GR 10 januari 2017 'Ceci n'est pas un conseil communal (gemeenteraad)' (René Magritte)

Op verzoek van 8 gemeenteraadsleden (Bruggeman en zijn VLD-sd behalve Claudio Rizzo, en Jan persoon (CD&V-VZ)) mochten de gemeenteraadsleden op dolle dinsdag om13uur opdraven voor een extra gemeenteraad. De initiatiefnemers moesten echter al snel vaststellen dat hun haring niet gebraden had: de oppositie bleek ondanks het onchristelijk uur voltallig aanwezig, mits voor de leraren lesuren te brossen, mits voor de dokters spreekuren te wijzigen of te wisselen. De oppositie hekelde dat de meerderheid zich tijdens haar politieke spelletjes in de voet had geschoten en niet voltallig was geraakt, aangezien Johan De Jonghe (CD&V-VZ) zich al vlak na de oproeping had laten verontschuldigen.
Op de agenda stonden slechts twee punten: de bespreking van het budget en in de geheime zitting de zoveelste poging van Frank Bruggemanom de secretaris vast benoemd te krijgen.

Wat het eerste punt betreft, zou men verwachten dat het college tot een nieuw voorstel was gekomen waar dan de NVA wél bij betrokken was geweest. Niets van dat: exact hetzelfde budget dat op 28 december werd afgevoerd na een njet van de NVA, kwam als schijnbaar onopgewarmde kost terug op de agenda. Omtrent de secretaris was het wel D-day. Op 28 december was de oppositie opgestapt nadat Rizzo (VLD-sd) de zaal had verlaten zodat de raad niet meer in aantal was om te beslissen. Nu gold het een tweede oproeping waarbij ongeacht het aantal aanwezige raadsleden beslist wordt.

Frank Bruggeman motiveerde waarom het budget door zijn fractie snel weer naar de raad was gebracht: de 8 initiatiefnemers willen een volwaardig budget zodat de gemeente bestuurbaar blijft. De voorlopige twaalfden (het bestuur krijgt dan 1/12 van de middelen van vorig jaar om er vooral voor te zorgen dat betalingen en verloningen kunnen gebeuren) maken dat moeilijk. Wij willen niet dat Zelzate slachtoffer wordt van het ontbreken van een budget (men herinnert zich de onzalige start van deze coalitie waarbij het tot mei heeft geduurd vooraleer er een begroting was). Bruggeman vroeg om hetzelfde budget als 28 december goed te keuren; later zou er dan nog budgetwijziging kunnen komen om een aantal zaken te regelen. De oppositie wou voor eind december '16 een budget, wel wij zijn klaar.

Brent Meuleman (SPa) zette de hallucinante historiek van deze begroting even op een rijtje. Gaat u er even bij zitten want het haantjesgedrag tart alle verbeelding.

“-1/12/2016 op de vraag van de oppositie of er eind 2016 een begroting zal zijn, antwoordt de burgemeester volmondig 'ja'. De NVA weet het nog niet zeker...

-20/12/16 de proefballon van Bruggeman om een pomptaks in te voeren wordt doorprikt

-28/12/16: de NVA legt een bom onder de begroting en meteen ook onder de coalitie door te stellen dat zij niet zijn betrokken geweest bij de opmaak van de begroting; dat zij die pas gezien hebben toen ze bij alle raadsleden werd bezorgd. NVA ging tegen het budget stemmen, waarna Bruggeman het punt van de agenda haalde om een nederlaag bij de stemming te vermijden.

-29/12/16: VLD-sd stelt dat NVA een onbetrouwbare partner is. NVA was akkoord met het budget en keert zijn kar op de gemeenteraad, zo klinkt het. We zullen gepast actie ondernemen (die actie of de gevolgen ervan waren dus te verwachten tijdens deze raadszitting). NVA antwoordt dat zij van niets wisten en dat ze verder constructief willen meewerken tijdens het overleg voor bijsturing dat op 17 januari '17 is voorzien.

-30/12/16: Bruggeman verklaart in de krant dat hij van bijsturing niet meer wil weten.

-31/12/16 VLD-sd wil dat Zelzate 2017 met een propere lei kan starten en beslist de gemeenteraad vervroegd bijeen te roepen.

-2/1/2017: NVA betreurt het afblazen van het overleg van 17 januari 17.

-3/1/17: Bruggeman stelt in de krant dat Acke niet moet zeuren over het moeilijk uur voor de extra gemeenteraad. Hij is immers zelf met de politieke spelletjes begonnen tijdens de budgetbespreking van 28 december.

We zitten dus te kijken op een machtstrijd , koste wat het kost, maar de Zelzatenaren betalen het gelag (zonder -ch). De kemphanen hebben hun robbbertje uitgevochten in de media met als resultaat: niets. Dezelfde begroting wordt voorgelegd.”
Niemand had hier echter de toepasselijkheid van het devies van de gemeente vermoed: “wees wat gij schijnen wilt”.
“Terwijl alles verloedert, de kansarmoede toeneemt, de democratie wordt gefnuikt, blijft de machtstrijd verderduren, wordt het OCMW ontmanteld, loopt het personeel letterlijk weg.
Het zou gemakkelijk zijn voor de burgemeester om nogmaals de schuld in de schoenen van de oppositie te schuiven, maar wie gelooft dat nog? Uw meerderheid is zelfs niet voltallig zodat u uw budget kan doordrukken.
Bekommert u zich nog om Zelzate? Hoeveel moet er nog kapotgaan vooraleer u gaat zorg dragen voor deze gemeente?”

Geert Asman (PVDA+) ergerde zich ook aan het onmogelijke uur en vooral aan de politieke spelletjes die iedereen kotsbeu is. “Niet de oppositie maar deze meerderheid brengt Zelzate aan de rand van de onbestuurbaarheid. Had u uw huiswerk tegen 28december op een correcte manier gemaakt, dan zaten we hier vandaag niet. Een burgemeester moet zijn ploeg bijeenhouden en leiden. De trainer van een ploeg die als los zand aaneenhangt en niet scoort, wordt ontslagen.

Wij zullen ons constructief opstellen. Wij hebben onze opmerkingen bij de begroting in 4 amendementen geformuleerd en vragen er de stemming over. Zij beantwoorden aan de verzuchtingen van de Zelzatenaren. Bruggeman schrijft in zijn burgerkrant dat de PVDA de gemeente ondermijnt. Integendeel, wij doen hierbij opbouwende voorstellen en voegen er tevens aan toe van waar het geld zal komen.

*Onderhoud van de voetpaden en wegen. Slechts 60.000euro is voorzien. +150.000euro

*Een extra werkkracht in de groendienst.

*Een goed aangelegd busplein is ons visitekaartje: +300.000 euro is hier extra voor nodig.

*Daartegenover staan inkomsten: door een herschikken van de oppervlaktebelasting zullen kleine ondernemingen (KMO) minder betalen en de sterkste schouders meer: 400 à 450.000euro.
Daarbij kan het met een schepen minder (een kleine 40,000euro per jaar).”

Martin Acke zette dan zijn NVA-petje op; erg goed gemutst zag hij er alvast niet uit.
“Gisteren (uitzonderlijk op een maandag dus) heeft het college bijsturingen aan het budget afgesproken die er op korte termijn zullen komen. De NVA kan hiermee akkoord gaan.”
De oppositie merkte dat de bijgestuurde wind van Bruggeman  Ackes petje 180° had gedraaid.
Acke vervolgde: “de strategische nota moet nog aangevuld worden, want die is veel te beknopt. Volgende zaken zijn afgesproken:

-properdere gemeente: via ongebruikte kredieten van 2016 te financieren + extra middelen voor reorganisatie in de technische dienst waarvoor collega schepen Linda Vereecke (NVA) verantwoordelijk is.

-450.000 euro voor verfraaien busplein (er was al 200.000 vastgelegd) zodat ook de parking heraangelegd kan worden.

-rond het sportcomplex blijven nog vragen over financiering en timing.

-verlies van de pompbelasting moet nog verrekend worden en diverse andere posten, niet nader omschreven.

Voorlopige twaalfden tot eind januari is moeilijk werkbaar. Wij zullen dit budget toch aanvaarden mits een budgetwijziging in maart. Wij kunnen hier mee leven. Politiek is inderdaad een machtsspel waarin de fair play soms ver te zoeken is, maar we willen deze meerderheid behouden.”

Consternatie op de oppositiebanken. Op 28december wijst Acke de begroting af omdat hij niet is betrokken en het overleg van 17 januari niet betrouwt. Nu krijgt hij enkele beloftes die pas in maart in een begrotingswijziging zullen komen, en dat is nu plots OK?? Blijkbaar heeft Bruggeman dan toch met de karwats iedereen in de galeiboeien kunnen drijven om het stuurloos Zelzaats schip aan te drijven.
Daar kwam dan nog bij dat de oppositie van deze aangebrachte begrotingswijzigingen compleet niet was ingelicht. Voor de zoveelste keer was niet de volledige informatie aan al de raadsleden bezorgd, een kwalijke gewoonte in Zelzate.

Bruggeman kon het niet laten in zijn repliek aan Acke er op te wijzen dat hij teamspel wilde zien en geen individuele nummertjes, zoals hij die in het bladje van NVA had gelezen. De pot verweet hier alweer de ketel die met een vlijmscherpe tackle onder de zoden werd gestopt;

De inkomsten van de PVDA verwees Bruggeman naar de prullenmand. Hij vond dat hij wel de kansarmoede aanpakte met het OCMW en Lichtpunt. Er kon zelfs een bloempje af voor de oppositie die zich zo had ingespannen om zich vrij te maken voor deze ongemakkelijk geplande raadszitting.

In deze politieke arena voelde Freddy De Vilder zich wel thuis na 6 jaar college met Bruggeman; tijd dus om dit ploegje even onder druk te zetten: “dit is het onwezenlijkste begrotingsdebat dat ik in 40 jaa politiek meemaak. Acke, ge plooit u wel heel diep voor Bruggeman. De PVDA heeft onderbouwde voorstellen geformuleerd en uw enige repliek is om een begroting goed te keuren waarin later zullen/zouden wijzigingen kunnen komen. Wie keurt er nu een begroting goed waarmee men niet akkoord gaat en waarvoor men slechts een vage belofte van herziening heeft gekregen?? Uw spierballengerol is geëindigd als een platte ballon, plat op de buik voor meneer Bruggeman om verder te mogen meespelen. Om het met vadertje Cats te zeggen: 'omwille van de smeer, likt de kater de kandeleer' wordt hier 'omwille van de pree doen Martin en Linda van de NVA mee'.”
Daarna volgden een paar replieken die de censuur niet hebben overleefd. er kunnen kinderen bij zijn.

Geert Asman (PVDA) beklemtoonde dat de burgemeester in feite een blanco cheque vroeg. En terwijl hij pleit voor ploegspel, is hij de eerste om weer de man te spelen. Dit verdient een rode kaart.

Op de vraag waarmee de meerderheid al haar moois ging betalen, volgde hoongelach toen Acke moest toegeven dat er nog niets vastlag maar dat er nog wel wat overschot zou zijn van 2016.

de SPa sloot zich aan bij de 4 amendementen van PVDA en die werden dan met de begroting ter stemming voorgelegd.

De 4 amendementen van de PVDA haalden het niet omdat bij staking van stemmen (11-11) het voorstel verworpen is. Dirk Goemaere (PVDA) zwaaide met het blaadje van NVA en benadrukte dat NVA tegen haar eigen voorstellen stemt.Uiteraard was de oppositie niet van plan om de blanco cheque voor Bruggeman te dekken door zijn begroting te stemmen, zodat ook die met 11 tegen 11 niet werd goedgekeurd.

Daarna volgde de geheime zitting over de vaste benoeming van de secretaris. Had daarover Bruggeman niet verklaard dat iedereen nu eindelijk eens zijn verstand moest gebruiken? Men herinnert zich dat de gemeenteraad zijn besluit tot niet-benoeming had ingetrokken nadat in kortgeding Guy Verbuyst had gelijk gekregen van de Raad van State om hem te behoeden voor ontslag, en de meerderheid niet wenste d eprocedure ten gronde te voeren.

Groot was de verbazing toen bleek dat de meerderheid kort na de opening van de geheime zitting de zaal verliet. Begrijpe wie begrijpen kan. Bruggeman verkondigt overal dat hij de secretaris wil benoemd hebben om de werking van de gemeente niet te verlammen. Hij roept daarvoor een gemeenteraad samen en kuist dan zijn schop af als er moet over gestemd worden. Wie steunt deze secretaris eigenlijk nog?? Opstappen als er moet gestemd worden is wel een heel surrealistische manier om iemand te steunen voor zijn benoeming. De oppositie was op 28 december opgestapt om de benoeming te verhinderen door de raad niet meer in aantal achter te laten na het vertrek van Rizzo (VLD-sd).
Op 10 januari echter zou er beslist worden, ongeacht het aantal raadsleden aanwezig. Bruggeman heeft zijn secretaris in de steek gelaten in een benarde situatie die hij zelf heeft in gang gestoken.
Blijkbaar had de achtergebleven oppositie er nog een vette kluif aan want pas drie kwartier later kwam men buiten met het verdict dat de secretaris... niet benoemd is.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...