GR 12mei 2016: Historische gemeenteraad: actievoerders en echte oppositie dwingen bestuursminderheid tot toegevingen… maar niet zonder moeite.

 

Na de beschamende vertoning van 3mei waarbij de meerderheid de raad had verlaten zodat voorzitter Acke niets anders kon doen dan de raad sluiten, was er nu een tweede oproeping van de raad door de oppositie. De zaal zat alweer stampvol volk dat de meerderheidscoalitie deze keer niet meer kon afschepen aangezien de raadszitting geldig was ongeacht het aantal raadsleden aanwezig.

Om 19u was het dus koppen tellen. Bij de meerderheid ontbraken voorzitter Acke (N-VA), Schepen Kurt Van Weynsberghe (VLDsd) en Claudio Rizzo (VLDsd). Aan oppositiezijde Marleen Van Maercke (PVDA+). De bestuurscoalitie was dus met 9-10 in minderheid gesteld, ware het niet dat Freddy De Vilder(SPa) en Patricia De Meyer(SPa) bij herhaling de rechtse meerderheid zouden depanneren tot een 11-8 voordeel.

Voorzitter Bruggeman ging de touwtjes strak in handen houden. Bij teveel rumoer zou hij de gemeenteraad stopzetten en sluiten.Tevens had hij politieversterking opgetrommeld. Dat werd alvast op verontwaardigd boegeroep onthaald.

Het halfuurtje van de burger werd geopend door Camiel De Wispelaere voor het feestcomité Toer de Frans. Hij vroeg het college de beslissing om dit feest op het Hoogbouwplein te verbieden te herzien. Er is geen zinnig argument voor dit verbod en het is veruit de meest geschikte plaats. “Antwoord over tien dagen” was de droge commentaar van Bruggeman.

Dan was het de beurt aan Niki, moeder van een kind dat naar de buitenschoolse opvang (IBO) gaat. Ook haar betoog sloeg nagels met koppen: mijn zoon gaat niet zo graag naar school, maar wel naar de opvang waar hij zich kan uitleven en de school even kan vergeten. Nu zal hij naschools daar moeten blijven, 11u per dag! En hoe zit het met de begeleiding? 5000 uren moeten verdwijnen en de poetsvrouwen en de vrijwilligers moeten kinderen opvangen. Gaat dat nog kwaliteit bieden? En wat met kinderen die extra deskundige aandacht nodig hebben? Zelzate kon terecht fier zijn op zijn buitenschoolse opvang en heeft er terecht in geïnvesteerd. Nu wordt alles afgebouwd. Geld is er wel, maar uw prioriteiten liggen anders.

Niki Blondeel van het feestcomité Toer de Frans gaf dan 2603 handtekeningen af om het feest op het Hoogbouwplein te houden. Voorzitter Bruggeman weigerde haar echter het woord te geven :”meer van hetzelfde” volgens hem. Maar de zaal eiste luidkeels dat ze wel wou horen wat Niki te zeggen had: “verschillende organisaties ondersteunen de oproep voor een Toer de Frans op het hoogbouwplein:” ik kon ze niet allemaal noteren: chiromeisjes, scouts van De Katte, boldersclub ‘ons genoegen’ ,ABVV Arcelor-Mittal, het wijkgezondheidscentrum van Prof Dr Jan De Maeseneer en uiteraard de 11 praktijken van Geneeskunde voor het Volk.

An Van Himme van de IBO kwam dan aan het woord. Zij schetste hoe de Speelwolk en Villa Wapiwi indertijd met champagne waren ingehuldigd en nu zouden gesloten worden terwijl de burgemeester champagne blijft drinken. Die reageerde giftig dat hij Mw Van Himme zou aanklagen als ze hem valselijk bleef beschuldigen. Misschien toch eens even de rekening van het uitje in Knokke le Zoute raadplegen? Van Himme ging echter onverstoord verder over hoe respectloos het personeel de sluiting moest vernemen via een omzendbrief die de kinderen meekregen . Hoe de scholen onder druk worden gezet om de opvang te organiseren binnen 4 maanden. Wordt 11uren op school dan de ‘goede oude tijd’? VLDsd stelt in de burgerkrant dat kwaliteit en werkgelegenheid behouden blijven en dat we er samen positief op vooruit gaan; Hoog tijd dat u dat in dit dossier waarmaakt.
Bruggeman verwees ook deze dame droogjes naar het OCMW.

Vervolgens kwam een sympathiek man zich beklagen over het feit dat een burgemeester die er prat op gaat alle mails in 24u te beantwoorden, er niet in slaagt om op zijn herhaalde brieven te antwoorden…Ook nu kwam daar niet veel van in huis.

Debbie Adam van het actiecomité Polderstraat/Karnemelkpolder hield een vurig pleidooi voor dit mooi stukje natuur dat dreigt te verdwijnen door het Batokaproject waarbij huizenhoge hangars verschijnen en de waterhuishouding dreigt in de knoei te geraken. Waarvan akte.

Er wensten nog burgers tussen te komen maar voorzitter-burgemeester Bruggeman vond het welletjes. Dirk Goemaere (PVDA+) protesteerde heftig en Bruggeman dreigde dat hij proces-verbaal zou laten opmaken wegens ordeverstoring.

Geert Asman (PVDA+) vroeg dan om de agendapunten waarvoor mensen in de –reeds verhitte- zaal zaten (Toer de Frans, kinderopvang, jeugdopbouwwerk) naar voor op de agenda te verplaatsen, maar met de steun van tandem De Vilder-de Meyer (SPa) kon de bestuursminderheid dit afwenden. Het werd dus lang puffen voor het publiek vooraleer hun punten zouden behandeld worden.

Punt1 betrof de notulen. Dirk Goemaere (PVDA+)had hierop een aantal aanmerkingen en vroeg dat meerdere cruciale zaken uit zijn tussenkomsten en de replieken van de burgemeester zouden genotuleerd worden. De burgemeester weigerde dit echter en alweer kon hij op de depannage van de tandem De Vilder-de Meyer (SPa) rekenen om ook dit af te voeren.

Punten2-6 betroffen algemene vergaderingen van intercommunales en ook hier stemde de tandem lustig mee met de meerderheid.

Punt7 herzag het reglement van de afvalverwerking in verband met collectief afval van wooneenheden. Steven De Vuyst (PVDA+) zag de kans schoon om een amendement in te dienen op het grof vuil: opnieuw twee gratis beurten en pas betalend daarna. Dit zou veel sluikstorten en de maatschappelijke kost ervan kunnen vermijden. De burgemeester-voorzitter had er een handje van weg om de stemmingen verwarrend voor te stellen in de stijl van ‘ik ben tegen het amendement, wie met mij akkoord is stemt ja en als dit de meerderheid haalt is het punt verworpen. Bij tandem De Vilder – de Meyer was er verwarring ontstaan: ze stemden eerst nee , dan herroepen tot ja –wat niet kan- en in de verwarring besloot Bruggeman alvast dat het amendement was afgestemd.

Punt9 was weer een heikel punt voor de oppositie: de onkosten voor de werken in het gemeentehuis wegens de fusie gemeente-OCMW. Brent Meuleman (SPa) stipte aan dat Vlaams minister Homans(N-VA) er ook haar jongen niet meer in terugvindt. De puinhoop gewestelijk levert door dezelfde partijen een puinhoop hier. Er wordt alleen maar bespaard, gebouwen verkocht en hoe het verder moet, weet men niet of ‘wordt onderzocht’.

Dirk Goemaere (PVDA+) hekelde het feit dat er geen bouwplannen waren noch een architect. Dat men maar klopt en breekt vanaf 1 maart maar dat er pas eind maart een plan zou zijn, gaat er bij hem in. Hij wacht trouwens nog op dat plan... De nieuwe indeling leidt tot een totaal gebrek aan privacy in de sociale dienst; zal het snelloket wel zo snel zijn? Wat voor personeelsbeleid is het als de burgemeester twee secretaressen heeft die dan nog extra hulp moeten krijgen? Goemaere stelde voor dit punt af te voeren en dat er eerst een plan moest zijn en een commissie. Ook in deze stemming kon Bruggeman op de extra sd-tandem rekenen om het punt er door te krijgen

In punt 10 werd CVBA wonen ontheven van de leegstandbelasting in Klein-Rusland. Vlaamse Gemeenschap buigt zich over de toekomst van de wijk: renoveren? Afbraak? Zodra er duidelijkheid is over wat bewaard blijft, moet CVBA Wonen zijn verantwoordelijkheid nemen en kan de vrijstelling worden herzien.

Punt13 over het arbeidsreglement was het eerste dat door de oppositie werd ‘gewonnen’: dit reglement was nog niet deftig besproken met de vakbonden en werd met 9 tegen10 van de agenda gehaald.

Punt14 betrof de samenwerking met Uit De Marge, de werkgever van de jeugdopbouwwerker (JOW). De speelpleinwerking wordt er uitgelicht en de inzet van de JOW op 80% gebracht.
Burgemeester Bruggeman stelde voor dit van de agenda te halen omdat hij die kwestie eerst met de jeugd nog wilde bepraten. Consternatie in de zaal bij de jongeren. Bruggeman kon echter nogmaals op De Vilder-de Meyer (SPa) rekenen om dit pijnpunt afgevoerd te krijgen!
PVDA+ zou echter een herkansing krijgen bij haar ingediend punt21 hieromtrent.

Daarmee was het dan de beurt aan de agendapunten van de oppositie.

Punt15 betrof de parking Vredekaai. SPa vroeg de beslissing van het college hierover te schorsen en op zoek te gaan naar betere oplossingen. Er is een verschil tussen overnachten in rusttijd en weekends doorbrengen. De raad stemde er algemeen mee in dit eerst verder te onderzoeken.

Punt17 betrof de toekomst van het Hoogbouwplein. De PVDA+ fractie had dit punt ingediend. Het college heeft immers sinds 15dec2015 alle privéfeesten er verboden en ook de Toer de Frans, het volksfeest van de groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk. Feesten is gezond voor een wijk en het hoogbouwplein is de beste plaats op Debbautshoek. 9-10 haalde de PVDA+ deze slag thuis zodat niets nog een toelating voor de Toer de Frans op het Hoogbouwplein in de weg staat.

Punt18 betrof de toekomst van de kinderopvang. PVDA+ betoogde dat het behoud ervan financieel mogelijk was, zelfs ondanks jarenlang financieel wanbeheer in het organiserend OCMW, geleid door toenmalig OCMW-voorzitter Bruggeman. De burgemeester had beloofd de opvang in het OCMW te houden als het zou haalbaar zijn. En dat is het. In de burgerkrant van VLDsd wordt beerd dat het dossier nog op tafel ligt en dat de kwaliteit en tewerkstelling gegarandeerd blijven. Uiteraard beslist het OCMW maar onder druk van het publiek steunde de gemeenteraad unaniem de PVDA+voorstellen aan het OCMW: behoud van de kwaliteit en de personeelsbezetting; geen prijsstijgingen; behoud van alle jobs en verloning; behoud van de openingsuren , ook tijdens de vakanties; behoud van kinderdagverblijf in het OCMW, geen privatisering.

Punt21 van de PVDA+fractie stelde voor het budget voor de jeugdopbouwwerker te verhogen naar 100%. Burgemeester Bruggeman wou dit agendapunt snel in de marge laten verdwijnen omdat hij punt 14 al had verdaagd. Hij werd hierin gesteund door Freddy De Vilder maar de PVDA+fractie eiste dat haar punt zou behandeld worden, hierin gesteund door het volk en de talrijke jongeren in de zaal. Dirk Goemaere( PVDA+) toonde met politiecijfers aan dat Zelzate nood heeft aan een voltijdse JOW. Dit ondergraven zou andere inspanningen tegen drugs of kleine criminaliteit ondergraven. Dit moet niet met de jeugd worden bediscussieerd maar in deze raad: jeugdopbouwwerk moet een prioriteit zijn en er moeten hier de nodige gelden worden voor vrijgemaakt. De bestuursminderheid zag zich niet opgewassen tegen de talrijke argumenten die uit de PVDA+fractie werden aangedragen en zo kon ze niet anders dan mee unaniem de jeugdopbouwwerker aan 100% te behouden wat tot een daverend applaus in de zaal leidde.

In Punt22 eiste de PVDA+fractie het heronderhandelen van de privatisering van het poetspersoneel. Het contract is voor de betrokken personeelsleden zeer ongunstig: geen anciënniteitsovername, na 6maanden mogelijks ontslag als men niet slaaft zoals anderen bij GOM. Dirk Goemaere eiste respect voor CAO32 en de mogelijkheid van het personeel om na 6maanden terug te keren naar de gemeente. Ook hier moest de bestuursminderheid toegeven en het contract wordt herbekeken.

Zo eindigde een historische zitting van de Zelzzatse gemeenteraad waarbij twee zaken duidelijk waren: actie voeren loont en de bestuursmeerderheid kan dit niet blijven negeren, zeker niet als ze zich in de eigen voet schiet door botweg op te stappen. De vijfkoppige Spa-fractie is uiteengevallen in drie (Meuleman-van Waesberghe – dellaert) oppositieleden en de tandem De Vilder-de Meyer die blijkbaar bereid is de antirode burgemeester Bruggeman te depanneren (in ruil voor?).
De PVDA+fractie verliet goedgemutst de zaal: rond Hoogbouwplein/Toer de Frans, jeugdopbouwwerk,buitenschoolse opvang en het poetspersoneel werden de slagen thuisgehaald in deze zitting die ze samen met de Spa-oppositie had afgedwongen.