog aangeduid worden. Voor de raad van bestuur moest Steven De Vuyst(PVDA+) de duimen leggen met 9-14 tegen schepen Marleen Maenhout (VLD-sd). Voor de vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 23 november bleek er tot ieders verrassing een judas in de meerderheid te zitten zodat Isabel Dellaert (SPa) met 12-11 het zitje onverwacht in de wacht sleepte. Bruggeman liet de zitting schorsen om 'achter het gordijn' uit te vlooien wie dat op zijn kerfstok had.

 

In punt18 kwamen de verkeersmaatregelen aan bod die het knippen van de verbinding oost-westkade moeten opvangen wegens het doortrekken van het park tot een geheel. Daags tevoren was tijdens een druk bijgewoonde hoorzitting gebleken dat de aanwezigen ernstige twijfels hadden rond de veiligheid en de haalbaarheid van de dubbele richting in de Wittoucklaan. Uiteindelijk wist zelfs niemand zeker of de autobussen er wel kunnen kruisen of niet! Tijdens de hoorzitting had verkeerschepen Acke gemeld dat daags erna een bespreking zou volgen in de gemeenteraad, maar burgemeester Bruggerman was daar doorgebulldozerd door te stellen dat hij het punt van de agenda ging halen en de verbinding zou openhouden. Op 24 oktober zou immers Vlaamse Gemeenschap beginnen met de beslissing van de gemeenteraad van 29september 2015 uit te voeren. Karl Segers (PVDA+) had tijdens de hoorzitting al opgemerkt dat PVDA+ als enige partij in de gemeenteraad tegen het knippen van deze verbinding had gestemd wegens de verkeersproblemen die er zouden uit volgen. Hij vroeg zich ook af waarom de bevolking niet veel eerder was betrokken geweest via een hoorzitting, maar met die opmerking was burgemeester Bruggeman niet blij. 'Nu doen we hoorzitting en 't is weer niet goed'.
Segers wilde het punt wel bespreken op de raad, al was het maar om met de gemeenteraad te beslissen het knippen van de verbinding oostkade-westkade in te trekken. Schepen Acke wilde de bespreking omdat er een plan b moest zijn als Vlaamse Gemeenschap toch op 24 oktober de verbinding zou knippen. Bruggeman stelde echter dat hij er zich met het volle pond zou voorleggen, een brief ging schrijven aan de minister dat de veligheid het open blijven van de verbinding vergt.en dat er daar dus op 24 oktober niets gaat gebeuren. Na nog wat gekissebis tussen de burgemeester en de eerste schepen kon uiteindelijk iedereen zich met wisselend enthousiasme dan toch maar achter die aanpak stellen. Of alle eieren in die mand best geplaatst zijn, zien we vanaf 24 oktober...

 

Door de klacht van Dirk Goemaere (PVDA+) over de manke wijze waarop de werken in het gemeentehuis zijn aangepakt, zijn die werken wegens de schorsing door de gouverneur stilgelegd. Punt 21 over de aanpassingswerken werd door het college ingetrokken om de simpele reden dat er nog geen nieuw correct plan van aanpak is opgemaakt. Goemaere brak nog maar eens een lans om te bekomen dat de gemeenteraad in de uitwerking van de nieuwe plannen zou betrokken worden en dat er ook overleg zou komen met het personeel. Zo biedt het nieuwe 'landschapsbureau' voor de sociale assistenten van het OCMW noch het snelloket enige privacy wat zeer storend is voor hen en voor de cliënten.

 

De punten van de oppositie kwamen nu aan bod.

Maureen Tollenaere (PVDA+) vroeg een diervriendelijke plossing voor de kattenplaag in Klein-Rusland. Schepen Maenhout verduidelijkte haar beleid ter zake maar het grootste knelpunt blijft dat inwoners de zwerfkatten voeden die dan ok overleven en kweken 'als konijnen' alhoewel sommige katers en kattinnen er ook wel goed weg mee kunnen...

 

Steven De Vuyst (PVDA+) hekelde het feit dat de containers voor het jeugopbouwwerk na drie jaar nog altijd niet in gebruik zijn. Er is een gebrek aan visie en er duiken alsmaar nieuwe problemen op. Hij had wel begrip voor de problematiek van het vandalisme die ook voor vertraging zorgt. Schepen van jeugd Stevelinck (VLD-sd) antwoordde dat het lang duurt, maar alles moet betaalbaar blijven... maar de komende weken zullen de laatste details in orde zijn!

 

Punten 26 en 27 werden door de SPa aangebracht.

Het verzoek van Luc van Waesberghe (SPa) om 2500euro uit te trekken voor aantrekkelijkere aankleding van de handelscentra tijdens de eindejaarsperiode werd met gulle hand door burgemeester Bruggeman ingewilligd. Dat is echter een bedrag waarmee je niet zoveel koopt; misschien de helft dan toch maar aan het kerstfeestmaal van Lichtpunt besteden?
Kwatongen begonnen zich stillaan af te vragen of na het mandaat voor Isabel Dellaert deze toegift van Bruggeman moest zorgen voor wat extra SPa-steun tijdens de stemming over de secretaris...

 

Brent Meuleman (SPa) ondervroeg schepen Linda Vereecke (NVA) over het onderhoud van het openbaar domein; Zo konden we vernemen dat de onderhoudsfirma's wel degelijk worden opgevolgd en aangesporken als het werk niet in orde is. In de technische dienst doen ook drie mensen het groen (wieden, snoeien...) “Dankzij” de stilgelegde werken in het gemeentehuis is er zelfs wat extra mankracht beschikbaar. Er komt een actualisering van de toestand van voetpaden en kleine perkjes; ook hier blijken de middelen beperkt en zullen de dringendste zaken eerst gedaan worden. De rest zal dus moeten wachten op betere tijden. Hopelijk breekt intussen niemand het been over een of andere uitstekende tegel, boomstomp of dergelijke.

 

Dan was het weer de beurt aan Dirk Goemaere (PVDA+) met vragen na de schorsing door de gouverneur van de huidige samenwerking met het bureau A&S voor de selectie van personeel.

Hij hekelde het repressief beleid tegenover het personeel dat uiteindelijk een advocaat onder de arm heeft genomen om zijn mening te uiten. Goemaere wou ook weten hoe het gaat met het poetspersoneel na de overname door GOM. Burgemeester Bruggeman had daar allemaal niet veel zin in en stelde dat Goemaere zijn pak vragen per mail maar moest stellen want zo voor de vuist kon hij geen correcte antwoorden geven. Hij voegde er aan toe dat Goemaere goed bezig was met al zijn klachten bij de gouverneur die Zelzate daar een slechte reputatie bezorgen. En van die resem klachten waren er ook al afgewezen, Bruggeman stelde dat hij van al dat gedoe niet meer wakker lag. Schepen Acke replikeerde echter dat hij daar wél van wakker lag, dat het college beslissingen moet intrekken wegens allerlei procedurefouten. Dirk Goemaere voegde toe dat hij het geenszins plezant vindt om klachten in te dienen, maar dat hij steeds het belang van personeel en gemeente voor ogen houdt. Geert Asman (PVDA+) vroeg zich dan af of die antwoorden binnen een redelijke termijn zouden komen want hij wachtte al van juni op cijfers van de vrachtwagensluis. Bruggeman verwees Asman naar de korpschef: vraag het ginder maar. Goemaere zit in de politieraad, dat hij er daar achter hoort. Na deze schermutseling sloot voorzitter acke het punt dan maar af.

 

In het vragenrondje kwam de opvolging aan bod van de verkeersspiegels (we zijn er mee bezig), het oplossen van de mankementen aan zalen (die zijn opgelijst en meestal hersteld), de summerswitchregeling (alles is voorzien), de gemeentelijke website vol fouten en verouderde gegevens (er komt een gloednieuwe site). Al het water was op de eend gegoten en zo eindigde de openbare zitting even voor half elf.

Nadat het Humanistisch Verbond voor zijn 'eredienst' een gratis zaal van de gemeente had bekomen, werd ook een oplaadpaal voor elektrische wagens aan het nieuwe busstation beloofd;

Geert Asman (PVDA+) kreeg te horen dat op de R4West het snelheidsbord voor 1 november zal hersteld zijn. Op zijn vraag hoe lang het is geleden dat d epolitie er de snelheid controleerde, bleef de burgemeester het antword schuldig. De buurt weet dat al lang: "Nooit!" werd in vette letters op het waarschuwingsbord geschreven. En de cijfers over de vrachtwagensluis, die zijn ook nog onderweg.

In punt 32 vroeg Geert Asman (PVDA+) hoe het nu zit met extra verlichting voor de jeugdvelden van KVV. de burgemeester stelde dat het college zou bijspringen voor 2 bijkomende verlichtingspalen voor terrein3.

Tot slot interpelleerde Geert Asman (PVDA+) milieuschepen Maenhout (VLD-sd) over de laag zwartgrijs stof dat de laatste week van september in Zelzate neerdaalde. De milieu-inspectie heeft bijkomend onderzoek laten uitvoeren, de resultaten zijn tegen eind november gekend. Wat het is en of er schadevergoeding komt voor wie allerlei heeft moetenlaten reinigen, dat kon de schepen nog niet zeggen.

De raadsleden begonnen dan achter gesloten deuren aan het debat over de vaste benoeming van gemeentesecretaris Guy Verbuyst. Daarover waren ook al twee geheime commissiezittingen gehouden zodat iedereen zich een onderbouwde mening had kunnen vormen. Deze vaste benoeming haalde geen meerderheid zodat de toekomst van de secretaris en van het sturen van het Zelzaats ambtenarencorps er troebel uitziet. Enerzijds blijft de secretaris voorlopig aangesteld, anderzijds is het vertrouwen totaal zoek. Het personeel schreef twee brieven via een advocaat om zich te beklagen over de werkwijze en het gebrek aan kennis van de secretaris. Verbuyst legde klacht neer bij het parket tegen schepen en gemeenteraadsvoorzitter Acke wegens laster en eerroof zodat ook daar de verdere samenwerking onmogelijk lijkt. Een meerderheid van de raadsleden ziet blijkbaar Verbuyst ook liever vertrekken. Er is dus duidelijk veel meer aan de hand dan wat de burgemeester in de krant een vete tussen twee personen noemt met spijtige gevolgen.
We zijn nog niet aan de nieuwe patatten, maar de oogst lijkt alvast bedorven.
To be or not ot be. Is het beter te leven en al het onheil te ondergaan dan zich te doden en zich van alle zorgen te ontdoen? (Hamlet ActIII scene1)