GR 18mei2017. “Is dit een grap, of om te huilen? Is er iemand die Zelzate benijdt? Wie zou er met ons willen ruilen...”

Op fractieleider Luc Verstraeten en Claudio Rizzo na, had de volledige VLD-sd fractie, burgemeester en schepenen inbegrepen, zich verontschuldigd zodat de meerderheid slechts 6/12 aanwezige raadsleden telde.
“Ongezien en onaanvaardbaar” reageerde Geert Asman (PVDA+) die vond dat een burgemeester toch zeker moet aanwezig zijn op een gemeenteraad, maar al lang op voorhand in de pers had aangekondigd niet te zullen komen. Fractieleider Luc Verstraeten (VLD-sd) antwoordde dat alle verontschuldigingen terecht waren. De voorzitter had echter geen motivatie ontvangen van de burgemeester.

In het halfuurtje van de burger had buurtbewoner Daniël Duchemin vragen bij het vrachtvervoer op de R4west dat de spuigaten uitloopt. Werkt die vrachtwagensluis wel? Wij betalen wel belastingen maar het beleid is de voorbije 20jaar een fiasco. Onze huizen dalen in waarde en hoe zit het met fijn stof? Er zullen acties komen om verandering af te dwingen, verzekerde Duchemin.

Schepen van verkeer Acke (NVA) antwoordde dat Vlaamse Gemeenschap de R4 beheert, niet de gemeente Zelzate. De noord-zuidroute loopt van de tractaatweg via tunnel naar R4West. De herinrichting van de R4west zal nog wel eentijdje aanslepen, de plannen dateren al van 2004...
De vrachtwagensluis werkt, maar de Oost-Europeanen kunnen alleen op heterdaad betrapt beboet worden. Er is immers geen uitwisseling van nummerplaatgegevens met die landen...

Na de goedkeuring van de notulen ging de discussie over eindelijk een vaste dag voor de gemeenteraad na jarenlang aandringen van de oppositie. Er lagen niet minder dan drie voorstellen ter tafel: een van raadsvoorzitter Acke, een van het college en een van de VLD-sd. Beide oppositepartijen gaven de voorkeur aan de donderdag na de derde dinsdag van de maand, zoals voorgesteld en gemotiveerd door Martin Acke (NVA). De twee andere voorstellen wilden een raad op maandag. Dat is zeer moeilijk werken voor de oppositie, verduidelijkte Geert Asman (PVDA+): tijdens het weekend kan geen informatie meer worden opgevraagd en bijeenkomen met de fractie ligt dan ook moeilijk. Beslissen dat ook de bijkomende gemeenteraden op christelijke uren gebeuren in plaats van de 13uur-toestanden, kon de raad niet omdat het gemeentedecreet bepaalt dat wie de raad samenroept, tevens dag en uur vrij kiest.

Voorzitter Acke zegde wel toe om de vaste data 2 maanden op voorhand te bevestigen. Na enige verwarring over de ingangsdatum voor deze regeling werd deze op 1 september vastegelegd.

De volgende punten betroffen de deelname van de gemeente aan vergaderingen van intercommunales. Daarbij viel op dat in de SPa-fractie de tandem de Vilder-de Meyer voor stemde waar het trio Meuleman-Van Waesberghe -Dellaert zich samen met de PVDA+fractie onthield.

Bij het agendapunt inventarisatie en belastingen verwaarloosde woningen en gebouwen werd gevraagd of gemeente Zelzate niet zou samenwerken met woonwijzer Meetjesland en wat dat zou kosten.

Aangezien de burgemeester dit dossier beheert, kwam er geen antwoord en werd hetpunt dan maar node uitgesteld. 'Dat komt er van als ge toch een gemeenteraad wil houden' rekelde Verstraeten (VLD-sd)

Dan volgde het ondertekenen van het burgemeesterconvenant, in het kader van klimaatgezond Meetjesland. Daarbij engageert de burgemeester zijn gemeente om tegen 2030 (!) 40% minder CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten in de gemeente. Karl Segers (PVDA+) hekelde dat autosnelwegverkeer en zware industrie uit de convenant zijn gelicht: twee zwaargewichten in de vervuiling waarop men via de convenant de lokale besturen geen vat geeft. Zelzate was op 14 maart van dit jaar de enige gemeente in het Meetjesland die nog niet had gereageerd en blijkbaar is zo ook de boot gemist om met andere gemeenten samen te werken, expertise te delen en kosten te drukken.

Hij hekelde het feit dat volgens het ontwerpbesluit de gemeente pas in 2018 een plan zal opmaken terwijl in de voorstelling van de convenant wordt afgesproken dat binnen de zes maanden te doen (november 2017 dus). Dan moet een actieplan vertaald naar inzet van personeel en budget klaar zijn.

Zijn amendement om die afspraken wel degelijk na te komen en niet in 2018 werd aanvaard, waarna de ondertekening van de convenant werd goedgekeurd.

Bij punt 14 waren we aan de ingediende punten van de oppositie beland en dat was ook een keerpunt in de raadszitting.

Karl Segers (PVDA+) had vragen bij de problematiek van het sluipverkeer van vrachtwagens wegens de werken en de lange files in de kanaaltunnel van de E34. Hoe en waar zijn de controles uitgevoerd? Wat waren de resultaten? Wat waren de effecten op het verminderen van vrachtwagenverkeer via de gemeentekern?

Het antwoord van schepen van verkeer Acke (NVA) was onwaarschijnlijk: de vragen zijn gesteld aan de politie maar al die correspondentie moet via de burgemeester gebeuren. Die heeft de antwoorden ontvangen om ze bij de volgende gemeenteraad te kunnen geven,... maar hij is niet aanwezig op die 'volgende gemeenteraad' en niemand is door de burgemeester in kennis gesteld van de inhoud ervan. Een mens zou er stil van worden. Zoiets ruikt naar een vorm van machtsmisbruik: de burgemeester wil laten voelen 'wie de baas is' door het achterhouden van gevraagde informatie en ze over te maken als het hem past enniemand anders. De 'grap' wordt dus pijnlijk , om te huilen is het zeker, en kwalijk des te meer.

Segers stelde nog voor om een dynamisch bord bij de uitrit te plaatsen om chauffeurs te ontraden de file te verlaten indien de wachttijd er korter is dan via de brug. Schepen Acke zou vragen bij vlaamse gemeenschap of dat kon.

Dirk Goemaere (PVDA+) vroeg aan het college om te onderzoeken of er een mogelijkhjeid bestond om aan de visvijver een chemisch toilet te voorzien. Schepen van toerisme Acke kon bevestigen dat vanuit toerisme er geen subsidiëring zou zijn. Door de afwezigheid van milieuschepen Maenhout en burgemeester Bruggeman kon hij er niets meer aan toevoegen. Het punt komt op het college.

Geert Asman (PVDA+) had een punt ingdiend om de Assenedesteenweg tussen de verkeerslichten en de Tweede Gidsenlaan zone 30 te maken. Tijdens een wijkbezoek bleken 86% van de 43 ondervraagden voor deze snelheidsbeperking. Asman beklemtoonde dat deze steenweg meer en meer een centrumfunctie heeft, terwijl Acke het hield bij een ontsluitingsweg waar 50km/u geldt. Op de vraag of er al politioneel advies was, moest nogmaals schepen Acke passen: het advies van de politie is er, maar ik heb het niet. Laat ons dit herbespreken zodra het advies 'beschikbaar' is. Dat zullen we dan maar doen...

De oppositie kreeg het stilaan serieus op de heupen: er zijn adviezen beschikbaar maar de raadsleden krijgen ze niet. Zoiets is onaanvaardbaar. Geert Asman (PVDA+) voegde er aan toe dat de burgemeester het goede voorbeeld moet geven; zeker als er in omzendbrieven naar het gemeentepersoneel wordt gesteld dat het hun verboden is informatie achter te houden voor collega's die er naar vragen.

Er werd een commissie verkeer geëist met een duidelijke agenda waarin een aantal van die verkeersknelpunten kunnen aan bod komen in aanwezigheid van de betrokken diensten.

De oppositie had daarna heel wat vragen bij het kappen van canadabomen aan de Ter Looverendreef.

Voorzitter Acke kon meegeven dat iemand een scheve boom had gemeld op die plaats, met scheurvorming en gevaar voor omvallen om het fietspad. Een aannemer is aangesproken en die heeft de boom geveld. Enkele dagen later gingen de andere tegen de vlakte.

Karl Segers (PVDA+) was daarmee nog niet door zijn vragenlijstje: hoe gebeurt de opvolging van de veiligheid van bomen? Er staat nog een populierenrij verderop en in de molenstraat:wat gebeurt daar mee? Waarom was dit alles zo dringend dat geen kapvergunning werd gevraagd? Waarom waren noch de schepen van milieu, noch AWV op wiens terrein de bomen zijn gevallen op de hoogte? En dan werd er nog gevraagd: wat gebeurt er met het hout?

Nogmaals kwam dan het verkeersinfarct in Zelzate door de werken in de tunnel aan bod.

Geert Asman (PVDA+) stelde dat in de toekomst het verkeer nog drukker zal worden. Niet minder dan een verdrievoudiging van het verkeer staat ons te wachten na de verbreding van de tractaatweg in 2019. Pas in 2021 starten de wegeniswerken aan de R4. Dat belooft dus. Hij deed een aantal concrete voorstellen voor de huidige miserie waarop schepen van verkeer Acke naar bestvermogen antwoordde.

-overleg met Nederland omtrent brugwerkzaamheden.
Sinds een maand bestaat hierover een overlegsorgaan met alle betrokkenen waaronder Zelzate.

-overleg ivm renovatie busstation:
Die zal pas starten na afronden van de werken in de tunnel (45 werkende dagen vanaf 21 augustus).

-hoe zit het met snelle hulpverlening op Zelzate-west als de tunnel geblokkeerd is en er file is voor een openstande brug?
Er zijn afspraken met Assenede om dan bij te springen. Een gesloten koker wegens werken kan in nood vrijgemaakt worden. Voor de geplande werken aan de tweede koker zal een minder-hinder plan opgemaakt worden met Agentschap Wegen en Verkeer. Dit was er niet voor de eerste fase. Zo zal er voor de werken aan de andere koker toch gezorgd worden dat de oprit naar Antwerpen via het OCASkruispunt open blijft.

-kunnen de speruren voor openen van de brug niet uitgebreid worden tot 7-8u en 16-18u?
Twee maal daags een sperhalfuur is het hoogst haalbare. Dat wordt trouwens gevolgd door meer brugsluiting erna.

Er werd politioneel advies gevraagd om de doorstroming van oost naar west te verbeteren. De busstrook ligt er immers grotendeels ongebruikt bij. Schepen Acke (NVA) was echter sceptisch “dergelijke aanpassingen brengen niet veel op”.

Tot slot drong de PVDA aan om terug meer te investeren in het onderhoud van wegen en fietspaden opdat meer bewoners de fiets gebruiken.

Een motie waarbij aan de Vlaamse regering wordt gevraagd ook voor R4West een plan voor de doorgang uit te werken zoals voor de R4 oost, werd unaniem goedgekeurd. Ook hier zijn meerdere aanpassingen noodzakelijk: een voetpad naar de brug, ontraden van doorgaand (vracht)verkeer en een veiligere oversteekplaats aan de Caluslaan.

SPa vroeg dan om principieel de 8meiviering op 8 mei te houden. Waarom het vaak een andere datum is, bleef een raadsel want de voorzitter van de culturele raad had geen probleem met de datum van 8mei. Dit bleek dus nogmaals het domein van de burgemeester te zijn en die kon niet antwoorden waarom het ook dit jaar niet op 8 mei was. De Vilder maakte zich tragi-vrolijk over het feit dat de gemeenteraad al moet beslissen of 8 mei op 8 mei valt of niet...

SPa had een punt ingediend over de erbarmelijke staat van de gemeentelijke zalen: de toiletten in gemeenteschool de Krekel -waarover ook PVDA+ al meermaals is tussengekomen-, de loge in CC De brug die onder water staat... Alles staat te verloederen in de gemeente en wat doet het college?

Schepen van openbare werken Linda Vereecke (NVA) deed haar best. Ze somde de inventaris van gebreken op en de reeds uitgevoerde werken. Er was nog een budget van 50.000 euro voorzien, wat de droge opmerking opleverde dat dat waarschijnlijk niet zal volstaan om dat allemaal in orde te stellen. Termijnen waarbinnen alles zal geklaard zijn,ontbreken.

De netheid van de zalen werd ook over de hekel gejaagd: meermaals hebben verenigingne een vuile zaal in bruikleen gekregen, wat niet toch kan aangezien zij er voor betalen.

Dan kwam er nog een stevige aap uit de mouw: blijkbaar hebben alle lagereschoolleerlingen van De Krekel in hun klasagenda een fotocopie meegekregen van een krantenartikel waarin burgemeester Bruggeman zijn beleid verdedigt en saneringswerken aankondigt. Dat hij daarin de schijn wekt dat zijn partij de enige is die dit onderwijs genegen is, is wel de klap op de vuurpijl. VLD-sd is de partij die zich al openlijk in de gemeenteraad heeft afgevraagd of gemeentelijk onderwijs al dan niet een kerntaak is van een gemeente. Een bejaardenhuis van het OCMW is dat alvast niet blijkbaar.
Niemand wist te zeggen wie het initiatief hiervoor had genomen want dat gaat toch om misbruik van schoolomzendbrieven voor politieke doeleinden? Daar komt dus nog een staartje aan: de secretaris dient hieromtent een klacht bij de gouverneur op te stellen.

Ook VLD-sd had een punt op de agenda bijgeplaatst dat de bevoegdheid van de voorzitter moet kortwieken: “enkel het college , in samenspraak met de voorzitter, kan de gemeenteraad bijeenroepen”. Dit werd door voorzitter Acke onmiddellijk afgevoerd wegens strijdig met het gemeentedecreet dat bepaalt dat de voorzitter de raad samenroept.

SPa had een punt ingediend om Luc Verstraeten te ontheffen van zijn voorzitterzschap van de gemeenteraadscommissie. Het samenroepen ervan op onmogelijke uren kan niet oor de beugel.
Dat ligt natuurlijk anders als commissieraadsleden tot een samenroeping verzoeken, want dan bepalen zij dag en uur.
Verstraeten weigerde de eer aan zichzelf te houden en zelf terug te treden zodat het tot een geheime stemming kwam. Hierbij ontstond de grootste verwarring: mag Luc Verstraeten meestemmen of niet? Uiteindelijk gaf de gemeentesecretaris het advies van 'niet', alhoewel de meeste raadsleden toescheen dat het wel mocht: bij een verkiezing mag je toch ook op jezelf stemmen?

Met 14ja en 1 onthouding was het lot van erstraeten ondubbelzinnig bezegeld. Er worden kandidaturen ingewacht om tot een nieuwe voorzitter te komen. “Die zal immers uit de meerderheid moeten komen” stelde Acke (NVA).

Daarna volgde nog in geheime zitting het agendapunt van VLD-sd om Guy Verbuyst vast te benoemen tot gemeentesecretaris. Dat was vorige keer in een voltallige gemeenteraad al niet gelukt, dus het zou een compleet mirakel zijn moest het nu wel gelukt zijn.

Zo eindigde alweer een stuk na middernacht een bewogen gemeenteraad, overschaduwd door de afwezigheid van burgemeester Bruggeman. Beschikbare informatie die niet wordt meegedeeld, politiek gekleurde informatie die via klasagenda's wel wordt meegedeeld... niet fraai dus.

Dat is geen grap, maar om te huilen; en vooral om te veranderen want Zelzate wordt met de dag onbestuurder en onbestuurbaarder . Er is niemand die de arme Zelzatenaar daar voor benijdt; die verdient gewoon beter.